RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulamentul de procedură al Comitetului Regiunilor

Comitetul Regiunilor este un organ consultativ al Uniunii Europene (UE) creat prin Tratatul de la Maastricht. Acesta este compus din 350 de membri şi un număr egal de membri supleanţi aleşi pentru un mandat de 5 ani. În cadrul procesului decizional european, Comitetul Regiunilor trebuie să fie consultat în următoarele domenii: coeziune economică şi socială, reţele de infrastructură transeuropene, sănătate, educaţie şi cultură, politica de ocupare a forţei de muncă, politică socială, mediu, energie, formare profesională şi transporturi.

SINTEZĂ

Regulamentul stabileşte funcţionarea şi organizarea Comitetului Regiunilor. Competenţa de autoreglementare este conferită Comitetului Regiunilor de articolul 306 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (UE). Actuala versiune a regulamentului de procedură a intrat în vigoare la 10 ianuarie 2010.

Componenţa

Comitetul este compus din reprezentanţi ai colectivităţilor regionale şi locale. Atât membrii, cât şi membrii supleanţi trebuie să fie titularii unui mandat electoral sau să răspundă din punct de vedere politic în faţa unei adunări alese, în conformitate cu articolul 300 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Membrii sunt numiţi la propunerea statului membru din care provin, dar Consiliul este cel care adoptă lista membrilor şi a membrilor supleanţi cu majoritate calificată. Aceştia nu pot fi legaţi prin niciun fel de mandat imperativ în exercitarea funcţiei pe care o deţin şi trebuie să îşi exercite funcţiile în deplină independenţă, în interesul general al UE. Mandatul lor este de cinci ani.

Rolul membrilor supleanţi este de a reprezenta membrii CR în cazul în care aceştia nu pot să participe.

Membrii şi membrii supleanţi dintr-un stat membru constituie o delegaţie naţională. Fiecare delegaţie este condusă de un preşedinte, ales dintre membrii acesteia.

Membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Regiunilor se pot constitui în grupuri, în funcţie de afinităţile politice. Fiecare grup trebuie să fie format din cel puţin 18 membri reprezentând cel puţin o cincime din statele membre. De asemenea, cel puţin jumătate dintre membrii grupului trebuie să fie membrii titulari.

Fiecare grup politic dispune de un secretariat al cărui personal este asigurat de Secretariatul General. Grupurile politice se reunesc, de obicei, cu ocazia sesiunilor plenare. De asemenea, grupurile pot organiza reuniuni extraordinare de două ori pe an.

Se pot constitui, de asemenea, grupuri interregionale, de exemplu grupul „zona alpină”.

Adunarea Plenară

Comitetul se reuneşte în Adunarea Plenară. Funcţiile Adunării Plenare sunt următoarele:

 • adoptarea de avize, rapoarte şi rezoluţii;
 • adoptarea proiectului de estimare a veniturilor şi cheltuielilor Comitetului;
 • adoptarea programului politic al Comitetului la începutul fiecărui mandat;
 • alegerea preşedintelui, a prim-vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Biroului;
 • constituirea comisiilor;
 • adoptarea şi revizuirea regulamentului de procedură al Comitetului;
 • decizia de a introduce o acţiune pe lângă Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene.

Preşedintele Comitetului Regiunilor convoacă Adunarea Plenară cel puţin o dată pe trimestru. În cazul în care cel puţin un sfert dintre membri solicită în scris acest lucru, preşedintele are obligaţia de a convoca o sesiune plenară extraordinară. Cererea trebuie să menţioneze subiectul care va fi dezbătut şi niciun alt subiect nu poate figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare.

Preşedintele trebuie să transmită proiectul de ordine de zi, bazat pe un anteproiect elaborat de Birou, membrilor şi membrilor supleanţi cu cel puţin patru săptămâni înainte de sesiunea plenară. Cu ocazia ultimei şedinţe de dinaintea deschiderii sesiunii plenare, Biroul adoptă proiectul definitiv de ordine de zi.

Sesiunile Adunării Plenare sunt deschise publicului, cu excepţia cazului în care se stabileşte altfel. La sesiunile plenare pot participa reprezentanţi ai Parlamentului European, ai Consiliului şi ai Comisiei şi pot fi invitate personalităţi din exterior. Biroul poate propune Adunării Plenare dezbaterea chestiunilor de actualitate pentru a purta discuţii pe marginea chestiunilor politice de actualitate cu implicaţii regionale şi locale.

Cvorumul Adunării Plenare este întrunit atunci când sunt prezenţi mai mult de jumătate din membri.

Adunarea Plenară se pronunţă cu majoritatea voturilor exprimate, cu excepţia cazurilor în care regulamentul de procedură prevede altfel.

Biroul

Biroul reflectă componenţa generală a Comitetului Regiunilor. Acesta este compus din preşedinte, prim-vicepreşedinte, câte un vicepreşedinte pentru fiecare stat membru, alţi 27 de membri şi din preşedinţii grupurilor politice. Biroul este ales de către Adunarea Plenară pe o perioadă de doi ani şi jumătate. Cu excepţia preşedintelui, a prim-vicepreşedintelui şi a preşedinţilor grupurilor politice, celelalte locuri din Birou se împart după cum urmează:

 • trei locuri: Germania, Regatul Unit, Franţa, Italia, Spania, Polonia;
 • două locuri: Ţările de Jos, Grecia, Republica Cehă, Belgia, Ungaria, Portugalia, Suedia, Austria, Slovacia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Bulgaria, România;
 • un loc: Letonia, Slovenia, Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta.

Principalele funcţii ale Biroului sunt:

 • elaborarea unui proiect de program politic la începutul mandatului şi monitorizarea punerii în aplicare a acestuia;
 • pregătirea, organizarea şi coordonarea lucrărilor Adunării Plenare şi a comisiilor;
 • competenţă în chestiunile de natură financiară, organizatorică şi administrativă;
 • angajarea secretarului general, a anumitor categorii de funcţionari şi a altor agenţi;
 • prezentarea în faţa Adunării Plenare a proiectului de estimare a veniturilor şi cheltuielilor Comitetului;
 • dacă este cazul, constituirea unor grupuri de lucru pentru anumite chestiuni specifice;
 • introducerea, în numele Comitetului Regiunilor, a unei acţiuni în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul în care Adunarea Planară nu este în măsură să adopte o decizie în acest sens în termenul stabilit; Adunarea Plenară decide, cu ocazia următoarei sesiuni, dacă va menţine sau nu acţiunea în cauză.

Preşedintele

Preşedintele reprezintă Comitetul Regiunilor şi conduce lucrările acestuia. Acesta este asistat de un prim-vicepreşedinte şi de câte un vicepreşedinte pentru fiecare stat membru.

Comisiile

La începutul fiecărui mandat, Adunarea Plenară constituie comisii însărcinate cu pregătirea lucrărilor. Misiunea Comisiilor este de a elabora proiecte de aviz, proiecte de raport şi proiecte de rezoluţii şi de a le supune Adunării Plenare. În prezent, există şase comisii:

 • COTER: Comisia pentru politica de coeziune teritorială;
 • ECOS: Comisia pentru politica economică şi socială;
 • ENVE: Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie;
 • EDUC: Comisia pentru educaţie, tineret, cultură şi cercetare;
 • CIVEX: Comisia pentru cetăţenie, guvernanţă, afaceri externe şi instituţionale;
 • NAT: Comisia pentru resurse naturale.

Componenţa comisiilor trebuie să reflecte componenţa Comitetului Regiunilor. Fiecare membru al Comitetului trebuie să facă parte din cel puţin o comisie şi din cel mult două. Biroul poate prevedea excepţii pentru membrii care aparţin unor delegaţii naţionale ce cuprind un număr de membri mai mic decât numărul de comisii.

Reuniunile comisiilor sunt deschise publicului, cu excepţia cazului în care acestea decid altfel. Reprezentanţi ai Parlamentului European, ai Consiliului şi ai Comisiei pot fi invitaţi să asiste la deliberările comisiilor şi să răspundă la întrebările membrilor. Pot fi organizate audieri publice sau reuniuni cu experţii pentru a clarifica unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi.

Documente elaborate de Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor elaborează avize, rapoarte şi rezoluţii care sunt publicate în Jurnalul Oficial.

Comitetul adoptă avize în conformitate cu articolul 307 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:

 • atunci când este consultat de către Parlamentul European, Consiliu sau Comisie în cazurile prevăzute de tratate şi în toate celelalte cazuri în care una dintre instituţii consideră oportun acest lucru;
 • din proprie iniţiativă;
 • atunci când, în caz de consultare a Comitetului Economic şi Social, Comitetul Regiunilor consideră că sunt în joc interese regionale specifice.

Avizele exprimă opinia Comitetului şi conţin recomandări sau propuneri concrete de modificare. Fiecare aviz trebuie să fie însoţit de o expunere de motive inclusă într-un document distinct.

Rapoartele propun analize şi recomandări cu privire la chestiuni care ţin de competenţa Comitetului.

Rezoluţiile se referă la teme de actualitate legate de activităţile Uniunii Europene. Acestea expun preocupări importante ale colectivităţilor regionale şi locale.

Secretariatul General

Comitetul este asistat de un Secretariat General plasat sub conducerea unui secretar general. Secretariatul asigură funcţionarea Comitetului, asistă membrii în exercitarea mandatului lor şi redactează procesele-verbale ale organelor Comitetului. Secretarul general asigură punerea în aplicare a deciziilor Biroului sau ale preşedintelui. Acesta participă, cu rol consultativ, la reuniunile Biroului. Secretarul general este ales de Birou cu o majoritate de două treimi din membrii săi. Acesta este desemnat pe o perioadă de cinci ani.

ACCESUL LA DOCUMENTE

Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul sau sediul social într-un stat membru are drept de acces la documentele Comitetului, în conformitate cu dispoziţiile Tratatului şi ale Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, precum şi în conformitate cu normele stabilite de Birou.

TABEL DE REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul de procedură al Comitetului Regiunilor

10.1.2010

-

JO L 6 din 9.1.2010

Această fişă de sinteză are doar un caracter informativ şi nu urmăreşte să interpreteze sau să înlocuiască documentul de referinţă, care rămâne singurul temei juridic.

Ultima actualizare: 04.01.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii