RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulamin wewnętrzny Komisji Europejskiej

Komisja Europejska, jako instytucja niezależna i działająca na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności, złożona z komisarzy i urzędników, reprezentuje i ochrania interesy Unii Europejskiej (UE). Współdzieląc kompetencje wykonawcze z Radą UE, Komisja posiada uprawnienia ustawodawcze, wdraża poszczególne polityki europejskie i budżet europejski, a także kontroluje wykonanie traktatów.

STRESZCZENIE

Na podstawie artykułu 249 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) Komisja jest zobowiązana przyjąć własny regulamin wewnętrzny w celu zapewnienia prawidłowego działania Komisji i jej służb.

Złożony z 29 artykułów dokument przedstawia organizację administracyjną instytucji, jej wewnętrzny proces decyzyjny, przepisy w zakresie bezpieczeństwa i dostęp do dokumentów ustawodawczych. Komisja określa warunki wykonawcze swojego rozporządzenia wewnętrznego, a także może przyjąć dodatkowe postanowienia dotyczące jej funkcjonowania.

ORGANIZACJA KOMISJI

Należy przypomnieć, że określenie „Komisja” jest stosowane w dwóch znaczeniach. Z jednej strony określa członków Komisji, czyli zespół mężczyzn i kobiet wyznaczonych przez państwa członkowskie oraz Parlament do zarządzania instytucją i podejmowania decyzji („kolegium” komisarzy). Z drugiej odwołuje się do samej instytucji i personelu poszczególnych służb Komisji.

Komisja, czyli kolegium komisarzy

Komisja działa jako kolegium zgodnie z wytycznymi politycznymi ustalonymi przez jej przewodniczącego. Zasada kolegialności opiera się na równości członków Komisji w procesie podejmowania decyzji przez instytucję. Zakłada ona, że decyzje są omawiane wspólnie, a wszyscy członkowie Komisji są za nie zbiorowo odpowiedzialni.

Kolegium samo wyznacza wieloletnie cele strategiczne, roczną strategię polityczną i program prac zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącego. Przewodniczący odgrywa zasadniczą rolę, gdyż reprezentuje Komisję, a każdemu z komisarzy przydziela określoną dziedzinę (jak np. wspólny rynek, polityka regionalna, transport, środowisko, rolnictwo, handel itp.). W każdej chwili przewodniczący może zmienić podział zakresu obowiązków.

Przewodniczący może także tworzyć zespoły robocze poświęcone bardziej szczegółowym dziedzinom i wyznaczać ich przewodniczącego (np. zespół komisarzy ds. programowania i komunikacji, zespół komisarzy ds. praw podstawowych, zespół komisarzy ds. strategii lizbońskiej itp.).

Służby Komisji

Aby umożliwić przygotowywanie i wdrażanie działań kolegium, Komisja jest podzielona na poszczególne departamenty nazywane „dyrekcjami generalnymi” (DG). Z kolei DG dzielą się na „dyrekcje”,a dyrekcje na „działy”. Na czele poszczególnych poziomów organizacyjnych odpowiednio znajdują się dyrektorzy generalni, dyrektorzy i kierownicy działu.

Podobnie jak każda inna instytucja również Komisja posiada „sekretariat generalny”. Na jego czele stoi sekretarz generalny, który pełni istotne funkcje, wspomagając przewodniczącego w przygotowywaniu posiedzeń i wykonywaniu decyzji. Sekretarz generalny zapewnia niezbędną koordynację między służbami w trakcie prac. Ponadto utrzymuje oficjalne relacje z innymi instytucjami z zastrzeżeniem uprawnień, które Komisję postanawia wykonywać własnymi środkami albo przydzielić swoim członkom lub służbom.

WEWNĘTRZNY PROCES DECYZYJNY

Przygotowywanie decyzji

Każdy komisarz jest odpowiedzialny w imieniu kolegium za przygotowanie prac w podlegającej mu dziedzinie. W związku z tym każdy komisarz dysponuje gabinetem, który wspomaga go w realizacji przydzielonych mu zadań i w przygotowywaniu decyzji podejmowanych przez kolegium. Komisarze wydają polecenia odpowiednim służbom lub dyrekcjom generalnym.

Zanim dany dokument zostanie przedstawiony pozostałym komisarzom, właściwa służba we właściwym czasie konsultuje się z innymi powiązanymi lub zainteresowanymi służbami. W przypadku braku porozumienia właściwa służba powinna dołączyć do swojego wniosku odmienne opinie innych służb. Każdy wniosek powinien zostać przeanalizowany przez Służbę Prawną.

Komisja dysponuje 4 procedurami wewnętrznymi, które pozwalają jej przyjąć wnioski (dotyczące dyrektywy, rozporządzenia lub decyzji), komunikaty, decyzje zarządzające lub decyzje administracyjne. Posiedzenie Komisji jest procedurą „główną”. Dotyczy najważniejszych wniosków wymagających ustnej dyskusji kolegium przed przyjęciem decyzji.

Posiedzenie Komisji lub procedura ustna

Posiedzenia są zwoływane przez przewodniczącego co najmniej raz w tygodniu (na ogół w środę) i za każdym razem, gdy jest to potrzebne. Posiedzenia nie są jawne, a same obrady mają poufny charakter.

Na posiedzeniach zbierają się wszyscy komisarze i sekretarz generalny. W razie nieobecności komisarza szef jego gabinetu może uczestniczyć w posiedzeniu i – na zaproszenie przewodniczącego – wygłosić opinię nieobecnego członka Komisji. Kolegium może zadecydować o udzieleniu głosu innym osobom.

Przewodniczący ustala porządek obrad każdego posiedzenia Komisji.

Komisarze mogą proponować wpisanie do porządku obrad wszelkich innych spraw, których przedyskutowanie uznają za niezbędne, pod warunkiem uprzedzenia o tym przewodniczącego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję. Na wniosek przewodniczącego kolegium może obradować nad sprawą niewpisaną do porządku obrad lub nad sprawą, której dokumenty robocze zostały późno przekazane.

Kolegium podejmuje decyzję w sprawie wniosku zgłoszonego przez jednego lub wielu komisarzy. Decyzje na ogół są podejmowane drogą konsensusu. Niemniej jednak kolegium może przystąpić do głosowania na wniosek komisarza. W takim przypadku decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów komisarzy. Wynik obrad jest zapisywany w protokole z posiedzenia.

Pozostałe procedury w większości przypadków mają na celu odciążenie kolegium od decyzji dotyczących zarządzania sprawami bieżącymi i niewymagających debaty.

Inne procedury decyzyjne

  • Procedura pisemna: zgoda członków Komisji w odniesieniu do wniosku przedstawionego przez jednego lub wielu komisarzy może zostać wyrażona drogą procedury pisemnej. Jeżeli żaden komisarz nie przedstawi lub nie podtrzyma zastrzeżeń w wyznaczonym terminie, wniosek jest uznawany za przyjęty przez Komisję.
  • Procedura uprawnienia: kolegium może uprawnić jednego lub wielu członków do podjęcia w jego imieniu środków w zakresie zarządzania lub administracji. Może także zobowiązać jednego lub wielu członków do przyjęcia ostatecznej wersji tekstu danego aktu lub też wniosku składanego w innych instytucjach, jeżeli wcześniej kolegium uzgodniło jego treść na posiedzeniach Komisji.
  • Procedura delegacji i subdelegacji: kolegium może powierzyć dyrektorom generalnym uprawnienia do przyjęcia w jego imieniu środków w zakresie zarządzania lub administracji. Dyrektorzy generalni mogą subdelegować uprawnienia kierownikom działów w dokładnie określonych warunkach wykonawczych.

Wynik i wykonywanie decyzji

Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. Protokół jest zatwierdzany przez kolegium podczas kolejnych posiedzeń i poręczany podpisem przewodniczącego i sekretarza generalnego.

Podobnie jak na etapie przygotowywania prac każdy komisarz jest odpowiedzialny w imieniu kolegium za wykonanie decyzji podjętych w podległej mu dziedzinie. Przy pomocy swojego gabinetu komisarz wydaje polecenia właściwym służbom lub dyrekcjom generalnym w celu wykonania przydzielonych mu zadań.

Sekretarz generalny zapewnia wdrożenie decyzji. Zapewnia notyfikację i opublikowanie aktów przyjętych przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także o ich przekazanie pozostałym instytucjom.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Regulamin wewnętrzny Komisji

1.1.2001

Dz.U. L 308 z 8.12.2000

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja Komisji 2010/138/UE

6.3.2010

Dz.U. L 55 z 5.3.2010

Decyzja Komisji 2011/737/UE

16.11.2011

-

Dz. U. L 296 z 15.11.2011

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 904/2012 z dnia 24 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej [Dz.U. L 269 z 4.10.2012].

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony