RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulamentul de procedură al Comisiei Europene

Comisia Europeană este o instituţie independentă şi colegială compusă din comisari şi funcţionari, a cărei misiune este de a reprezenta şi de a apăra interesele Uniunii Europene (UE). Acesteia i s-au conferit competenţe executive pe care le împarte cu Consiliul Uniunii Europene; Comisia poate propune acte legislative, pune în aplicare politicile şi bugetul european şi se asigură de aplicarea tratatelor.

SINTEZĂ

În temeiul articolului 249 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (UE), Comisia îşi stabileşte propriul regulament de procedură pentru a asigura funcţionarea sa şi a serviciilor sale.

Regulamentul de procedură conţine 29 de articole şi prezintă organizarea administrativă a instituţiei, procesul decizional intern, precum şi dispoziţiile în materie de securitate şi de acces la documentele legislative. Comisia stabileşte normele de punere în aplicare a regulamentului de procedură şi poate adopta măsuri suplimentare privind funcţionarea sa.

ORGANIZAREA COMISIEI

Mai întâi, trebuie reamintit că termenul „Comisie” este folosit cu două accepţiuni. Pe de-o parte, acesta desemnează membrii Comisiei, şi anume echipa de persoane desemnate de statele membre şi de Parlament pentru a conduce instituţia şi a adopta deciziile („colegiul” comisarilor). Pe de altă parte, termenul desemnează instituţia în sine şi personalul acesteia organizat pe servicii.

Comisia sau colegiul comisarilor

Comisia acţionează în calitate de „colegiu”, în conformitate cu orientările politice definite de preşedinte. Acest principiu al colegialităţii se bazează pe egalitatea între membrii Comisiei în participarea lor la adoptarea deciziilor instituţiei. Astfel, deciziile sunt adoptate după o deliberare comună şi toţi membrii sunt responsabili în mod colectiv pentru acestea.

Colegiul îşi stabileşte el însuşi obiectivele strategice multianuale, strategia politică şi programul de lucru anual, în conformitate cu orientările politice ale preşedintelui Comisiei. Acesta din urmă deţine un rol major, deoarece asigură reprezentarea instituţiei şi atribuie fiecăruia dintre comisari un portofoliu (de ex.: piaţa internă, politica regională, transport, mediu, agricultură, comerţ etc.). Preşedintele poate modifica în orice moment atribuţiile comisarilor.

De asemenea, preşedintele poate constitui grupuri de lucru pentru domenii specifice şi desemnează un preşedinte în acest sens (de ex.: grupul comisarilor pentru „Programare şi comunicare”, grupul comisarilor pentru „Drepturile fundamentale”, grupul comisarilor pentru „Lisabona” etc.).

Serviciile Comisiei

Pentru a pregăti şi a pune în aplicare acţiunile colegiului comisarilor, Comisia este structurată în diverse departamente denumite „direcţii generale” (DG). Aceste DG-uri sunt formate din „direcţii, care la rândul lor sunt formate din „unităţi”. Fiecare dintre aceste diverse niveluri organizaţionale este condus de un director general, un director şi, respectiv, un şef de unitate.

La fel ca orice instituţie, Comisia dispune de un „Secretariat General”. Acesta este condus de un secretar general, care deţine un rol important în ceea ce priveşte asistenţa oferită preşedintelui în pregătirea şedinţelor şi punerea în aplicare a deciziilor. Acesta asigură coordonarea necesară între servicii cu ocazia lucrărilor. De asemenea, secretarul general asigură relaţiile oficiale cu celelalte instituţii ale Uniunii Europene, sub rezerva competenţelor pe care Comisia decide să le exercite ea însăşi sau să le atribuie membrilor sau serviciilor sale.

PROCESUL DECIZIONAL INTERN

Pregătirea deciziilor

Fiecare comisar este responsabil, în numele colegiului, cu pregătirea lucrărilor în domeniul care ţine de portofoliul său. Comisarii dispun de propriile cabinete, însărcinate să îi asiste în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea deciziilor colegiului. Acestea comunică instrucţiuni serviciilor sau direcţiilor generale vizate.

Înainte ca un document să fie supus atenţiei celorlalţi comisari, serviciul responsabil consultă în timp util serviciile asociate sau interesate. În cazul unui dezacord, serviciul responsabil trebuie să anexeze la propunerea sa opiniile divergente ale serviciilor respective. Fiecare propunere trebuie să facă obiectul unei consultări cu Serviciului Juridic.

Comisia dispune de 4 proceduri interne care îi permit să adopte propuneri (directive, regulamente sau decizii), comunicări sau decizii care ţin de gestionare sau administrare. Şedinţa Comisiei reprezintă procedura „supremă”. Aceasta este destinată celor mai importante propuneri care necesită o dezbatere orală în cadrul colegiului înainte de adoptare.

Şedinţele Comisiei sau procedura orală

Convocate de preşedinte cel puţin o dată pe săptămână (de obicei, miercurea) şi ori de câte ori este necesar, aceste şedinţe nu sunt publice, iar dezbaterile sunt confidenţiale.

La şedinţe sunt prezenţi toţi comisarii şi secretarul general. În cazul în care un comisar este absent, şeful său de cabinet poate asista la şedinţă şi, la invitaţia preşedintelui, poate exprima opinia membrului absent. Colegiul comisarilor poate decide să asculte orice altă persoană.

Preşedintele adoptă ordinea de zi a fiecărei şedinţe a Comisiei.

Comisarii pot propune includerea pe ordinea de zi a oricărei chestiuni pe care o consideră necesară a fi supusă dezbaterii, cu condiţia să o comunice preşedintelui şi să respecte anumite condiţii stabilite de Comisie. La propunerea preşedintelui, colegiul poate delibera asupra oricărei chestiuni care nu este înscrisă pe ordinea de zi sau cu privire la care documentele necesare au fost distribuite cu întârziere.

Colegiul adoptă decizii pe baza propunerilor unuia sau mai multor comisari. Deciziile se adoptă, în general, prin consens. Totuşi, colegiul poate proceda la vot la cererea oricărui comisar. În acest caz, deciziile se adoptă cu majoritate simplă. Rezultatul dezbaterilor este consemnat în procesul-verbal al şedinţei.

Celelalte proceduri sunt destinate, în majoritatea cazurilor, să elibereze colegiul de deciziile care privesc gestiunea activităţilor curente şi care nu necesită o dezbatere.

Alte proceduri decizionale

  • Procedura scrisă: acordul membrilor Comisiei asupra unei propuneri venite din partea unuia sau a mai multor comisari poate fi exprimat printr-o procedură scrisă. În cazul în care niciun comisar nu a formulat sau nu şi-a menţinut rezerve faţă de o propunere în termenul stabilit , aceasta se consideră adoptată de către Comisie.
  • Procedura de abilitare: colegiul poate abilita unul sau mai mulţi dintre membrii săi să ia măsuri de gestionare sau de administrare în numele său. De asemenea, colegiul poate însărcina pe unul sau mai mulţi membri să adopte textul definitiv al unui act sau al unei propuneri care urmează să fie înaintat(ă) celorlalte instituţii şi al cărui (cărei) conţinut s-a stabilit deja în cadrul deliberărilor.
  • Procedura de delegare şi de subdelegare: colegiul poate delega directorilor generali adoptarea, în numele său, a măsurilor de gestionare sau de administrare. Aceştia pot decide să subdelege şefilor de servicii din subordinea lor adoptarea anumitor decizii, în condiţii foarte specifice.

Rezultatul şi punerea în aplicare a deciziilor

După fiecare şedinţă a Comisiei, se întocmeşte un proces-verbal. Procesele-verbale sunt supuse aprobării colegiului cu ocazia şedinţelor ulterioare şi sunt autentificate prin semnătura preşedintelui şi a secretarului general.

La fel ca în cazul pregătirii lucrărilor, fiecare comisar este responsabil, în numele colegiului, pentru punerea în aplicare a deciziilor în domeniul care ţine de portofoliul său. Acesta este asistat de cabinetul său şi oferă instrucţiuni serviciilor sau direcţiilor generale vizate pentru execuţia sarcinilor care i-au fost atribuite.

Secretarul general veghează la punerea în aplicare a deciziilor. Acesta asigură notificarea şi publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor Comisiei, precum şi transmiterea lor către celelalte instituţii ale UE.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul de procedură al Comisiei Europene

1.1.2001

-

JO L 308 din 8.12.2000

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Decizia 2010/138/UE a Comisiei

6.3.2010

-

JO L 55 din 5.3.2010

Decizia 2011/737/UE a Comisiei

16.11.2011

-

JO L 296 din 15.11.2011

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 904/2012 al Consiliului din 24 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului nr. 422/67/CEE, 5/67/Euratom de stabilire a regimului financiar al preşedintelui şi membrilor Comisiei, al preşedintelui, judecătorilor, avocaţilor generali şi grefierului Curţii de Justiţie, al preşedintelui, membrilor şi grefierului Tribunalului de Primă Instanţă, precum şi al preşedintelui, membrilor şi grefierului Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene [Jurnalul Oficial L 269 din 4.10.2012].

Ultima actualizare: 18.02.2013
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii