RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan komissio

JOHDANTO

Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan komission perustehtävät, jotka koskevat sen aloiteoikeutta sekä täytäntöönpanoon, valvontaan ja edustukseen liittyviä tehtäviä. Monet siinä tehdyistä muutoksista koskevat erityisesti komission kokoonpanoa. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viran perustaminen on yksi tärkeimmistä uudistuksista. Lisäksi Lissabonin sopimuksessa pyritään ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla komission jäsenten määrää koskeva kysymys, josta keskusteltiin pitkään Amsterdamin ja Nizzan sopimusten aikana. Edellisten uudistussopimusten tapaan komission puheenjohtajan asemaa ja toimivaltaa vahvistetaan.

KOKOONPANO

Ensimmäisessä Lissabonin sopimuksen mukaisesti vuonna 2009 nimitetyssä komissiossa on yksi komission jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Lissabonin sopimuksessa kuitenkin määrätään, että vuodesta 2014 alkaen komission jäsenten määrä on pienempi kuin EU:n jäsenvaltioiden määrä. Komission jäsenten valinnassa noudatetaan tasaisen vuorottelun järjestelmää. Eurooppa‑neuvosto vahvistaa vuorottelua koskevat yksityiskohtaiset säännöt yksimielisesti ja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • komission jäsenten lukumäärä vastaa kahta kolmasosaa jäsenvaltioiden lukumäärästä
  • jäsenvaltioita kohdellaan tasapuolisesti sen suhteen, mikä on niiden kansalaisten toimikauden määräytymisjärjestys ja kesto komissiossa. Kollegioon ei saa milloinkaan kuulua jäseniä, joilla on sama kansalaisuus
  • kukin kollegio muodostetaan siten, että sen kokoonpano ilmentää unionin kaikkien jäsenvaltioiden väestöllistä ja maantieteellistä moninaisuutta.

Vuorottelujärjestelmä on SEU‑sopimuksessa vahvistettu perussääntö. Perussopimuksessa määrätään kuitenkin poikkeus tästä säännöstä, sillä Eurooppa-neuvosto voi yksimielisellä päätöksellä muuttaa komission jäsenten määrää. Tätä mahdollisuutta on jo käytetty. Edistääkseen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa Eurooppa‑neuvosto (FR ) vahvisti 11. ja 12. joulukuuta 2008 pitämässään kokouksessa tekevänsä päätöksen siitä, että komissioon kuuluu vuoden 2014 jälkeen edelleen yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta.

Lissabonin sopimuksella perustetaan komissioon myös uusi virka: unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja. Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ottaa hoitaakseen sekä ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtävät. Hänen tehtävänään on johtaa unionin ulkopolitiikkaa. Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja on samalla yksi komission varapuheenjohtajista. Eurooppa-neuvosto nimittää korkean edustajan määräenemmistöllä yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa. Euroopan parlamentti äänestää samanaikaisesti sekä korkean edustajan että komission puheenjohtajan ja muiden komission jäsenten hyväksymisestä.

VALINTAMENETTELY

Komission puheenjohtajan valintamenettely ei muutu. Eurooppa-neuvosto antaa ehdotuksen komission puheenjohtajaehdokkaasta määräenemmistöllä ja Euroopan parlamentti hyväksyy ehdokkaan. Lissabonin sopimuksessa tehdyillä uudistuksilla luodaan suora yhteys Euroopan parlamentin vaalien tulosten ja komission puheenjohtajaehdokkaan valinnan välille. Tästä lähin Eurooppa-neuvoston on otettava huomioon parlamentin vaalien tulokset nimetessään henkilön, jonka se aikoo valita komission puheenjohtajaksi. Tämä muutos lisää parlamentin painoarvoa puheenjohtajan valinnassa ja lisää siten Euroopan parlamentin vaalien poliittista merkitystä.

Neuvosto hyväksyy sen jälkeen yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa luettelon muista henkilöistä, jotka neuvosto aikoo nimittää komission jäseniksi, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa lukuun ottamatta. Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja riippumattomuutensa perusteella. Lissabonin sopimuksessa uudeksi valintaperusteeksi lisätään Euroopan asiaan sitoutuminen.

PUHEENJOHTAJAN ASEMA

Amsterdamin ja Nizzan sopimuksilla laajennettiin komission puheenjohtajan valtuuksia huomattavasti. Puheenjohtaja muun muassa määrittelee komission poliittiset suuntaviivat ja päättää komission sisäisestä organisaatiosta. Hän päättää komission jäsenten tehtäväjaosta ja vastuualueiden muuttamisesta toimikauden aikana. Hän nimittää komission varapuheenjohtajat lukuun ottamatta ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan hän voi myös määrätä komission jäsenen eroamaan tehtävästään tarvitsematta pyytää komission jäsenten hyväksyntää.

TIIVISTELMÄTAULUKKO

ArtiklatAihe

SEU‑sopimus

17

Komission tehtävä ja kokoonpano; komission puheenjohtajan nimittäminen ja valtuudet

18

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittäminen ja valtuudet

SEUT‑sopimus

244250

Komission työskentelytavat

Viimeisin päivitys 22.12.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun