RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που δημιουργήθηκε από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Αποτελείται από 350 μέλη, και από ισάριθμο αριθμό αναπληρωτών, που εκλέγονται για 4-5 έτη. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών στους ακόλουθους τομείς: οικονομική και κοινωνική συνοχή, διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, υγεία, εκπαίδευση και πολιτισμός, πολιτική απασχόλησης, κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, ενέργεια, επαγγελματική κατάρτιση και μεταφορές.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τη λειτουργία και την οργάνωση της Επιτροπής των Περιφερειών. Το άρθρο 306 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παρέχει στην Επιτροπή των Περιφερειών το δικαίωμα αυτορρύθμισής της. Η παρούσα έκδοση του εσωτερικού κανονισμού άρχισε να ισχύει την 10η Ιανουαρίου 2010.

Σύνθεση

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από αντιπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης. Τόσο τα μέλη όσο και οι αναπληρωτές πρέπει να είναι είτε αιρετά μέλη είτε πολιτικώς υπεύθυνοι ενώπιον μιας εκλεγμένης συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Ο διορισμός των μελών διενεργείται μετά από πρόταση του κράτους μέλους τους, αλλά η κατάρτιση του καταλόγου των μελών και των αναπληρωτών τους εγκρίνεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Τα μέλη αυτά δεν πρέπει να έχουν καμία επιτακτική εντολή και πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ. Η θητεία τους είναι πενταετής.

Οι αναπληρωτές αντικαθιστούν τα μέλη που κωλύονται.

Τα μέλη και οι αναπληρωτές από το ίδιο κράτος μέλος συγκροτούν μια εθνική αντιπροσωπεία. Κάθε αντιπροσωπεία διοικείται από έναν πρόεδρο, που εκλέγεται από τα μέλη της.

Τα μέλη και οι αναπληρωτές της Επιτροπής των Περιφερειών μπορούν να συνιστούν πολιτικές ομάδες σύμφωνα με τις πολιτικές πεποιθήσεις τους. Για τη σύσταση κάθε ομάδας απαιτούνται τουλάχιστον 18 μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των κρατών μελών. Επιπλέον, τουλάχιστον το ήμισυ των μελών της ομάδας πρέπει να είναι τακτικά μέλη.

Κάθε πολιτική ομάδα επικουρείται από γραμματεία, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της γενικής γραμματείας. Οι πολιτικές ομάδες συνεδριάζουν τακτικά κατά τις συνόδους ολομέλειας. Επίσης, οι ομάδες μπορούν να συγκαλούν έκτακτες συνεδριάσεις δύο φορές το χρόνο.

Μπορούν επίσης να συγκροτούνται διαπεριφερειακές ομάδες, όπως για παράδειγμα η ομάδα του «Χώρου των Άλπεων».

Ολομέλεια

Η Επιτροπή των Περιφερειών συνέρχεται σε σύνοδο ολομέλειας. Τα καθήκοντα της ολομέλειας είναι τα εξής:

 • η υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων·
 • η έγκριση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων δαπανών και εσόδων της Επιτροπής των Περιφερειών·
 • η υιοθέτηση του πολιτικού προγράμματος της Επιτροπής των Περιφερειών κατά την έναρξη κάθε νέας θητείας·
 • η εκλογή του προέδρου, του πρώτου αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του προεδρείου·
 • η σύσταση των επιτροπών·
 • η υιοθέτηση και αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής των Περιφερειών·
 • η απόφαση για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Η ολομέλεια συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο από τον πρόεδρο. Ύστερα από γραπτή αίτηση τουλάχιστον ενός τετάρτου των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών , ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει εκτάκτως την ολομέλεια. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το θέμα που θα συζητηθεί ενώ κανένα άλλο θέμα δεν πρέπει να συζητηθεί κατά τη σύνοδο αυτή.

Ο πρόεδρος πρέπει να διαβιβάσει στα μέλη και στους αναπληρωτές, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της συνόδου ολομέλειας, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, το οποίο βασίζεται σε προσχέδιο που εκπονήθηκε από το προεδρείο.Κατά τη συνεδρίασή του, η οποία πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της συνόδου ολομέλειας, το προεδρείο υιοθετεί το οριστικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας είναι δημόσιες, εκτός αν η ολομέλεια λάβει αντίθετη απόφαση. Στις συνόδους ολομέλειας μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Επίσης, μπορεί να προσκληθούν για να συμμετάσχουν προσωπικότητες εκτός της Επιτροπής των Περιφερειών . Το προεδρείο μπορεί να προτείνει στην ολομέλεια τη «συζήτηση επίκαιρων θεμάτων» με σκοπό τη διεξαγωγή συζήτησης επί επίκαιρων πολιτικών θεμάτων με τοπικές ή περιφερειακές προεκτάσεις.

Η ολομέλεια θεωρείται ότι έχει απαρτία, όταν πάνω από το ήμισυ των μελών είναι παρόν.

Η ολομέλεια αποφασίζει με την πλειοψηφία των εκπεφρασμένων ψήφων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον εσωτερικό κανονισμό.

Το προεδρείο

Το προεδρείο αντανακλά τη συνολική σύνθεση της Επιτροπής των Περιφερειών . Το προεδρείο απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον πρώτο αντιπρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο ανά κράτος μέλος, 27 άλλα μέλη και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Εκλέγεται από την ολομέλεια για δυόμιση έτη. Εκτός του προέδρου, του πρώτου αντιπροέδρου και των προέδρων των τεσσάρων πολιτικών ομάδων οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

 • τρεις έδρες: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία·
 • δύο έδρες: Κάτω Χώρες, Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Αυστρία, Σλοβακία, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Ρουμανία·
 • μία έδρα: Λεττονία, Σλοβενία, Εσθονία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα.

Τα κύρια καθήκοντα του προεδρείου είναι τα εξής:

 • η κατάρτιση του σχεδίου πολιτικού προγράμματος στην αρχή κάθε θητείας, καθώς και του ελέγχου της εκτέλεσής του·
 • η προετοιμασία, η διοργάνωση και ο συντονισμός των εργασιών της ολομέλειας και των επιτροπών·
 • η ενασχόληση με θέματα δημοσιονομικού, οργανωτικού και διοικητικού χαρακτήρα·
 • ο διορισμός του γενικού γραμματέα καθώς και των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού·
 • η υποβολή στην ολομέλεια του προσωρινού σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων·
 • ενδεχομένως, η συγκρότηση ομάδων εργασίας για ειδικά θέματα·
 • όταν η ολομέλεια δεν είναι σε θέση να αποφανθεί εντός των προθεσμιών, το προεδρείο μπορεί να ασκήσει προσφυγή εξ ονόματος της Επιτροπής των Περιφερειών ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ· η ολομέλεια αποφαίνεται, στην επόμενη σύνοδο, για τη διατήρηση ή την απόσυρση της προσφυγής αυτής.

Ο πρόεδρος

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή των Περιφερειών και διευθύνει τις εργασίες της. Συνεπικουρείται από έναν πρώτο αντιπρόεδρο και από έναν αντιπρόεδρο ανά κράτος μέλος.

Οι επιτροπές

Στην αρχή κάθε θητείας, η ολομέλεια συγκροτεί επιτροπές, στις οποίες ανατίθεται η προετοιμασία των εργασιών. Η αποστολή των επιτροπών συνίσταται στην εκπόνηση σχεδίων γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων, καθώς και στην υποβολή τους στην ολομέλεια. Επί του παρόντος υπάρχουν έξι επιτροπές:

 • COTER: επιτροπή πολιτικής εδαφικής συνοχής·
 • ECOS: επιτροπή οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·
 • DEVE: επιτροπή βιώσιμης ανάπτυξης·
 • EDUC: επιτροπή πολιτισμού και παιδείας·
 • CONST: επιτροπή συνταγματικών θεμάτων και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης·
 • RELEX: επιτροπή εξωτερικών σχέσεων.

Η σύνθεση των επιτροπών πρέπει να αντανακλά τη σύνθεση της Επιτροπής των Περιφερειών . Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να συμμετέχουν σε μία τουλάχιστον επιτροπή και όχι σε περισσότερες από δύο. Το προεδρείο μπορεί να κάνει δεκτές παρεκκλίσεις για μέλη που ανήκουν σε εθνικές αντιπροσωπείες των οποίων τα μέλη είναι λιγότερα από τον αριθμό των επιτροπών.

Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δημόσιες, εκτός εάν μια επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στις συζητήσεις των επιτροπών και να απαντούν σε ερωτήσεις που υποβάλλουν τα μέλη τους. Μπορούν να οργανωθούν δημόσιες ακροάσεις και συνεδριάσεις με εμπειρογνώμονες για τη διασάφηση ενός ή περισσότερων σημείων της ημερήσιας διάταξης.

Έγγραφα που καταρτίζονται από την Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών εκπονεί γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις και ψηφίσματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης.

Η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθετεί τις γνωμοδοτήσεις της σύμφωνα με το άρθρο 307 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ:

 • βάσει αίτησης της Επιτροπής, του Συμβουλίου ή του Κοινοβουλίου στις προβλεπόμενες από τις ευρωπαϊκές συνθήκες περιπτώσεις ή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο ένα από τα θεσμικά όργανα·
 • με δική της πρωτοβουλία·
 • στις περιπτώσεις που, όταν έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι διακυβεύονται συγκεκριμένα περιφερειακά συμφέροντα.

Οι γνωμοδοτήσεις εκφράζουν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών και περιλαμβάνουν συστάσεις ή συγκεκριμένες προτάσεις τροποποιήσεων. Κάθε γνωμοδότηση συνοδεύεται από ιδιαίτερη αιτιολογική έκθεση.

Οι εκθέσεις προτείνουν αναλύσεις και συστάσεις σε θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής των Περιφερειών .

Τα ψηφίσματα σχετίζονται με θέματα της επικαιρότητας που συνδέονται με τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορούν ουσιώδη αιτήματα των περιφερειακών και τοπικών οργανισμών.

Γενική γραμματεία

Η Επιτροπή των Περιφερειών επικουρείται από μια γενική γραμματεία, υπό τη διεύθυνση του γενικού γραμματέα. Η γραμματεία πρέπει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της ΕτΠ και των οργάνων της, να επικουρεί τα μέλη στην άσκηση των καθηκόντων τους και να τηρεί τα πρακτικά των οργάνων της Επιτροπής των Περιφερειών. Ο γενικός γραμματέας εξασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνουν το προεδρείο ή ο πρόεδρος. Συμμετέχει με συμβουλευτική ιδιότητα στις συνεδριάσεις του προεδρείου. Εκλέγεται από το προεδρείο με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, για πενταετή θητεία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα της Επιτροπής των Περιφερειών, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και σύμφωνα με τις διατάξεις που έχει εκδώσει το προεδρείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ

ΠράξηΘέση σε ισχύΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη εφημερίδα
Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής των Περιφερειών

10.01.2010

-

ΕΕ L 6 της 9.1.2010

Το παρόν δελτίο διανέμεται ενημερωτικά. Δεν έχει ως στόχο να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς, που παραμένει η μόνη δεσμευτική νομική βάση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.01.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας