RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europos Komisija

ĮŽANGA

Lisabonos sutartis užtikrina pagrindines Komisijos funkcijas, apimančias iniciatyvos teisę, vykdomąsias funkcijas, kontrolę ir atstovavimą. Tam tikri įvesti pakeitimai konkrečiai susiję su Komisijos sudėtimi. Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai posto sukūrimas – viena iš esminių naujovių. Be to, Lisabonos sutartimi siekiama pateikti patenkinamą atsakymą į klausimą dėl Komisijos narių skaičiaus, nuolat svarstomą dar nuo Amsterdamo ir Nicos sutarčių. Galiausiai, tęsiant ankstesniąsias pakeitimų sutartis, sustiprinamas pirmininko vaidmuo ir įgaliojimai.

SUDĖTIS

Pirmąją Komisiją, paskirtą pagal Lisabonos sutartį 2009 m., sudaro po vieną Komisijos narį iš kiekvienos valstybės narės. Tačiau Lisabonos sutartis numato, kad nuo 2014 m. Komisija bus sudaryta iš mažesnio negu yra valstybių narių Komisijos narių skaičiaus. Komisijos nariai bus vieningai renkami lygios rotacijos principu, priimtu Europos Tarybos, remiantis šiais principais:

  • Komisijos narių skaičius turi atitikti du trečdalius valstybių narių skaičiaus;
  • valstybės narės turi būti vertinamos pagal lygybės principą dėl priėmimo tvarkos ir jų piliečių buvimo institucijoje laiko. Du tą pačią pilietybę turintys nariai jokiu atveju negali būti Komisijos narių kolegijoje tuo pačiu metu;
  • kiekviena kita kolegija turi būti steigiama taip, kad geriausiai atspindėtų Europos Sąjungos valstybių narių demografinę ir geografinę įvairovę.

Ši rotacijos sistema – bendra taisyklė, įteisinta Europos Sąjungos sutartimi. Tačiau sutartis numato išimtį, leidžiančią Europos Tarybai vieningu sprendimu keisti Komisijos narių skaičių. Šia galimybe jau buvo pasinaudota anksčiau. 2008 m. gruodžio 11 ir 12 d. Europos Vadovų Taryba , siekdama supaprastinti Lisabonos sutarties įsigaliojimą, numatė priimti sprendimą, leidžiantį į Komisijos sudėtį įtraukti po vieną kiekvienos valstybės narės pilietį iki 2014 m.

Lisabonos sutartis taip pat sukuria naujas pareigybes Komisijos viduje: Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai. Pastaroji pozicija tuo pat metu pakeičia išorės santykių Komisijos narį ir bendrosios užsienio ir saugumo politikos vyriausiąjį įgaliotinį. Įgaliotinio vaidmuo – rūpintis Sąjungos užsienio reikalų politika. Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pirmininkauja Užsienio reikalų tarybai bei eina vieno iš Komisijos pirmininko pavaduotojų pareigas. Jis skiriamas Europos Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma, pritariant Komisijos pirmininkui. Lygiagrečiai kartu su pirmininku ir kitais Komisijos nariais, jo kandidatūrą pateikiama Europos Parlamento pritarimui.

PASKYRIMO Į TARNYBĄ PROCEDŪROS

Komisijos pirmininko skyrimo tvarka nesikeičia. Jo kandidatūra kvalifikuotąja balsų dauguma siūlo Europos Taryba, vėliau tvirtina Europos Parlamentas. Vis dėlto, Lisabonos sutartyje pateikiamas pakeitimas, tiesiogiai susiejant Europos Parlamento rinkimų rezultatus ir Komisijos pirmininko išrinkimą. Nuo šiol Europos Taryba privalo atsižvelgti į Parlamento rezultatus, nes Parlamentas skiria asmenį, kuris paskiria Komisijos pirmininką. Šis pakeitimas didina Parlamento svorį skiriant pirmininką ir sustiprina politinį įsitraukimą į europinius rinkimus.

Taryba kartu su išrinktuoju pirmininku sudaro sąrašą asmenų, siūlomų paskirti į Komisijos narių postus, išskyrus vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai. Komisijos nariai renkami pagal jų bendrąsias kompetencijas ir nepriklausomumą. Lisabonos sutartis įveda naują kriterijų, susijusį su Komisijos narių europiniais įsipareigojimais.

PIRMININKO VAIDMUO

Amsterdamo ir Nicos sutartys reikšmingai išplėtė Komisijos pirmininko įgaliojimus. Jis privalo nustatyti institucijos politines kryptis bei priimti sprendimus dėl Komisijos vidinės struktūros. Pirmininkas skiria užduotis įvairių sričių Komisijos nariams ir per savo kadenciją gali performuoti pareigybes. Jis skiria pavaduotojus iš Komisijos narių tarpo, išskyrus vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, jis turi teisę be kolegijos pritarimo pareikalauti Komisijos nario atsistatydinti iš užimamų pareigų.

APIBENDRINAMOJI LENTELĖ

StraipsniaiTema

Europos Sąjungos sutartis

17

Komisijos sudėtis ir vaidmuo; Komisijos pirmininko skyrimas ir prerogatyvos

18

Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai skyrimas ir prerogatyvos

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

244 iki 250

Komisijos veiklos pobūdis

Paskutinį kartą atnaujinta: 22.12.2009
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią