RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB) inrättades den 1 juni 1998. Banken har status som juridisk person och är helt oberoende av nationella institutioner och EU-institutioner. ECB ser till att den ekonomiska och monetära unionen fungerar väl och styr Europeiska centralbankssystemet. Bankens huvuduppgift är att upprätthålla prisstabiliteten genom att fastställa unionens monetära politik.

RÄTTSAKT

Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

SAMMANFATTNING

I detta protokoll fastställs ansvarsområdena för de beslutande organen i Europeiska centralbanken (ECB), som styr Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Här förklaras även centralbankssystemets mål och uppgifter. Det rör sig om ett protokoll som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och som utgör den rättsliga grunden för ECB och ECBS.

Europeiska centralbankssystemet (ECBS)

Europeiska centralbankssystemet består av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna. Huvudmålet för ECBS är att upprätthålla prisstabilitet inom EU. I detta syfte ska ECBS

 • utforma och genomföra unionens monetära politik,
 • genomföra valutatransaktioner av euron till nationella valutor,
 • inneha och förvalta de officiella valutareserverna i länderna i medlemsstaterna, och
 • främja ett väl fungerande betalningssystem.

ECBS styrs dessutom av ECB:s beslutande organ. ECB ansvarar alltså för att genom sin verksamhet utföra ECBS:s uppgifter. Medlemsstaternas nationella centralbanker är också en integrerad del av ECBS. De ska handla i överensstämmelse med ECB:s riktlinjer och instruktioner.

Som påminnelse anges att ECB och samtliga medlemsstaters centralbanker utgör ECBS vare sig de har euron som valuta eller inte. I protokollet refereras däremot också till Eurosystemet som utgörs av ECB och centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta. Eurosystemet har således som uppgift att utforma och genomföra euroområdets monetära politik.

Europeiska centralbanken (ECB)

ECB styrs av följande tre organ:

 • ECB-rådet: ECB-rådet består av direktionsledamöter samt cheferna för de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta. ECB-rådet är ECB:s huvudsakliga beslutsorgan. Det ansvarar för att anta de riktlinjer och beslut som behövs för att genomföra ECB:s uppdrag. Rådets huvuduppgift är att utforma euroområdets monetära politik. I detta syfte kan ECB-rådet till exempel fastställa centralbankernas utlåningsränta till affärsbankerna och har således direkt inflytande på räntan i hela euroområdet. .
 • Direktionen: Direktionen består av ECB-rådets ordförande, vice ordförande och fyra andra ledamöter. Direktionsledamöterna utses av Europeiska rådet. Direktionen ska genomföra den monetära politik som fastställts av ECB-rådet. I detta syfte ger direktionen nödvändiga instruktioner till de nationella centralbankerna. Direktionen förbereder också ECB-rådets sammanträden och sköter ECB:s löpande arbete.
 • Det allmänna rådet: Det allmänna rådet består av ECB:s ordförande och vice ordförande samt cheferna för centralbankerna i EU:s alla medlemsstater. Det allmänna rådet omfattar således cheferna för de centralbankerna i både de medlemsstater som har infört euron och de som inte har gjort det. Det allmänna rådet är ECB:s tredje beslutande organ även om dess beslutsbefogenheter är lägre. Det har i synnerhet som uppgift att medverka till att fullgöra ECB:s rådgivande funktioner. Det medverkar också till att samla in statistiska uppgifter, utarbeta rapporter osv.

ECB:s befogenheter

ECB:s huvuduppgift är att utföra ECBS:s uppgifter. Den samarbetar med medlemsstaternas nationella centralbanker. Det är dock ECB som fastställer de villkor som de nationella centralbankerna får verka under.

Inom ramen för ECBS består ECB:s och de nationella centralbankernas monetära uppgifter i synnerhet av följande:

 • Ge ut sedlar och mynt. ECB har ensamrätt att tillåta sedelutgivning inom euroområdet. Medlemsstaterna får ge ut mynt, men ECB måste på förhand godkänna den mängd mynt som ska ges ut.
 • Öppna konton hos ECB och nationella centralbanker för kreditinstitut, offentliga organ och andra marknadsaktörer.
 • Utföra marknadstransaktioner, dvs. när ECB eller de nationella centralbankerna verkar för de finansiella marknaderna genom att ge och ta upp lån.
 • Utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer.
 • Kräva att kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaterna ska hålla minimireserver på konton hos ECB och de nationella centralbankerna.
 • Utfärda förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem.
 • Upprätta internationella förbindelser med centralbanker och finansinstitut i andra länder och med internationella organisationer.


Finansiella och allmänna bestämmelser

Protokollet innehåller några finansiella bestämmelser för ECBS. Bestämmelserna rör till exempel räkenskaper, revision, ECB:s kapital, fördelningsnyckel för teckning av kapital, överföring av reservtillgångar till ECB osv.

ECB får utfärda förordningar (direkt tillämpliga i samtliga medlemsstater) eller fatta beslut (bindande för dem som det är riktat till) i den utsträckning som behövs för att genomföra de uppgifter som anges i protokollet. ECB kan också avge rekommendationer och yttranden (ej rättsligt bindande).

Europeiska unionens domstol utövar domstolskontroll över ECB:s åtgärder eller underlåtenhet att handla. Tvister mellan ECB å ena sidan och dess borgenärer, gäldenärer eller andra personer å den andra ska avgöras av de behöriga nationella domstolarna, utom när domstolen är behörig. ECB ska ansvara enligt artikel 340 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Slutligen ska ECB, på de villkor som anges i protokoll över Europeiska unionens immunitet och privilegier, inom medlemsstaternas territorier åtnjuta den immunitet och de privilegier som krävs för att den ska kunna fullgöra sin uppgifter.

ECB:s säte är placerat i Frankfurt i Tyskland efter ett gemensamt beslut av medlemsstaternas stats- och regeringschefer.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

-

-

EUT C 83, 30.3.2010

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som även fortsättningsvis är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 07.01.2011

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början