RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan unionin ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto – Frontex

Asetuksella perustetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex), jonka tavoitteena on tehostaa EU:n jäsenvaltioiden ulkorajojen yhdennettyä valvontaa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) perustetaan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ulkorajojen yhdennetyn valvonnan parantamiseksi.

Vaikka jäsenvaltiot ovatkin vastuussa ulkorajojen valvonnasta, virasto helpottaa EU:n rajavalvontaan liittyvien nykyisten ja tulevien toimenpiteiden toteuttamista.

Jäsenvaltioiden "ulkorajoilla" tarkoitetaan niiden maa- ja merirajoja sekä niiden lentoasemia ja merisatamia, joihin sovelletaan ulkorajat ylittävää henkilöliikennettä koskevaa EU:n lainsäädäntöä.

Viraston tehtävät

Viraston tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

 • koordinoida jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajojen valvonnassa
 • kehittää yhteinen ja yhdennetty riskianalyysimalli ja laatia yleisiä ja erityisiä riskianalyysejä
 • avustaa jäsenvaltioita kansallisten rajavartijoiden kouluttamisessa laatimalla yhteiset koulutusvaatimukset, tarjoamalla Euroopan laajuista koulutusta kansallisten rajavartijoiden kouluttajille, järjestämällä seminaareja ja antamalla täydennyskoulutusta toimivaltaisille viranomaisille
 • seurata ulkorajavalvontaan liittyvän tutkimustoiminnan kehitystä
 • avustaa jäsenvaltioita tilanteissa, joissa ne tarvitsevat operatiivista ja teknistä lisäapua ulkorajoillaan
 • antaa jäsenvaltioille tarvittavaa tukea yhteisten palautusoperaatioiden järjestämisessä. Virasto voi käyttää tähän tarkoitukseen käytettävissä olevia EU-varoja. Sen tehtävänä on myös kartoittaa parhaat toimintatavat jäsenvaltioissa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten maastapoistamiseksi
 • lähettää nopeita rajainterventioryhmiä jäsenvaltioihin, jotka ovat joutuneet äkillisen ja poikkeuksellisen paineen alaiseksi esimerkiksi maahan pyrkivien laittomien maahanmuuttajien suuren määrän vuoksi.

Jäsenvaltiot voivat jatkaa vakiintunutta operatiivista yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa, silloin kun se täydentää viraston toimintaa. Tällainen yhteistyö ei rajoita viraston toimivaltaa. Jäsenvaltiot tiedottavat virastolle tällaisesta viraston ulkopuolisesta toiminnasta.

Viraston rakenne ja organisaatio

Virasto on EU:n elin, jolla on oikeushenkilön asema. Se on teknisissä kysymyksissä riippumaton yksikkö. Sitä johtaa ja edustaa viraston pääjohtaja, joka hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti. Hallintoneuvosto valitsee viraston pääjohtajan viideksi vuodeksi kerrallaan ansioiden ja hallinnon alalla osoitetun pätevyyden ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnasta hankitun kokemuksen perusteella. Pääjohtajaa avustaa varapääjohtaja.

Hallintoneuvosto hyväksyy lisäksi vuosittain viraston yleiskertomuksen, työohjelman ja henkilöstöpolitiikan sekä vahvistaa viraston organisaatiorakenteen. Se koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja kahdesta komission edustajasta. Lisäksi jokainen jäsenvaltio nimeää yhden varajäsenen ja komissio kaksi varajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on neljä vuotta, ja sitä voidaan jatkaa yhdellä lisäkaudella.

Maat, jotka ovat mukana Schengenin sopimuksen täytäntöönpanossa, soveltamisessa ja kehittämisessä, osallistuvat viraston toimintaan ja nimittävät hallintoneuvostoon kukin yhden edustajan ja varaedustajan.

Tiedotustehtäväänsä virasto hoitaa julkaisemalla yleiskertomuksen sekä varmistamalla, että yleisölle ja asianomaisille osapuolille annetaan objektiivista, luotettavaa ja helppotajuista tietoa viraston työstä.

Viraston tulot koostuvat EU:n avustuksesta, assosioituneiden maiden maksuosuuksista, suoritetuista palveluista saaduista maksuista ja jäsenvaltioiden vapaaehtoisista maksuosuuksista. Hallintoneuvosto hyväksyy viraston varainhoitoa koskevat säännöt kuultuaan ensin komissiota.

Hallintoneuvosto teettää kolmen vuoden kuluessa viraston toiminnan alkamisesta ja sen jälkeen viiden vuoden välein riippumattoman ulkoisen arvioinnin tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Hallintoneuvosto antaa arviointien tulosten perusteella suosituksia.

Virasto aloittaa toimintansa 1. toukokuuta 2005.

Taustaa

Ulkorajoihin sovellettavalla EU:n politiikalla pyritään ottamaan käyttöön yhdennetty valvontamekanismi, joka mahdollistaa korkeatasoiset ja yhdenmukaiset henkilötarkastukset ja rajavalvonnan. Tämä on perusedellytys vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustamiselle. Toukokuun 7. päivänä 2002 annetussa komission tiedonannossa "Kohti Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajojen yhdennettyä valvontaa" ehdotetaan rajavalvonnan yhteisen ohjausryhmän perustamista. Kyseinen ryhmä vastaisi jäsenvaltioiden ulkorajojen operatiivisen yhteistyön hallinnasta.

Jäsenvaltioiden ulkorajojen valvontaa koskevalla suunnitelmalla, jonka neuvosto hyväksyi 13. kesäkuuta 2002, luotiin perusta ulkorajavalvonnan yhteisen ohjausryhmän perustamiselle ulkorajojen yhdennettyä valvontaa varten. Yhteisen ohjausryhmän rakenteet ovat kuitenkin osoittautuneet rajallisiksi ulkorajojen operatiivisen yhteistyön koordinoinnissa.

Tämä asetus on annettu Thessalonikissa 16. ja 17. lokakuuta 2003 pidetyn Eurooppa‑neuvoston päätelmissä esitetystä kehotuksesta. Se perustuu jäsenvaltioiden yhteisessä ohjausryhmässä harjoittamasta yhteistyöstä saatuihin kokemuksiin. Operatiivisen yhteistyön koordinointivastuu siirretään tällä asetuksella rajaturvallisuusvirastolle.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 2007/2004

26.11.2004

-

EUVL L 349, 25.11.2004

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 863/2007

20.8.2007

-

EUVL L 199, 31.7.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 13 päivänä helmikuuta 2008: Kertomus EU:n rajaturvallisuusviraston arvioinnista ja jatkokehityksestä [KOM(2008) 67 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Haagissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston pyynnöstä komissio toimittanut rajaturvallisuusvirastoa koskevan poliittisen arvioinnin. Komissio esittää kertomuksessa lyhyen aikavälin suosituksia, joiden mukaan olisi hyödynnettävä täysimääräisesti tietokantaa jäsenvaltioiden teknisistä laitteista, sulautettava yhteiset operaatiot Euroopan rannikkovartioverkostoon, hankittava rajavalvontakalustoa nopeiden rajainterventioryhmien (RABIT) käyttöön sekä annettava ICONETin hallinnointi ja rajanylitys- ja maahanmuuttoasioiden tiedotus-, tutkimus- ja tiedonvaihtokeskuksen (CIREFI) toimintojen hoitaminen viraston tehtäväksi.
Tämän lisäksi komissio suosittelee pitkällä aikavälillä Frontexin osallistumista

 • jäsenvaltioiden ulkorajoja koskevaan Schengen-arviointijärjestelmään
 • Euroopan rajavalvontajärjestelmään (Eurosur)
 • kaluston hankintaan ja henkilöstön palkkaamiseen Euroopan rajavartiolaitoksen perustamisen yhteydessä.

Neuvoston päätös 2005/358/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2005, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimipaikan sijainnista [EUVL L 114, 4.5.2005].
Tässä päätöksessä viraston sijaintipaikaksi vahvistetaan Varsova (Puola).

Järjestelyt

Neuvoston päätös 2010/490/EU, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan yhteisön sekä Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, näiden valtioiden osallistumista Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn järjestelyn tekemisestä unionin puolesta [EUVL L 243, 16.9.2010].

Neuvoston päätös 2007/511/EY, tehty 15 päivänä helmikuuta 2007, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn Euroopan yhteisön ja mainittujen valtioiden välisen järjestelyasiakirjan tekemisestä yhteisön puolesta [EUVL L 188, 20.7.2007].
Tällä järjestelyllä pyritään saamaan Norja ja Islanti mukaan Frontexin toimintaan. Viraston perustamisesta annetun asetuksen säännösten mukaisesti viraston toimintaan osallistuvat Schengenin säännöstön kehittämiseen osallistuvat valtiot. Järjestelyn tavoitteena on säätää Islannin ja Norjan osallistumista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (Islannin ja Norjan edustajien äänioikeudet Frontexin hallintoneuvostossa, Islannin ja Norjan osallistuminen viraston talousarvioon, tietojen suojaaminen ja viraston oikeudellisen aseman tunnustaminen Islannin ja Norjan lainsäädännössä).

Viimeisin päivitys 24.11.2010

Katso myös

 • EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) verkkosivusto (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun