RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regionsudvalgets forretningsorden

Regionsudvalget er et af Den Europæiske Unions (EU) rådgivende organer. Det blev oprettet ved Maastricht-traktaten. Udvalget består af 350 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter, der er valgt for 5 år. I den europæiske beslutningsproces skal Udvalget høres på følgende områder: økonomisk og social samhørighed, transeuropæiske infrastrukturnet, sundhed, uddannelse og kultur, beskæftigelsespolitik, socialpolitik, miljø, energi, faglig uddannelse og transport.

RESUMÉ

Forordningen fastsætter arbejdsform og organisation for Regionsudvalget. Udvalgets beføjelse til selv at fastsætte sin forretningsorden fremgår af artikel 306 i traktaten om Den Europæiske Unions (EU) funktionsmåde. Denne version af forretningsordenen trådte i kraft den 10. januar 2010.

SAMMENSÆTNING

Regionsudvalget består af repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder. Ifølge artikel 300 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal både medlemmer og suppleanter være enten valgt til en regional eller lokal myndighed eller være politisk ansvarlige over for en valgt forsamling.

Medlemmerne udnævnes efter forslag fra deres medlemsstat, men det er Rådet, der med kvalificeret flertal vedtager listen over medlemmer og suppleanter. De må ikke være bundet af nogen instruktion, og de skal udføre deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i EU’s almindelige interesse. Deres mandat er på fem år.

Det er suppleanternes rolle at repræsentere medlemmerne, når disse er forhindret.

En medlemsstats medlemmer og suppleanter udgør en national delegation. Hver delegation ledes af en formand, der vælges blandt medlemmerne.

Medlemmerne og suppleanterne i Regionsrådet kan danne grupper, der afspejler deres politiske tilhørsforhold. Hver gruppe skal bestå af mindst 18 medlemmer, der repræsenterer mindst en femtedel af medlemsstaterne. Mindst halvdelen af gruppens medlemmer skal derudover være valgt.

Hver politisk gruppe bistås af et sekretariat, hvis medarbejdere er ansat i generalsekretariatet. De mødes normalt i forbindelse med plenarmøderne. Endvidere kan grupperne holde et ekstraordinært møde to gange om året.

Der kan ligeledes dannes interregionale grupper, som f.eks. gruppen "alpeområdet".

Plenarforsamlingen

Udvalget træder sammen som plenarforsamling. Plenarforsamlingen har følgende opgaver:

 • vedtagelse af udtalelser, rapporter og resolutioner
 • vedtagelse af overslaget over Udvalgets indtægter og udgifter
 • vedtagelse af det politiske program ved begyndelsen af hver mandatperiode
 • valg af formand, første næstformand og de øvrige præsidiemedlemmer
 • nedsættelse af underudvalg
 • vedtagelse og revision af Udvalgets forretningsorden
 • beslutning om anlæggelse af søgsmål ved EU-Domstolen.

Formanden indkalder plenarforsamlingen mindst en gang i kvartalet. Hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt begærer det, indkalder formanden til et ekstraordinært plenarmøde. Begæringen skal angive emnet for det ekstraordinære møde og intet andet emne kan sættes på dagsordenen.

Formanden tilstiller medlemmerne og suppleanterne forslaget til dagsorden baseret på præsidiets foreløbige forslag 4 uger forud for plenarmødets åbning. På et møde umiddelbart forud for plenarmødets åbning fastlægger præsidiet det endelige forslag til dagsorden.

Plenarforsamlingens møder er offentlige, medmindre den træffer anden afgørelse. Repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen kan deltage i plenarmøderne, og der kan indbydes gæster. Præsidiet kan foreslå plenarforsamlingen at holde en generel debat om aktuelle politiske emner af regional eller lokal relevans (aktualitetsdebat).

Plenarforsamlingen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Plenarforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal af de afgivne stemmer, medmindre andet er fastsat i forretningsordenen.

Præsidiet

Præsidiet afspejler Udvalgets samlede sammensætning. Det består af formanden, første næstformand, en næstformand fra hver medlemsstat, 27 medlemmer og formændene for de politiske grupper. Det vælges for 2½ år af plenarforsamlingen. Bortset fra formanden, første næstformand og formændene for de fire politiske grupper er pladserne fordelt som følger:

 • 3 pladser: Tyskland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien, Spanien og Polen.
 • 2 pladser: Nederlandene, Grækenland, Tjekkiet, Belgien, Ungarn, Portugal, Sverige, Østrig, Slovakiet, Danmark, Finland, Irland, Litauen, Bulgarien og Rumænien.
 • 1 plads: Letland, Slovenien, Estland, Cypern, Luxembourg og Malta.

Præsidiets hovedopgaver er følgende:

 • udarbejde et udkast til politisk program i begyndelsen af hver mandatperiode og overvåge programmets gennemførelse
 • forberede, tilrettelægge og koordinere plenarforsamlingens og underudvalgenes arbejde
 • varetage det generelle ansvar for finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål
 • ansætte generalsekretæren og visse kategorier af tjenestemænd og øvrige ansatte
 • forelægge forslaget til indtægter og udgifter for plenarforsamlingen
 • eventuelt nedsætte arbejdsgrupper om særlige anliggender
 • når plenarforsamlingen ikke er i stand til at lovgive rettidigt, kan Præsidiet anlægge søgsmål ved EU-Domstolen på Regionsudvalgets vegne. Plenarforsamlingen beslutter derefter på det efterfølgende møde om det pågældende søgsmål skal håndhæves.

Formanden

Formanden repræsenterer Regionsudvalget udadtil og leder Udvalgets arbejde. Han bistås af en første næstformand og af en næstformand fra hver medlemsstat.

Underudvalgene

Ved indledningen af hver mandatperiode nedsætter plenarforsamlingen underudvalg, der har til opgave at forberede dens arbejde. Underudvalgene udarbejder navnlig forslag til udtalelser, rapporter og resolutioner, som forelægges plenarforsamlingen til vedtagelse. I øjeblikket er der seks:

 • COTER: underudvalget for territorial samhørighed
 • ECOS: underudvalget for økonomisk politik og social- og arbejdsmarkedspolitik
 • DEVE: underudvalget for bæredygtig udvikling
 • EDUC: underudvalget for kultur og uddannelse
 • CONST: underudvalget for konstitutionelle anliggender og styreformer i EU
 • RELEX: underudvalget for forbindelser udadtil.

Underudvalgenes sammensætning skal afspejle Regionsudvalgets sammensætning. Regionsudvalgets medlemmer skal have sæde i mindst ét underudvalg og må højst have sæde i to. Præsidiet kan dog give medlemmer fra nationale delegationer, der har færre medlemmer, end der er underudvalg, dispensation fra denne regel.

Underudvalgenes møder er offentlige, medmindre et underudvalg træffer anden afgørelse. Repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen kan deltage i underudvalgenes forhandlinger og besvare spørgsmål fra medlemmerne. Der kan foranstaltes offentlige høringer eller indkaldes eksperter med særlig indsigt i et eller flere punkter på dagsordenen.

Dokumenter udarbejdet af Regionsudvalget

Udvalget udarbejder udtalelser, rapporter og resolutioner, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Regionsudvalget fremsætter udtalelser i henhold til artikel 307 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

 • efter anmodning fra Europa-Kommissionen, Rådet eller Europa-Parlamentet i de tilfælde, der er nævnt i EU-traktatern, og efter anmodning fra disse institutioner i andre tilfælde
 • på eget initiativ
 • når Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg høres, og det finder, at der er særlige regionale interesser på spil.

Udtalelserne er udtryk for Udvalgets holdning og indeholder henstillinger eller konkrete ændringsforslag. Alle udtalelser ledsages af en begrundelse i et særskilt dokument.

24. Rapporterne indeholder analyser og henstillinger om emner, der henhører under Udvalgets kompetenceområde.

25. Resolutionerne omhandler aktuelle forhold, der vedrører EU's aktiviteter. De behandler vigtige regionale og lokale anliggender og er af aktuel betydning.

Generalsekretariat

Udvalget bistås af et generalsekretariat, der ledes af en generalsekretær. Generalsekretariatet skal sikre, at Regionsudvalget fungerer bedst muligt og bistå medlemmerne i udøvelsen af deres mandat og udarbejde referater af møderne i Udvalgets organer. Det påhviler generalsekretæren at gennemføre de afgørelser, præsidiet eller formanden træffer. Generalsekretæren deltager uden stemmeret i præsidiets møder. Han vælges af sidstnævnte med to tredjedels flertal. Mandatperioden er fem år.

AKTINDSIGT

Enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i Regionsudvalgets dokumenter i overensstemmelse med traktaten og forordning (EF) nr. 1049/2001, og i henhold til de nærmere regler, der er fastlagt af Regionsudvalgets præsidium.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Regionsudvalgets forretningsorden

10.1.2010

-

EUT L 6 af 9.1.2010

Dette resumé tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 04.01.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top