RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kommissionens arbetsordning

Europeiska kommissionen är en oberoende och kollegialt grundad institution som företräder EU och tillvaratar dess intressen. Den har verkställande behörighet som den delar med ministerrådet, den har behörighet att föreslå lagstiftning, genomföra EU:s politik och budget och fungerar som fördragens väktare.

RÄTTSAKT

Kommissionens arbetsordning [Se ändringsakter]

SAMMANFATTNING

Enligt artikel 249 i fördraget om Europeiska unionens (EU) funktionssätt ska kommissionen fastställa sin egen arbetsordning för att säkerställa att både den själv och dess avdelningar fullgör sina uppgifter.

Arbetsordningen består av 29 artiklar, och ger en presentation av institutionens administrativa organisation, dess interna beslutsgång, säkerhetsbestämmelser och bestämmelser om tillgång till lagstiftningsdokument. Kommissionen fastställer tillämpningsföreskrifter för sin interna arbetsordning och kan anta ytterligare bestämmelser om sitt arbete.

KOMMISSIONENS ORGANISATION

Det måste först och främst erinras om att begreppet "kommissionen" används i två betydelser. Dels menar man ledamöterna av kommissionen, det vill säga de män och kvinnor som medlemsstaterna och Europaparlamentet utsett för att leda institutionen och anta dess beslut (kollegiet). Dels menar man själva institutionen och tjänstemännen vid de olika avdelningarna.

Kommissionen eller kollegiet

Kommissionen arbetar som”kollegium” med beaktande av de politiska riktlinjer som fastställs av ordföranden. Kollegialitetsprincipen bygger på att alla kommissionsledamöter har samma inflytande när institutionens beslut antas. Man förhandlar fram besluten gemensamt och alla kommissionärerna är gemensamt ansvariga för dem.

Kollegiet fastställer sina egna prioriteringar, sitt årliga arbetsprogram och sin politiska strategi enligt ordförandens politiska riktningar. Ordföranden är mycket viktig eftersom han eller hon företräder institutionen och tilldelar alla kommissionärerna ett ansvarsområde (t.ex. inre marknaden, regionalpolitik, transporter, miljöfrågor, jordbruk, handel osv.). Ordföranden kan när som helst ändra ansvarsfördelningen.

Ordföranden kan även inrätta arbetsgrupper för vissa områden och utse deras ordförande (som kommissionärsgruppen för planering och kommunikation, kommissionärsgruppen för grundläggande rättigheter eller kommissionärsgruppen för Lissabonstrategin för att nämna några exempel).

Kommissionens avdelningar

För att förbereda och genomföra kollegiets verksamhet är kommissionen organiserad i olika avdelningar, så kallade generaldirektorat (GD). Generaldirektoraten indelas vidare i direktorat, som i sin tur är indelade i enheter. I ledningen för dessa olika organisatoriska nivåer sitter generaldirektörer, direktörer samt enhetschefer.

Liksom alla institutioner har kommissionen ett generalsekreteriat. Det leds av en generalsekreterare som har stora befogenheter när det gäller att bistå ordföranden i förberedelserna av mötena och genomförandet av besluten. Generalsekreteraren sköter nödvändig samordning mellan avdelningarna under arbetets gång. Generalsekreteraren sköter även de officiella kontakterna med övriga institutioner, om inte kommissionen själv förbehåller sig vissa områden eller delegerar dem till sina ledamöter eller vissa avdelningar.

INTERN BESLUTSGÅNG

Förberedande av beslut

Varje kommissionsledamot är ansvarig inför kollegiet för arbetet på det egna ansvarområdet. Varje kommissionsledamot får utse ett kansli som ska bistå honom i arbetet och vid beredningen av kollegiets beslut. De ska lämna instruktioner till berörda avdelningar eller generaldirektorat.

Innan ett beslut läggas fram för kommissionen, ska den ansvariga avdelningen i god tid höra andra avdelningar, som i kraft av sitt ansvarsområde eller ärendets natur har anknytning till eller berörs av ärendet. Den ansvariga avdelningen ska vid oenighet bifoga de olika avdelningarnas synpunkter. Rättstjänsten ska granska alla utkast eller förslag till rättsakter.

Kommissionen har fyra interna förfaranden för att anta förslag (direktiv, förordningar eller beslut), meddelanden eller beslut om förvaltning eller administration. Det tyngst vägande är beslut som antas vid sammanträde. Det används för de viktigaste förslagen som behöver diskuteras i kollegiet innan de antas.

Kommissionens sammanträde eller muntligt förfarande

Ordföranden kallar till möten åtminstone en gång i veckan (vanligen på onsdagarna) och oftare vid behov. Mötena är inte offentliga och överläggningarna omfattas av sekretess.

I mötena deltar samtliga kommissionärer och generalsekreteraren. Om en ledamot är frånvarande får dennes kanslichef delta i sammanträdet och på ordförandens anmodan redogöra för den frånvarande ledamotens ståndpunkt. Kommissionen får besluta om att höra även andra personer.

Ordföranden fastställer dagordningen för kommissionens varje sammanträde.

Kommissionsledamöterna får föreslå att ett en fråga ska föras upp på dagordningen om de anser att det behöver diskuteras, men ska i så fall i förväg meddela ordföranden enligt givna av kommissionen fastställda villkor. Kollegiet får, på ordförandens förslag, även ta upp en punkt som inte står på dagordningen eller för vilken de nödvändiga arbetsdokumenten har delats ut för sent.

Kollegiet ska fatta beslut om förslag från en eller flera av sina ledamöter. Besluten fattas vanligen i samförstånd. Omröstning ska ske på begäran av en ledamot. Besluten tas med enkel majoritet av ledamöterna. Utkomsten av överläggningarna ska protokollföras.

Övriga beslutsförfaranden är i regel avsedda att avlasta kollegiet från beslut om löpande ärenden som inte behöver diskuteras.

Andra beslutsförfaranden

  • Skriftligt förfarande: kommissionens ledamöter får godkänna ett förslag från en eller flera av dem genom skriftligt förfarande. Om ingen ledamot har reserverat sig mot förslaget inom den tidsfrist som fastställts för det skriftliga förfarandet, ska förslaget anses antaget av kommissionen.
  • Bemyndigande: Kommissionen kan bemyndiga en eller flera av sina ledamöter att, på kommissionens vägnar, vidta förvaltningsmässiga eller administrativa åtgärder. Den får också ge i uppdrag åt en eller flera av ledamöterna att anta den slutliga texten till en rättsakt eller till ett förslag som ska föreläggas de övriga institutionerna och vars innehåll har fastställts vid kommissionens överläggningar.
  • Delegering eller vidaredelegering: Kommissionen får genom delegering överlämna åt generaldirektörer och förvaltningschefer att, på kommissionens vägnar, besluta om förvaltningsmässiga eller administrativa åtgärder. Dessa får i sin tur lämna vidaredelegering till sina avdelningschefer på väl angivna villkor.

Resultat och genomförande av besluten

Efter varje möte i kommissionen upprättas ett sammanträdesprotokoll. Det godkänns av kollegiet vid ett efterföljande sammanträde och undertecknas av ordföranden och generalsekreteraren.

Liksom när arbetet förbereds är varje kommissionsledamot ansvarig inför kollegiet för genomförandet av beslut på det egna området. Med hjälp av sitt kansli lämnar kommissionsledamöterna instruktioner till de berörda avdelningar eller generaldirektorat som genomför de uppgifter han eller hon ansvarar för.

Generalsekreteraren säkerställer att besluten verkställs. Han eller hon ser till att kommissionens rättsakter delges eller offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och vidarebefordras till övriga EU-institutioner.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Kommissionens arbetsordning

1.1.2001

-

EGT L 308, 8.12.2000

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Kommissionens beslut 2010/138/EG

06.03.2010

-

EUT L 55 05.03.2010

Kommissionens beslut 2011/737/EG

16.11.2011

-

EUT L 296 15.11.2011

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 904/2012 av den 24 september 2012 om ändring av förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare [Europeiska unionens officiella tidning L 269, 4.10.2012].

Senast ändrat den 18.02.2013
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början