RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies on vuodesta 1995 tutkinut Euroopan kansalaisten puolesta tapauksia, joissa Euroopan unionin (EU) toimielinten ja laitosten, kuten Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston, Euroopan parlamentin jne. toiminnassa väitetään esiintyvän epäkohtia. Seuraavalla Euroopan parlamentin päätöksellä vahvistetaan Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat ehdot.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY/EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tällä Euroopan parlamentin päätöksellä vahvistetaan Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat ehdot.

Hallinnollisten epäkohtien korjaaminen

Euroopan oikeusasiamiehen päätehtävänä on yhteisön toimielinten ja laitosten toiminnassa ilmenevien hallinnollisten epäkohtien korjaaminen. Tätä varten laitosten ja toimielinten on toimitettava oikeusasiamiehelle tämän pyytämät tiedot ja ilmoitettava mahdolliset salassa pidettävät tiedot. Mikäli niitä on, tietoihin tutustumisessa noudatetaan kyseisen laitoksen tai toimielimen turvallisuussääntöjä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti. Myös jäsenvaltioita voidaan vaatia antamaan tietoja oikeusasiamiehelle. Mikäli kyseiset tiedot kuitenkin kuuluvat salassapitovelvollisuutta koskevan lainsäädännön soveltamisalaan, oikeusasiamies ei saa paljastaa niitä ulkopuolisille. Jos oikeusasiamies ei saa toivomaansa apua, hän antaa asian tiedoksi Euroopan parlamentille, joka ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Oikeusasiamies voi toimia omasta aloitteestaan tai saatuaan kantelun. Kantelun tekijä voi halutessaan saattaa asiansa oikeusasiamiehen käsiteltäväksi myös Euroopan parlamentin jäsenen välityksellä.

Euroopan oikeusasiamiehen toimivalta ei ulotu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen näiden toimiessa oikeudenkäyttöeliminä. Oikeusasiamies ei myöskään ole toimivaltainen tutkimaan hallinnollisia epäkohtia kun kyse on jäsenvaltioiden kansallisista, alueellisista tai paikallisista viranomaisista. Oikeusasiamies ei voi liioin puuttua tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin. Hän ei myöskään voi asettaa oikeuden päätöstä kyseenalaiseksi.

Kantelun tekeminen Euroopan oikeusasiamiehelle

Henkilöiden, jotka haluavat tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle, on noudatettava tiettyjä edellytyksiä, jotta heidän asiansa voitaisiin ottaa tutkittavaksi. Näitä ovat:

  • Kantelun tekijä: kanteluja voivat tehdä Euroopan unionin kansalaiset taikka ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Hallinnollisen epäkohdan ei tarvitse koskea kantelun tekijää henkilökohtaisesti.
  • Kantelun kohde: kantelun voi tehdä ainoastaan yhteisön toimielinten ja laitosten toiminnassa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista. Hallinnollisella epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi toimivallan väärinkäyttöä, hallinnossa esiintyviä sääntöjenvastaisuuksia, syrjintää ja niin edelleen.
  • Määräajat: hallinnollista epäkohtaa koskeva kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona kansalainen oli saanut tietoonsa kyseessä olevat seikat. Olisi huomattava, että oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei keskeytä oikeudenkäyntiin tai hallinnolliseen menettelyyn liittyvän valitusajan kulumista.
  • Viimeinen muutoksenhakukeino: asianomaisen on ennen kantelun tekemistä käytettävä muut soveltuvat hallinnolliset keinot asianomaisissa toimielimissä.

Jos oikeusasiamies alustavien tutkimusten jälkeen katsoo, että kantelu voidaan ottaa käsiteltäväksi, hän ilmoittaa siitä asianomaiselle toimielimelle ja pyytää tätä antamaan yksityiskohtaisen lausunnon kolmen kuukauden kuluessa. Sen jälkeen kantelun tekijälle toimitetaan oikeusasiamiehen tutkimusten tulokset ja mahdolliset suositukset sekä kyseessä olevan toimielimen lausunto. Kantelijan on esitettävä mahdolliset huomautuksensa kuukauden kuluessa.

Jos oikeusasiamiehen tietoon tulee seikkoja, joilla voi olla rikosoikeudellista merkitystä, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, petostentorjunnasta vastaavalle yhteisön toimielimelle tai sille yhteisön toimielimelle, jonka alaisena kyseinen virkamies tai toimihenkilö työskentelee.

Oikeusasiamies voi tietyin edellytyksin tehdä yhteistyötä vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa tehostaakseen tutkimuksiaan ja turvatakseen paremmin kantelun tekijän oikeudet. Samoin oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä perusoikeuksien suojelusta ja edistämisestä vastaavien kansallisten toimielinten kanssa.

Euroopan oikeusasiamiehen nimittäminen

Euroopan oikeusasiamiehen valitsee Euroopan parlamentti parlamentin vaalikauden ajaksi eli viideksi vuodeksi, ja uudelleenvalinta on mahdollinen. Hänet valitaan sellaisista Euroopan unionin kansalaisista, joilla on täydet kansalais- ja poliittiset oikeudet ja joiden riippumattomuus on kiistaton. Kyseisen henkilön on täytettävä korkeimpien tuomarin virkojen kelpoisuusvaatimukset tai hänen on oltava todistettavasti pätevä hoitamaan oikeusasiamiehen tehtäviä.

Oikeusasiamies toimii täysin riippumattomasti eikä ota ohjeita miltään hallitukselta tai toimielimeltä. Hän ei saa toimikautensa aikana harjoittaa muuta poliittista tai hallinnollista toimintaa taikka palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa. Häntä avustaa sihteeristö.

Yhteisöjen tuomioistuin voi Euroopan parlamentin pyynnöstä erottaa oikeusasiamiehen, jos hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä vaativat, tai jos hän on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen.

Oikeusasiamiehen viran tausta

Euroopan oikeusasiamiehen virka on perustettu Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (SEU,1992).

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Päätös 94/262/EHTY/EY, Euratom 4.5.1994 - EYVL L 113, 4.5.1994
Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Päätös 2002/262/EY, EHTY, Euratom 9.4.2002
Soveltamisen aloituspäivä: 1.1.2000
- EYVL L 92, 9.4.2002
Päätös 2008/587/EY, Euratom 31.7.2008 EUVL L 189, 17.7.2008

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 09.11.2005

Katso myös

Lisätietoja on seuraavilla verkkosivuilla:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun