RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De Europese Centrale Bank (ECB)

De Europese Centrale Bank (ECB) werd opgericht op 1 juni 1998. Zij bezit rechtspersoonlijkheid en is volledig onafhankelijk ten opzichte van de nationale en Europese instellingen. De ECB ziet toe op de goede werking van de Economische en Monetaire Unie door het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) te besturen. Haar hoofddoel is het handhaven van prijsstabiliteit door het monetaire beleid van de Unie te bepalen.

BESLUIT

Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [Publicatieblad C 83 van 30.3.2010].

SAMENVATTING

Dit protocol stelt de verantwoordelijkheden vast van de besluitvormende organen van de Europese Centrale Bank (ECB), die het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) bestuurt. In het protocol worden tevens de doelstellingen en de taken van het ESCB uiteengezet. Het betreft een protocol dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU) en het Verdrag betreffende de werking van de EU en dat de rechtsgrondslag van de ECB en van het ESCB vormt.

Het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB)

Het ESCB bestaat uit de Europese Centrale Bank en de centrale banken van de lidstaten. Het hoofddoel van het ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit in de EU. Met het oog daarop voert het ESCB de volgende taken uit:

 • het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van de Unie;
 • het verrichten van valutamarktoperaties (aan- of verkoop van andere valuta’s tegen euro);
 • het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de landen van de lidstaten;
 • het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer.

Het ESCB wordt geleid door de bestuursorganen van de ECB. De ECB moet dus de taken van het ESCB uitvoeren. De nationale centrale banken van de lidstaten maken ook deel uit van het ESCB. Zij handelen volgens de richtsnoeren en instructies van de ECB.

De ESCB bestaat uit de ECB en de centrale banken van alle lidstaten, ongeacht of deze de euro hebben ingevoerd. Het protocol verwijst ook naar het Eurosysteem, dat bestaat uit de ECB en de centrale banken van de eurolanden. Het Eurosysteem heeft tot taak het monetaire beleid van de eurozone te bepalen en uit te voeren.

De Europese Centrale Bank (ECB)

De ECB wordt bestuurd door drie organen:

 • de raad van bestuur: de raad van bestuur bestaat uit de leden van de directie en de presidenten van de centrale banken van de lidstaten die de euro hebben aangenomen. De raad van bestuur is het hoogste besluitvormende orgaan van de ECB. Hij stelt de richtsnoeren vast en neemt de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de ECB. Zijn voornaamste taak is het formuleren van het monetaire beleid van de eurozone. Met het oog daarop kan de raad van bestuur bijvoorbeeld het rentetarief vaststellen waartegen commerciële banken bij hun centrale bank geld kunnen opnemen;
 • de directie: de directie bestaat uit de president en de vicepresident van de ECB en vier andere leden. De directieleden worden door de Europese Raad benoemd. De directie voert het monetaire beleid uit zoals dat door de raad van bestuur is geformuleerd. De directie geeft daartoe de nodige instructies aan de nationale centrale banken. Zij bereidt tevens de vergaderingen van de raad van bestuur voor en is belast met het dagelijkse bestuur van de ECB;
 • de algemene raad: de algemene raad bestaat uit de president en de vicepresident van de ECB en de presidenten van de centrale banken van alle EU-lidstaten. De algemene raad brengt derhalve de presidenten bijeen van de centrale banken van zowel de lidstaten die de euro hebben ingevoerd als van de lidstaten die de eenheidsmunt nog niet hebben aangenomen. De algemene raad wordt beschouwd als het derde besluitvormende orgaan van de ECB, ook al is zijn beslissingsbevoegdheid beperkt. Hij heeft met name tot taak bij te dragen tot de adviesfuncties van de ECB. Hij verzamelt ook statistische informatie, stelt activiteitenverslagen op, enz.

Bevoegdheden van de ECB

De ECB moet in de eerste plaats de taken van het ESCB vervullen. Zij handelt in overleg met de nationale centrale banken van de lidstaten. Het is evenwel de ECB die bepaalt onder welke voorwaarden de nationale centrale banken op de markten mogen ingrijpen.

In het kader van het ESCB hebben de ECB en de nationale centrale banken met name de volgende monetaire taken:

 • uitgifte van bankbiljetten en munten: enkel de ECB kan machtiging verlenen voor de uitgifte van bankbiljetten in de eurozone. De lidstaten kunnen munten uitgeven, maar de ECB moet vooraf de omvang van de uitgifte goedkeuren;
 • openen van rekeningen bij de ECB en de nationale centrale banken voor kredietinstellingen, openbare instanties en andere marktdeelnemers;
 • verrichten van openmarkttransacties, d.w.z. wanneer de ECB of de nationale centrale banken op de kapitaalmarkten ingrijpen, bijvoorbeeld door geld te lenen of te ontlenen;
 • verrichten van krediettransacties met kredietinstellingen of andere marktdeelnemers;
 • opleggen van verplichte reserves die in de lidstaten gevestigde kredietinstellingen bij de ECB of de nationale centrale banken moeten aanhouden;
 • vaststellen van verordeningen om de efficiëntie en de stabiliteit van de betalings- en verrekeningssystemen te waarborgen;
 • verzorgen van internationale betrekkingen met de centrale banken en de kredietinstellingen van derde landen en internationale organisaties.

Financiële en algemene bepalingen

Het protocol bevat een aantal financiële bepalingen omtrent het ESCB. Het betreft bijvoorbeeld bepalingen met betrekking tot de financiële rekeningen, de accountantscontrole, het kapitaal van de ECB, de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal, de overdracht van externe reserves aan de ECB enz.

De ECB is gemachtigd de verordeningen (rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten) en beschikkingen (verbindend voor degenen tot wie zij is gericht) vast te stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de in dit protocol omschreven taken. Zij kan daarenboven aanbevelingen doen en adviezen uitbrengen (die niet juridisch bindend zijn).

De handelingen en nalatigheden van de ECB zijn onderworpen aan toetsing door het Hof van Justitie van de EU (HJEU). Geschillen tussen de ECB, enerzijds, en haar crediteuren, debiteuren of andere personen, anderzijds, worden beslecht door de bevoegde nationale rechters, tenzij het HJEU bevoegd is om uitspraak te doen. De ECB is onderworpen aan de in artikel 340 van het Verdrag betreffende de werking van de EU omschreven aansprakelijkheidsregeling. Ten slotte geniet de ECB op het grondgebied van de lidstaten de voorrechten en immuniteiten die nodig zijn voor de vervulling van haar taken, overeenkomstig de bepalingen van het protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van de EU.

De staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten hebben in onderlinge overeenstemming besloten de zetel van de ECB in Frankfurt (Duitsland) te vestigen.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Protocol nr. 4 betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

-

-

C 83 van 30.3.2010

Deze samenvatting heeft een louter informatief karakter en is niet bedoeld als interpretatie of ter vervanging van het referentiedocument.

Laatste wijziging: 07.01.2011

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven