RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Όργανο ανεξάρτητο και συλλογικό, αποτελούμενο από επιτρόπους και υπαλλήλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως αποστολή να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Διαθέτοντας εκτελεστικές αρμοδιότητες τις οποίες μοιράζεται με το Συμβούλιο της ΕΕ, η Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει τη νομοθεσία, να υλοποιεί τις πολιτικές και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να ελέγχει την εφαρμογή των Συνθηκών.

ΣΥΝΟΨΗ

Δυνάμει του άρθρου 249 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εναπόκειται στην Επιτροπή να θεσπίσει τον εσωτερικό κανονισμό της προς εξασφάλιση της λειτουργίας της και της λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Το έγγραφο αυτό, που αποτελείται από 29 άρθρα, παρουσιάζει τη διοικητική οργάνωση της Επιτροπής, την εσωτερική της διαδικασία λήψης αποφάσεων, τις διατάξεις σε θέματα ασφάλειας και πρόσβασης σε νομοθετικά κείμενα. Η Επιτροπή ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού αυτού και μπορεί να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα σχετικά με τη λειτουργία της.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατ' αρχάς, υπενθυμίζεται ότι ο όρος «Επιτροπή» χρησιμοποιείται με δύο έννοιες. Πρώτον, με την έννοια των «μελών της Επιτροπής» - δηλ. της ομάδας των ανδρών και γυναικών που διορίζονται από τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο για να διοικούν το όργανο και να λαμβάνουν τις αποφάσεις του (το «σώμα» των επιτρόπων). Δεύτερον, ο όρος «Επιτροπή» αναφέρεται στο ίδιο το θεσμικό όργανο και στο προσωπικό του που είναι οργανωμένο σε υπηρεσίες.

Η Επιτροπή ή το σώμα των επιτρόπων

Η Επιτροπή ενεργεί συλλογικά ως « σώμα » τηρώντας τις πολιτικές κατευθύνσεις που καθορίζονται από τον πρόεδρό της. Αυτή η αρχή της συλλογικότητας βασίζεται στην ισότητα των μελών της Επιτροπής όταν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων του θεσμικού οργάνου. Η αρχή αυτή συνεπάγεται ότι οι αποφάσεις συζητώνται από κοινού και ότι όλα τα μέλη φέρουν συλλογική ευθύνη γι' αυτές.

Το σώμα των επιτρόπων ορίζει τους πολυετείς στρατηγικούς στόχους του, τη στρατηγική πολιτικής του και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του τηρώντας τις καθοριζόμενες από τον πρόεδρο πολιτικές κατευθύνσεις. Ο πρόεδρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι εκπροσωπεί το θεσμικό όργανο και αναθέτει σε κάθε επίτροπο ένα χαρτοφυλάκιο (π.χ. εσωτερική αγορά, περιφερειακή πολιτική, μεταφορές, περιβάλλον, γεωργία, εμπόριο κ.λπ.). Μπορεί να μεταβάλει την ανάθεση των χαρτοφυλακίων ανά πάσα στιγμή.

Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για ειδικότερους τομείς και να ορίσει τον πρόεδρό τους (π.χ. ομάδα επιτρόπων «Προγραμματισμός και επικοινωνία», ομάδα επιτρόπων «Θεμελιώδη δικαιώματα», ομάδα επιτρόπων «Λισσαβόνα» κ.λπ.).

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής

Για την προπαρασκευή και την άσκηση των δραστηριοτήτων του σώματος των επιτρόπων, η Επιτροπή είναι διαρθρωμένη σε διάφορα τμήματα γνωστά ως « γενικές διευθύνσεις » (ΓΔ). Αυτές οι ΓΔ είναι διαρθρωμένες σε «διευθύνσεις», οι δε διευθύνσεις σε «διοικητικές μονάδες». Επικεφαλής αυτών των διαφορετικών επιπέδων οργάνωσης βρίσκεται αντίστοιχα ο γενικός διευθυντής, ο διευθυντής και ο προϊστάμενος διοικητικής μονάδας.

Όπως κάθε θεσμικό όργανο, η Επιτροπή έχει μια « γενική γραμματεία ». Ο επικεφαλής της, ο γενικός γραμματέας, επιτελεί σημαντικό έργο επικουρώντας τον πρόεδρο κατά την προετοιμασία των συνεδριάσεων και την εκτέλεση των αποφάσεων. Εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των εργασιών Επιπλέον είναι υπεύθυνος για τις επίσημες σχέσεις με τα άλλα όργανα με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων τις οποίες η Επιτροπή αποφασίζει να ασκήσει η ίδια ή να αναθέσει στα μέλη της ή στις υπηρεσίες της .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Προπαρασκευή των αποφάσεων

Κάθε επίτροπος είναι ειδικά υπεύθυνος, έναντι του σώματος των επιτρόπων, για την προετοιμασία των εργασιών του τομέα του. Επομένως, οι επίτροποι διαθέτουν ιδιαίτερα γραφεία για να τους επικουρούν κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και κατά την προπαρασκευή των αποφάσεων της Επιτροπής. Οι επίτροποι δίνουν τις οδηγίες τους στις αρμόδιες υπηρεσίες ή γενικές διευθύνσεις.

Πριν από την υποβολή εγγράφου στους άλλους επιτρόπους, η υπεύθυνη υπηρεσία συμβουλεύεται εγκαίρως τις συνδεόμενες ή ενδιαφερόμενες υπηρεσίες. Η πρόταση της υπεύθυνης υπηρεσίας πρέπει, σε περίπτωση διαφωνίας, να συνοδεύεται από τις διιστάμενες απόψεις αυτών των υπηρεσιών. Κάθε πρόταση πρέπει να εξετάζεται από τη νομική υπηρεσία.

Η Επιτροπή διαθέτει 4 εσωτερικές διαδικασίες που της επιτρέπουν να θεσπίζει προτάσεις (οδηγίας, κανονισμού ή απόφασης), ανακοινώσεις ή διαχειριστικές ή διοικητικές αποφάσεις. Η συνεδρίαση της Επιτροπής συνιστά την εξέχουσα διαδικασία. Αφορά τις σημαντικότερες προτάσεις που απαιτούν προφορική συζήτηση στο πλαίσιο του σώματος των επιτρόπων πριν από τη θέσπισή τους.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ή προφορική διαδικασία

Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον πρόεδρο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (συνήθως την Τετάρτη) και οποτεδήποτε είναι αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες, οι δε συζητήσεις είναι εμπιστευτικές.

Στις συνεδριάσεις παρίστανται όλοι οι επίτροποι καθώς και ο γενικός γραμματέας. Σε περίπτωση απουσίας επιτρόπου, στη συνεδρίαση μπορεί να παρευρίσκεται ο προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του και, όταν κληθεί από τον πρόεδρο, να εκθέσει την άποψη του απόντος επιτρόπου. Το σώμα των επιτρόπων μπορεί να αποφασίσει να ακούσει οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής.

Οι επίτροποι μπορούν να προτείνουν την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη κάθε θέματος που κρίνουν ότι πρέπει να συζητηθεί, υπό τον όρο ότι ενημερώνουν σχετικά τον πρόεδρο σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από την Επιτροπή. Το σώμα των επιτρόπων μπορεί, μετά από πρόταση του προέδρου, να συζητήσει θέμα που δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη ή του οποίου τα έγγραφα εργασίας διανεμήθηκαν με καθυστέρηση.

Το σώμα των επιτρόπων λαμβάνει αποφάσεις μετά από πρόταση ενός ή περισσότερων επιτρόπων. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται συνήθως με συναίνεση. Πάντως, το σώμα των επιτρόπων μπορεί να προβεί σε ψηφοφορία μετά από αίτημα επιτρόπου. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των επιτρόπων. Το αποτέλεσμα των διασκέψεων καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Οι άλλες διαδικασίες προορίζονται συνήθως να απαλλάξουν το σώμα των επιτρόπων από αποφάσεις που αφορούν την τρέχουσα διαχείριση των υποθέσεων και δεν απαιτούν συζήτηση.

Οι άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων

  • Γραπτή διαδικασία: Η συμφωνία των μελών τής Επιτροπής σε πρόταση προερχόμενη από έναν ή περισσότερους εξ αυτών μπορεί να διαπιστωθεί με γραπτή διαδικασία, Αν κανένας επίτροπος δεν διατυπώσει ή διατηρήσει επιφύλαξη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η πρόταση θεωρείται εγκριθείσα από την Επιτροπή.
  • Διαδικασία εξουσιοδότησης: Η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους από τα μέλη της να λαμβάνουν διαχειριστικά ή διοικητικά μέτρα, εξ ονόματός της. Επίσης, δύναται να επιφορτίσει ένα ή περισσότερα μέλη της να εγκρίνουν το οριστικό κείμενο πράξης ή πρότασης προς υποβολή στα άλλα όργανα, το περιεχόμενο της οποίας έχει ήδη προσδιοριστεί κατά τις συζητήσεις της..
  • Διαδικασία μεταβίβασης ή περαιτέρω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων: Η Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα λήψης διαχειριστικών ή διοικητικών μέτρων στους γενικούς διευθυντές, οι οποίοι μπορούν να τη μεταβιβάσουν περαιτέρω, υπό πολύ συγκεκριμένους όρους, στους προϊσταμένους υπηρεσιών.

Αποτέλεσμα και εκτέλεση των αποφάσεων

Μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσονται πρακτικά. Αυτά εγκρίνονται από το σώμα των επιτρόπων κατά τις μεταγενέστερες συνεδριάσεις του και στη συνέχεια καθίστανται γνήσια με τις υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα.

Όπως και κατά την προετοιμασία των εργασιών, κάθε επίτροπος είναι ειδικά υπεύθυνος, έναντι του σώματος των επιτρόπων, για την εκτέλεση των αποφάσεων του τομέα του. Επικουρούμενος από το ιδιαίτερο γραφείο του, ο επίτροπος δίνει τις οδηγίες του στις αρμόδιες υπηρεσίες ή γενικές διευθύνσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Ο γενικός γραμματέας μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων. Διασφαλίζει την κοινοποίηση και τη δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, των πράξεων της Επιτροπής καθώς και τη διαβίβαση στα άλλα όργανα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη εφημερίδα

Εσωτερικόςκανονισμός της Επιτροπής

01.01.2001

-

ΕΕ L 308, 8.12.2000

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση 2010/138/ΕΕ της Επιτροπής

06.03.2010

-

ΕΕ L 55, 05.03.2010

Απόφαση 2011/737/UE της Επιτροπής

16.11.2011

-

EE L 296, 15.11.2011

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 904/2012 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου των Κοινοτήτων, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Πρωτοδικείου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 269 της 4.10.2012].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.02.2013
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας