RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie – Frontex

Tímto nařízením se zřizuje Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) za účelem zlepšení integrovaného řízení vnějších hranic Unie.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) se zřizuje v reakci na potřebu zlepšit integrované řízení vnějších hranic Evropské unie (EU).

Ačkoli za ochranu a ostrahu vnějších hranic nesou odpovědnost členské státy, agentura bude usnadňovat uplatňování stávajících a budoucích opatření EU v oblasti řízení těchto hranic.

V tomto kontextu se „vnějšími hranicemi“ rozumí pozemní a námořní hranice, letiště a přístavy, na něž se uplatňují ustanovení právních předpisů EU o překračování vnějších hranic členských států osobami.

Úkoly agentury

K hlavním úkolům agentury patří:

 • koordinovat operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic;
 • rozvíjet společný integrovaný model hodnocení rizik a připravovat hodnocení obecných a specifických rizik;
 • napomáhat členským státům při odborné přípravě vnitrostátní pohraniční stráže včetně vypracování společných standardů odborné přípravy, zajišťování odborné přípravy na evropské úrovni pro instruktory vnitrostátní pohraniční stráže, pořádání seminářů a nabízení další odborné přípravy úředníkům příslušných orgánů;
 • sleduje výzkum významný pro kontrolu a ostrahu vnějších hranic;
 • napomáhá členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích;
 • poskytuje členským státům nezbytnou podporu při organizaci společných návratových operací. Agentura může využívat zdroje Unie, které jsou pro tento účel k dispozici, a musí vypracovat seznam osvědčených postupů pro navracení státních příslušníků třetích zemí nelegálně pobývajících v členských státech;
 • vysílat pohraniční jednotky rychlé reakce do členských států, které jsou pod akutním a výjimečným tlakem například z důvodu masivního přílivu nelegálních přistěhovalců.

Aniž jsou dotčeny kompetence agentury, mohou členské státy pokračovat ve spolupráci na operativní úrovni s jinými členskými státy a/nebo třetími zeměmi, doplňuje-li taková spolupráce kroky agentury. Členské státy musí agentuře podávat zprávy o těchto aktivitách, pokud je vykonávají mimo rámec agentury.

Struktura a organizace agentury

Agentura je institucí EU s právní subjektivitou. Je nezávislá, pokud jde o technické záležitosti, a řídí ji a spravuje ji její výkonný ředitel. Výkonného ředitele, který je při plnění svých povinností nezávislý, jmenuje na pět let správní rada na základě zásluh, doložených administrativních a řídicích dovedností a příslušných zkušeností z oblasti řízení vnějších hranic. Je mu nápomocen náměstek výkonného ředitele.

Správní rada rovněž přijímá souhrnnou zprávu agentury, její pracovní program a zaměstnaneckou politiku a stanovuje organizační strukturu agentury. Skládá se z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců Komise. Každý členský stát jmenuje také náhradníka, Komise však jmenuje dva náhradníky. Funkční období členů správní rady je čtyři roky a jednou ho lze obnovit.

Země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis se účastní činnosti agentury a každá jmenuje jednoho zástupce a jednoho náhradníka do správní rady.

Pokud jde o komunikaci, odpovídá agentura za zveřejnění své souhrnné zprávy, jakož i za poskytování objektivních, spolehlivých a snadno srozumitelných informací o své práci veřejnosti a jakékoli zainteresované straně.

Agentura je financována formou subvence EU, příspěvku přidružených zemí, poplatků za poskytované služby a dobrovolných příspěvků z členských států. Finanční pravidla týkající se agentury přijímá správní rada po konzultaci s Komisí.

Správní rada zadá do tří let od data, kdy se agentura ujme svých povinností, vypracování nezávislého externího hodnocení provádění tohoto nařízení a vypracování podobného hodnocení bude poté zadávat jednou za pět let. Bude vydávat doporučení na základě zjištění těchto hodnocení.

Agentura se ujímá svých povinností dne 1. května 2005.

Kontext

Cílem politiky EU v oblasti vnějších hranic je vytvořit integrované řízení zajišťující vysokou a jednotnou úroveň kontrol osob a ostrahy jako předpoklad pro zřízení prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Ve svém sdělení ze dne 7. května 2002 nazvaného „K integrovanému řízení vnějších hranic členských států Evropské unie (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV)“ Komise obhajovala zřízení „společné jednotky odborníků na vnější hranice“ pověřené řízením operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států.

Plán řízení vnějších hranic členských států, schválený Radou dne 13. června 2002, potvrdil zřízení společné jednotky odborníků na vnější hranice jako prostředku pro vytvoření integrovaného řízení vnějších hranic. Tato jednotka však ukázala strukturální omezení, pokud jde o koordinaci operativní spolupráce.

Toto nařízení je reakcí na žádost, kterou ve svých závěrech vznesla Evropská rada, která zasedala ve dne 16. a 17. října 2003 v Thessaloniki. Opírá se o zkušenosti získané ze spolupráce mezi členskými státy v rámci společné jednotky, od níž agentura přebírá odpovědnost za koordinaci operativní spolupráce.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 2007/2004

26. 11. 2004

-

Úř. věst. L 349

ze dne 25. 11. 2004

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 863/2007

20. 8. 2007

-

Úř. věst. L 199

ze dne 31. 7. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. února 2008 – Zpráva o hodnocení a budoucím rozvoji Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX) (KOM(2008) 67 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
V reakci na Haagskou Evropskou radu předložila Komise politické hodnocení agentury. Její krátkodobá doporučení zahrnují maximální využívání databáze vnitrostátního technického zařízení, sloučení společných operací s Evropskou sítí hlídek (ESH), získání vybavení pro pohraniční jednotky rychlé reakce (RABIT) a zajištění, aby agentura Frontex řídila ICONet a převzala činnosti Střediska pro informace a diskusi v oblasti hranic a přistěhovalectví (CIREFI).
Komise rovněž předložila dlouhodobá doporučení pro zapojení agentury Frontex do:

 • mechanismu Schengenských hodnocení vnějších hranic členských států;
 • evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR);
 • pořízení vybavení a náboru pro vytvoření evropského útvaru pohraniční stráže.

Rozhodnutí Rady 2005/358/ES ze dne 26. dubna 2005 o sídle Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úřední věstník L 114 ze dne 4.5.2005).
Tímto rozhodnutím se zřizuje sídlo agentury ve Varšavě v Polsku.

Ujednání

Rozhodnutí Rady 2010/490/EU ze dne 26. července 2010 o uzavření Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Unie (Úřední věstník L 243 ze dne 16.9.2010).

Rozhodnutí Rady 2007/511/ES ze dne 15. února 2007 o uzavření Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto dvou států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie jménem Společenství (Úřední věstník L 188 ze dne 20.7.2007).
Cílem ujednání je zapojit do agentury Frontex Norsko a Island. Podle nařízení o zřízení agentury se země přidružené k vývoji Schengenského acquis účastní činnosti agentury. Cílem ujednání je stanovit podrobnosti účasti Norska a Islandu (hlasovací práva jejich zástupců ve správní radě agentury Frontex, jejich finanční příspěvek, ochrana údajů a uznání právního statusu agentury Frontext v islandském a norském právu).

Poslední aktualizace: 24.11.2010

Viz také

 • Internetová stránka agentury Frontext (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky