RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan komission työjärjestys

Euroopan komissio on itsenäinen ja kollegiaalisesti toimiva elin, joka koostuu komission jäsenistä ja virkamiehistä. Sen tehtävä on edustaa ja puolustaa Euroopan unionin (EU) etua. Komissio jakaa täytäntöönpanovallan EU:n neuvoston kanssa. Komissiolla on oikeus ehdottaa lainsäädäntöä, panna täytäntöön yhteisön politiikkoja ja talousarvio sekä valvoa perustamissopimusten soveltamista.

SÄÄDÖS

Komission työjärjestys [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 249 artiklan mukaan komission on itse vahvistettava oma työjärjestyksensä siten, että se varmistaa oman sekä yksiköidensä toiminnan.

Työjärjestys koostuu 29 artiklasta. Siinä määritellään komission hallinnollinen rakenne, sisäiset päätöksentekomenettelyt, turvallisuusmääräykset ja lakiasiakirjojen saatavuus. Komissio määrää myös työjärjestyksensä soveltamisen yksityiskohtaisista säännöistä sekä toimintaansa liittyvistä täydentävistä toimenpiteistä.

KOMISSION ORGANISAATIO

Ennen kaikkea on pidettävä mielessä, että termiä "komissio" käytetään kahdessa eri merkityksessä. Ensinnäkin sillä tarkoitetaan komission jäseniä eli sitä miesten ja naisten joukkoa, jonka jäsenvaltiot ja parlamentti ovat nimittäneet johtamaan komissiota ja tekemään päätöksiä (komission jäsenten muodostama kollegio). Toisaalta sillä viitataan itse toimielimeen ja sen eri yksiköihin jaettuun henkilökuntaan.

Komissio eli komission jäsenten kollegio

Komissio toimii kollegiona noudattaen puheenjohtajansa määrittelemiä poliittisia suuntaviivoja. Tämä kollegisen vastuun periaate perustuu komission jäsenten tasa-arvoiseen asemaan komission toiminnassa ja päätöksenteossa. Periaate tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään yhdessä ja että kaikki komission jäsenet ovat niistä yhdessä vastuussa.

Kollegio laatii strategiset monivuotiset tavoitteensa, poliittisen strategiansa sekä työohjelmansa noudattaen puheenjohtajansa määrittelemiä poliittisia suuntaviivoja. Puheenjohtajalla on merkittävä rooli, sillä hän edustaa komissiota ja osoittaa jokaiselle komissaarille tehtäväalueen (esim. sisämarkkinat, aluepolitiikka, liikenne, ympäristö, maatalous, kauppa jne.). Puheenjohtaja voi muuttaa tehtävänjakoa koska tahansa.

Puheenjohtaja voi perustaa komission jäsenistä koostuvia työryhmiä, jotka käsittelevät eri aihealueita, ja nimetä niille puheenjohtajat. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi ohjelmointia ja viestintää, perusoikeuksia sekä Lissabonin strategiaa käsittelevät komissaarien ryhmät.

Komission yksiköt

Komissiolla on kollegion toiminnan toteuttamista varten pääosastoja (PO). Pääosastot jaetaan linjoiksi ja linjat edelleen yksiköiksi. Pääosastoja johtavat pääjohtajat, linjoja johtajat ja yksiköitä yksikönpäälliköt.

Komissiolla on pääsihteeristö kuten muillakin toimielimillä. Pääsihteeristöä johtaa pääsihteeri, joka auttaa puheenjohtajaa kokousten valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa. Pääsihteeri vastaa yksiköiden välisestä yhteensovittamisesta valmistelutyön aikana. Lisäksi pääsihteeri huolehtii virallisista yhteyksistä muihin toimielimiin, paitsi tilanteissa, jolloin komissio päättää käyttää itse toimivaltaa tai luovuttaa sen komission jäsenille tai yksiköille.

SISÄISET PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYT

Päätösten valmistelu

Jokainen komissaari on vastuussa kollegiolle oman tehtäväalueensa töiden valmistelusta. Komissaareilla on käytössään siis kabinetteja, jotka avustavat heitä tehtäviensä hoitamisessa ja kollegion päätösten valmistelussa. He antavat ohjeensa asianomaisille yksiköille tai pääosastoille.

Ennen kuin asiakirja saatetaan muiden komissaarien käsiteltäväksi, siitä vastuussa oleva yksikkö kuulee riittävän ajoissa niitä yksiköitä, joiden toimialaan asia liittyy tai joita asia koskee. Jos asiasta ei ole päästy yksimielisyyteen, asiasta vastaavan yksikön on liitettävä ehdotukseensa edellä tarkoitettujen yksiköiden eriävät lausunnot. Oikeudellista yksikköä on kuultava kaikista säädösluonnoksista.

Komissio voi hyväksyä ehdotuksia (direktiivi, asetus ja päätös), tiedonantoja sekä operatiivisia ja hallinnollisia päätöksiä neljällä sisäisellä menettelyllä. Tärkein menettely on komission kokous. Kokouksessa käsitellään tärkeimpiä ehdotuksia, jotka vaativat suullista keskustelua kollegiossa ennen hyväksymistä.

Komission kokous eli suullinen käsittely

Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle vähintään kerran viikossa (yleensä keskiviikkoisin) tai aina tarpeen vaatiessa. Kokoukset eivät ole julkisia ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kokouksiin osallistuvat komissaarit sekä pääsihteeri. Komissaarin ollessa poissa hänen kabinettipäällikkönsä voi osallistua kokoukseen ja puheenjohtajan pyynnöstä esittää poissaolevan jäsenen kannan. Komissio voi päättää kuulla myös muita henkilöitä.

Puheenjohtaja vahvistaa komission kunkin kokouksen esityslistan.

Komission jäsenet voivat ehdottaa asiakohtia esityslistalle, jos he pitävät keskustelua kyseisestä asiasta tarpeellisena. Heidän on ilmoitettava asiasta puheenjohtajalle noudattaen tiettyjä komission asettamia ehtoja. Kollegio voi puheenjohtajan ehdotuksesta päättää käsitellä asian, jota ei ole esityslistalla tai jonka valmisteluasiakirjat on toimitettu myöhässä.

Kollegio tekee päätöksensä yhden tai useamman komission jäsenen ehdotuksesta. Komission päätökset tehdään yleensä yksimielisesti. Komissio voi kuitenkin äänestää asiasta, jos komissaari niin pyytää. Siinä tapauksessa päätökset hyväksytään komission jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Ratkaisujen tulokset esitellään kokouksen pöytäkirjassa.

Muut menettelyt on useimmiten tarkoitettu keventämään kollegion työmäärää, niin ettei sen tarvitse keskustella juoksevien asioiden hallintoa koskevista päätöksistä.

Muut päätöksentekomenettelyt

  • Kirjallinen menettely: komission jäsenten yksimielisyys yhden tai useamman komission jäsenen esittämän ehdotuksen suhteen voidaan hyväksyä kirjallisella menettelyllä. Jos määräaikaan mennessä yksikään komission jäsen ei ole esittänyt tai pitänyt voimassa varaumaa, ehdotus katsotaan komission hyväksymäksi.
  • Valtuutusmenettely: Kollegio voi valtuuttaa yhden tai useamman jäsenistään toteuttamaan puolestaan operatiivisia ja hallinnollisia toimenpiteitä. Se voi myös valtuuttaa yhden tai useamman jäsenistään hyväksymään muille toimielimille esitettävän säädöksen tai ehdotuksen lopullisen tekstin, mikäli se on määrittänyt tämän sisällön neuvotteluissaan.
  • Toimivallan siirto ja edelleensiirto: Kollegio voi siirtää toimivaltaansa pääjohtajille operatiivisten ja hallinnollisten toimenpiteiden hyväksymiseksi komission puolesta. Pääjohtajat voivat siirtää valtuudet edelleen yksikönpäälliköille tarkasti määritellyin ehdoin.

Päätösten täytäntöönpano

Jokaisesta komission kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Kollegio hyväksyy pöytäkirjan myöhemmissä kokouksissaan, jonka jälkeen puheenjohtaja ja pääsihteeri vahvistavat sen allekirjoituksillaan.

Aivan kuten töiden valmistelussa, jokainen komissaari on vastuussa kollegiolle oman tehtäväalueensa päätösten täytäntöönpanosta. Kabinettiensa avustuksella komissaarit antavat ohjeita asianomaisille yksiköille ja pääosastoille, jotta ne panevat täytäntöön niille osoitetut tehtävät.

Pääsihteeri valvoo päätösten täytäntöönpanoa. Pääsihteeri varmistaa, että komission säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja että ne toimitetaan muille toimielimille.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL
Komission työjärjestys

1.1.2001

-

EYVL L 308, 8.12.2000

MuutosasiakirjatVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Komission päätös 2010/138/EU

6.3.2010

-

EUVL L 55, 5.3.2010

Komission päätös 2011/737/EU

16.11.2011

-

EUVL L 296, 15.11.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 904/2012, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012 , komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisöjen tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä annetun asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom muuttamisesta [EUVL L 269, 4.10.2012].

Viimeisin päivitys 18.02.2013
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun