RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейска комисия

ВЪВЕДЕНИЕ

Договорът от Лисабон потвърждава отново основните функции на Комисията по отношение на правото на инициатива на Комисията и на нейните изпълнителни, контролни и представителни функции. Редица от направените промени касаят най-вече състава на Комисията. Създаването на поста Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност е едно от основните нововъведения. От друга страна, Договорът от Лисабон се стреми да даде задоволителен отговор на дълго обсъждания въпрос в договорите от Амстердам и от Ница, касаещ броя на комисарите. Накратко казано, следвайки предходните договори за изменение, ролята и правомощията на председателя се засилват.

СЪСТАВ

Първата Комисия, назначена през 2009 г. съгласно Договора от Лисабон, е съставена от по един комисар от всяка държава-членка. Обаче Договорът от Лисабон предвижда от 2014 г. Комисията да се състои от брой комисари, който да е по-малък от броя на държавите-членки. Членовете на Комисията ще се избират на основата на равноправна ротационна система, чийто начин на действие се определя от Европейския съвет с единодушие и спазвайки следните принципи:

  • броят на комисарите трябва да отговаря на две трети от броя на държавите-членки;
  • държавите-членки трябва да бъдат третирани на равни начала по отношение на последователността на участие и времето на представителство от страна на техните съграждани в рамките на състава. В никакъв случай в състава на Комисията не трябва да присъстват двама членове от една и съща националност;

  • всеки един от поредните състави трябва да се формира по такъв начин, че да отразява по възможност най-добре демографското и географското многообразие на всички държави-членки на ЕС.

Тази ротационна система представлява основното правило, установено в Договора за ЕС. Все пак договорът предвижда възможност за отклонение от правилото и Европейският съвет, като действа с единодушие, може да реши да промени броя на комисарите. Тази възможност вече е била приложена на практика. Европейският съвет от 11 и 12 декември 2008 г. , с цел да улесни влизането в сила на Договора от Лисабон, планира да приеме решение, което да съставът състава на Комисията да продължи да се състои от по един гражданин от всяка държава-членка и след 2014 година.

Също така Договорът от Лисабон създава и нова длъжност в рамките на Комисията: Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Той замества едновременно комисаря по външните отношения и върховния представител за общата външна политика и политиката на сигурност. Неговата роля е да ръководи външната политика на Съюза. Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ръководи Съвета по външните работи, а също така е и един от заместник-председателите на Комисията. Той е назначен от Европейския съвет, който действа с квалифицирано мнозинство и по общо съгласие с председателя на Комисията. Същевременно той, заедно с председателя и другите членове на Комисията, се подлагат на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

Процедури за назначаване

Процедурата за назначаване на председател на Комисията не се променя. Той се предлага от Европейския съвет, като се приема с квалифицирано мнозинство, а след това се одобрява от Европейския парламент. При все това Договорът от Лисабон внася нововъведение, като въвежда пряка връзка между резултатите от изборите за Европейски парламент и избора на кандидат за длъжността председател на Комисията. Занапред Европейският съвет трябва да взема под внимание резултатите на Парламента, когато посочва лицето, което възнамерява да назначи за председател на Комисията. Тази промяна увеличава влиянието на Парламента при назначаването на председател и укрепва политическите последици, свързани с европейските избори.

След това Съветът, по общо съгласие с новоизбрания председател, приема списък на лицата, които предлага да назначи за членове на Комисията, с изключение на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Членовете на Комисията се избират на основание на тяхната обща компетентност и независимост. Договорът от Лисабон добавя нов критерий по отношение на тяхната европейска ангажираност.

РОЛЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Договорите от Амстердам и Ница значително разширяват правомощията на председателя на Комисията. Всъщност той трябва да определи политическите насоки на състава, както и да взема решения по отношение на вътрешната организация на Комисията. Председателят е този, който възлага задачи на отделните комисари и в рамките на мандата си може да прехвърля отговорности. Измежду членовете на Комисията той назначава заместник-председателите, с изключение на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. След влизането в сила на Договора от Лисабон той може, също така, да задължи даден комисар да напусне поста си, без да се налага да иска одобрение от състава на Комисията.

ОБОБЩЕНИЕ

ЧленовеПредмет

Договор за ЕС

17

Роля и състав на Комисията; назначаване и правомощия на председателя на Комисията

18

Назначаване и правомощия на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Договор за функционирането на ЕС

 от 244 до 250

Начин на работа на Комисията

Последна актуализация: 22.12.2009
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата