RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alueiden komitean työjärjestys

Alueiden komitea on Euroopan unionin (EU) neuvoa-antava elin, joka perustettiin Maastrichtin sopimuksella. Komitea koostuu 350 jäsenestä ja yhtä monesta varajäsenestä, jotka nimetään viideksi vuodeksi. Unionin päätöksenteossa komiteaa on kuultava seuraavissa asioissa: taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, Euroopan laajuiset verkot, terveys, koulutus ja kulttuuri, työllisyyspolitiikka, sosiaalipolitiikka, ympäristö, energia, ammatillinen koulutus ja liikenne.

TIIVISTELMÄ

Työjärjestyksessä määrätään alueiden komitean toiminnasta ja organisaatiosta. Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 306 artiklassa komitealle annetaan oikeus itsesääntelyyn. Työjärjestyksen viimeisin versio astui voimaan 10. tammikuuta 2010.

Kokoonpano

Jäsenet ja varajäsenet

Komitean jäsenet ovat alueellisten ja paikallisten yhteisöjen edustajia. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 300 artiklan mukaan sekä jäsenten että varajäsenten on oltava vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle.

Jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden ehdotuksesta, mutta lopullisen päätöksen tekee neuvosto, joka hyväksyy jäsenten ja varajäsenten nimityksen määräenemmistöllä. Tehtävässään jäseniä eivät sido mitkään ohjeet. Heidän on oltava täysin riippumattomia, ja heidän täytyy hoitaa tehtävänsä itsenäisesti EU:n yleisen edun mukaisesti. Jäsenten toimikausi kestää viisi vuotta.

Varajäsenten tehtävä on edustaa varsinaista jäsentä silloin, kun tämä on estynyt osallistumasta kokoukseen.

Saman jäsenvaltion jäsenet ja varajäsenet muodostavat maakohtaisen valtuuskunnan. Jokaista valtuuskuntaa johtaa puheenjohtaja, joka valitaan valtuuskunnan jäsenistä.

Alueiden komitean jäsenet ja varajäsenet voivat muodostaa ryhmiä edustamiensa poliittisten suuntausten mukaisesti. Ryhmissä on oltava vähintään18 jäsentä, jotka ovat vähintään viidesosasta jäsenvaltioita. Vähintään puolet ryhmästä on lisäksi oltava varsinaisia jäseniä.

Kullakin poliittisella ryhmällä on sihteeristö, joka muodostetaan yhdessä pääsihteeristön kanssa. Poliittiset ryhmät kokoontuvat yleensä täysistuntojen yhteydessä. Lisäksi ryhmät voivat pitää kaksi ylimääräistä kokousta vuodessa.

On mahdollista muodostaa myös alueidenvälisiä ryhmiä, kuten "Alppien alueen ryhmä".

Täysistunto

Komitea kokoontuu täysistunnossa. Täysistunnolla on seuraavat tehtävät:

 • lausuntojen, selvitysten ja päätöslauselmien hyväksyminen
 • ennakkoarvion hyväksyminen komitean tuloista ja menoista
 • komitean poliittisen ohjelman hyväksyminen kunkin toimikauden alussa
 • puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan muiden jäsenten valitseminen
 • valiokuntien asettaminen
 • komitean työjärjestyksen hyväksyminen ja tarkistaminen
 • päätöksen tekeminen kanteen nostamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Komitean puheenjohtaja kutsuu täysistunnon kokoon vähintään kerran neljännesvuosittain. Jos vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava kokoon ylimääräinen täysistunto. Vaatimuksessa on ilmoitettava aihe, jota istunnossa halutaan käsitellä, eikä istunnossa voida käsitellä mitään muuta aihetta.

Puheenjohtajan on toimitettava jäsenille ja varajäsenille esityslistaluonnos, joka perustuu työvaliokunnan laatimaan alustavaan esityslistaan, vähintään neljä viikkoa ennen täysistunnon alkua. Täysistunnon alkua välittömästi edeltävässä työvaliokunnan kokouksessa päätetään lopullisesta esityslistasta.

Täysistunnon kokoukset ovat julkisia, ellei täysistunto toisin päätä. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission edustajat voivat osallistua täysistunnon kokouksiin. Istuntoon voidaan kutsua myös muita vieraita. Työvaliokunta voi ehdottaa täysistunnolle keskustelun käymistä ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä, jotka koskevat erityisesti alue- ja paikallistasoa.

Täysistunto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

Täysistunto päättää asioista annettujen äänien enemmistöllä, ellei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan kokoonpano heijastaa alueiden komitean kokoonpanoa. Työvaliokunta muodostuu puheenjohtajasta, ensimmäisestä varapuheenjohtajasta, yhdestä varapuheenjohtajasta jokaisesta jäsenvaltiosta, 27 muusta jäsenestä sekä poliittisten ryhmien puheenjohtajista. Täysistunto valitsee työvaliokunnan kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Lukuun ottamatta puheenjohtajaa, ensimmäistä varapuheenjohtajaa ja neljän poliittisen ryhmän puheenjohtajia jäsenet jakaantuvat seuraavasti:

 • kolme jäsentä: Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Italia, Espanja, Puola
 • kaksi jäsentä: Alankomaat, Kreikka, Tšekin tasavalta, Belgia, Unkari, Portugali, Ruotsi, Itävalta, Slovakia, Tanska, Suomi, Irlanti, Liettua, Bulgaria, Romania
 • yksi jäsen: Latvia, Slovenia, Viro, Kypros, Luxemburg, Malta.

Työvaliokunnan päätehtävät ovat seuraavat:

 • poliittisen ohjelman luonnoksen laatiminen kunkin toimikauden alussa ja ohjelman toteuttamisen seuranta
 • täysistuntojen ja valiokuntien työskentelyn valmistelu, organisointi ja koordinointi
 • taloudellisista, organisatorisista ja hallinnollisista asioista huolehtiminen
 • pääsihteerin, eräiden muiden virkamiesten sekä muun henkilöstön palkkaaminen
 • komitean tuloista ja menoista laaditun ennakkoarvion esittäminen täysistunnolle
 • työryhmien perustaminen erityistapauksissa
 • jos täysistunto ei pysty tekemään päätöstä määräajassa, työvaliokunta voi nostaa komitean puolesta kanteen unionin tuomioistuimessa; kanteen jatkamisesta päätetään seuraavassa täysistunnossa.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii komitean edustajana ja johtaa komitean työskentelyä. Puheenjohtajaa avustaa ensimmäinen varapuheenjohtaja ja jäsenvaltioiden varapuheenjohtajat.

Valiokunnat

Jokaisen toimikauden alussa täysistunto muodostaa valiokuntia, jotka valmistelevat täysistunnossa käsiteltäviä asioita. Valiokunnat valmistelevat lausunto-, selvitys- ja päätöslauselmaluonnoksia, jotka esitetään täysistunnolle hyväksyttäviksi. Valiokuntia on tällä hetkellä kuusi:

 • COTER: alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka -valiokunta
 • ECOS: talous- ja sosiaalipolitiikka -valiokunta
 • DEVE: kestävä kehitys -valiokunta
 • EDUC: kulttuuri ja koulutus -valiokunta
 • CONST: perustuslakiasiat ja eurooppalainen hallintotapa -valiokunta
 • RELEX: ulkosuhteet-valiokunta

Valiokuntien kokoonpanon on heijastettava alueiden komitean kokoonpanoa. Kunkin komitean jäsenen on kuuluttava vähintään yhteen, ja hän saa kuulua enintään kahteen valiokuntaan. Työvaliokunta voi myöntää poikkeuksia tästä säännöstä niille maakohtaisille valtuuskunnille, joissa on vähemmän jäseniä kuin komiteassa on valiokuntia.

Valiokuntien kokoukset ovat julkisia, ellei valiokunta toisin päätä. Euroopan parlamentin, neuvoston sekä komission edustajat voivat osallistua valiokunnissa käytäviin keskusteluihin ja vastata jäsenten kysymyksiin. Valiokunta voi järjestää julkisia kuulemistilaisuuksia ja kokouksia, joihin kutsutaan henkilöitä, joilla on asiantuntemusta esityslistan yhdestä tai useammasta kohdasta.

Alueiden komitean valmistelemat asiakirjat

21.. Alueiden komitea valmistelee lausuntoja, selvityksiä ja päätöslauselmia, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Alueiden komitea antaa lausuntoja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 307 artiklan mukaisesti

 • komission, neuvoston tai parlamentin pyynnöstä tapauksissa, joista määrätään EU:n perussopimuksissa sekä muissa tapauksissa, kun jokin toimielimistä pitää sitä perusteltuna
 • omasta aloitteestaan
 • kun talous- ja sosiaalikomitealta on pyydetty lausunto ja alueiden komitea katsoo asiaan liittyvän erityisiä alueellisia etuja.

Lausunnot ilmaisevat komitean mielipiteen ja sisältävät suosituksia tai konkreettisia muutosehdotuksia. Jokaiseen lausuntoon liitetään erillisenä asiakirjana perusteluosa.

Selvityksissä analysoidaan ja annetaan suosituksia komitean käsiteltävinä olevista asioista.

25. Päätöslauselmat käsittelevät unionin toimintaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Ne käsittelevät alueellisiin ja paikallisiin yhteisöihin liittyviä kysymyksiä.

Pääsihteeristö

Komiteaa avustaa pääsihteeristö, jota johtaa pääsihteeri. Pääsihteeristö takaa komitean kitkattoman toiminnan, tukee komitean jäseniä heidän mandaattinsa hoitamisessa sekä pitää pöytäkirjaa komitean elinten kokouksista. Pääsihteeri vastaa työvaliokunnan tai puheenjohtajan tekemien päätösten toimeenpanosta. Pääsihteeri osallistuu työvaliokunnan kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus. Työvaliokunta päättää pääsihteerin valinnasta kahden kolmasosan enemmistöllä. Pääsihteeri nimetään viideksi vuodeksi.

ASIAKIRJOJEN SAATAVUUS

Jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä, jolla on kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua komitean asiakirjoihin EY:n perustamissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti noudattaen komitean työvaliokunnan antamia erityismääräyksiä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Alueiden komitean työjärjestys

10.1.2010

-

EUVL L 6, 9.1.2010

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 04.01.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun