RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednací řád Evropské komise

Evropská komise je nezávislým sborovým orgánem složeným z komisařů a úředníků, jehož úkolem je zastupovat a hájit zájmy Evropské unie (EU). Kromě výkonných pravomocí, které sdílí s Radou EU, má pravomoc navrhovat právní předpisy, provádět politiky a evropský rozpočet a kontrolovat uplatňování smluv.

PŘEHLED

Podle článku 249 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU) Komisi přísluší, aby přijala svůj jednací řád, kterým upraví svou činnost a činnost útvarů jí podléhajících.

Tento dokument sestává z 29 článků a obsahuje správní organizaci Komise, její vnitřní rozhodovací proces a ustanovení v oblasti bezpečnosti a přístupu k právním dokumentům. Komise stanoví prováděcí pravidla ke svému jednacímu řádu a může přijmout doplňující opatření týkající se její činnosti.

ORGANIZACE KOMISE

V prvé řadě je třeba podotknout, že označení „Komise“ je používáno ve dvojím významu. Na jednu stranu označuje členy Komise, tedy skupinu mužů a žen, kteří jsou jmenováni členskými státy a Parlamentem, aby tento orgán vedli a přijímali jeho rozhodnutí („sbor“ komisařů). Na druhou stranu odkazuje na samotný orgán a na jeho zaměstnance, kteří jsou začleněni do útvarů.

Komise ve smyslu sboru komisařů

Komise jedná ve „sboru“ v souladu s politickými směry, které vymezil její předseda. Podle zásady kolegiality se všichni členové Komise podílejí rovným dílem na účasti v tomto orgánu a na přijímání jeho rozhodnutí. Znamená to, že rozhodnutí jsou přijímána společně a že všichni členové nesou kolektivní odpovědnost.

Sbor každoročně stanoví své víceleté strategické cíle, svou politickou strategii a svůj pracovní program podle politických směrů vymezených předsedou. Předseda hraje významnější úlohu, neboť zastupuje orgán a stanoví oblasti působnosti jednotlivých komisařů (např.: vnitřní trh, regionální politika, doprava, životní prostředí, zemědělství, obchod atd.). Tyto povinnosti může kdykoli změnit.

Předseda může rovněž sestavit pracovní skupiny, které působí v konkrétních oblastech, a jmenovat jejich předsedy (např.: skupina komisařů „Programování a komunikace“, skupina komisařů „Základní práva“, skupina komisařů „Lisabon“ a další).

Útvary Komise

Pro účely přípravy a provádění činnosti sboru je Komise členěna na jednotlivé útvary, nazvané „generální ředitelství“ (GŘ). Tato generální ředitelství se dělí na „ředitelství“ a ta se dále dělí na „oddělení“. Generální ředitelství jsou řízena generálním ředitelem, ředitelství jsou řízena ředitelem a oddělení vedoucím oddělení.

Stejně jako ostatní orgány má i Komise svůj „generální sekretariát“. V jeho čele stojí generální tajemník, který zastává významné funkce, neboť napomáhá předsedovi při přípravě zasedání a výkonu jednotlivých rozhodnutí. Zajišťuje nezbytnou koordinaci jednotlivých útvarů během jejich činnosti. Kromě toho zajišťuje úřední vztahy s ostatními orgány, s výhradou pravomocí, které se Komise rozhodne vykonávat sama nebo je přidělit svým členům či útvarům.

VNITŘNÍ ROZHODOVACÍ POSTUP

Příprava rozhodnutí

Každý z komisařů je výslovně odpovědný za sbor, který vyvíjí činnost v oblasti jeho působnosti. Komisaři mají k dispozici kabinet, který je jim nápomocen při plnění jejich úkolů a při přípravě rozhodnutí sboru. Dávají pokyny příslušným útvarům nebo generálním ředitelstvím.

Než je dokument předložen ostatním komisařům, odpovědný útvar včas konzultuje spolupracující útvary nebo útvary, které mají na návrhu oprávněný zájem. Odpovědný útvar musí v případě nesouhlasu k návrhu přiložit odlišná stanoviska těchto útvarů. Každý návrh musí přezkoumat právní služba.

Komise má k dispozici 4 interní postupy pro přijímání návrhů (směrnic, nařízení či rozhodnutí), sdělení nebo rozhodnutí v oblasti řízení nebo správy. „Královským“ postupem je zasedání Komise. Vztahuje se na nejvýznamnější návrhy, které musí být před svým přijetím ústně projednány ve sboru.

Zasedání Komise nebo ústní postup

Zasedání svolává předseda alespoň jednou týdně (obvykle ve středu) a pokaždé, kdy je to nutné. Zasedání nejsou veřejná a jednání jsou důvěrná.

Účastní se jich všichni komisaři a generální tajemník. V případě nepřítomnosti komisaře se zasedání může zúčastnit vedoucí jeho kabinetu a na vyzvání předsedy přednést stanovisko nepřítomného člena. Komise se může rozhodnout, zda vyslechne jiné osoby.

Předseda stanoví pořad jednání každého zasedání Komise.

Komisaři mohou navrhnout, aby byly do pořadu jednání zapsány jakékoliv body, jejichž projednání považují za nezbytné, pokud je předem sdělí předsedovi za určitých podmínek stanovených Komisí. Sbor může na návrh svého předsedy projednat jakýkoli bod, který v pořadu jednání není zapsán nebo k němuž byly nezbytné pracovní podklady dodány se zpožděním.

Sbor přijímá rozhodnutí na základě návrhů jednoho nebo více komisařů. Rozhodnutí sboru jsou zpravidla přijímána shodou. Na žádost kteréhokoliv z komisařů může však sbor přistoupit k hlasování. V takovémto případě jsou rozhodnutí přijímána prostou většinou hlasů komisařů. Výsledek jednání se uvede v zápisu ze zasedání.

Ostatní postupy jsou ve většině případů určeny k tomu, aby zbavily sbor povinnosti jednat o rozhodnutích, která se týkají řešení běžných záležitostí a nevyžadují projednání.

Ostatní rozhodovací postupy

  • Písemný postup: souhlas členů Komise s návrhem jednoho či více členů může být získán písemným postupem. Návrh, ke kterému žádný člen Komise během stanovené lhůty nepodal žádnou výhradu nebo na ní netrval, je považován za Komisí přijatý.
  • Zmocnění: sbor může zmocnit jednoho nebo více svých členů, aby si vzal na starost opatření pro řízení nebo správu. Rovněž může pověřit jednoho nebo více svých členů, aby přijali konečné znění aktu nebo návrhu předkládaného jiným orgánům, jehož obsah byl již vymezen během jednání.
  • Přenesení pravomoci a další pověření: sbor může pověřit generální ředitele, aby jeho jménem přijali opatření pro řízení nebo správu. Generální ředitelé mohou těmito povinnostmi dále pověřit příslušné vedoucí útvarů, a to za podmínek stanovených prováděcími pravidly.

Výsledek a provádění rozhodnutí

Z každého zasedání Komise je vypracován zápis. Sbor tyto zápisy schválí při následujícím zasedání. Schválené zápisy jsou ověřeny podpisy předsedy a generálního tajemníka.

Obdobně jako je tomu u přípravy prací, každý z komisařů je výslovně odpovědný za sbor, který provádí rozhodnutí v oblasti jeho působnosti. Za pomoci svého kabinetu dává příslušným útvarům či generálním ředitelstvím pokyny týkající se provedení úkolů, které mu přísluší.

Generální tajemník dohlíží na výkon rozhodnutí. Zajišťuje oznámení a zveřejnění aktů Komise v Úředním věstníku Evropské unie a jejich zaslání ostatním orgánům.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Jednací řád Evropské komise

1. 1. 2001

-

Úř. věst. L 308

ze dne 8. 12. 2000

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí Komise 2010/138/EU

6. 3. 2010

-

Úř. věst. L 55

ze dne 5. 3. 2010

Rozhodnutí Komise 2011/737/EU

16.11.2011

-

Úř. věst. L 296 ze dne 15. 11. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 904/2012 ze dne 24. září 2012 , kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 269 ze dne 4.10.2012)

Poslední aktualizace: 18.02.2013
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky