RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lotnictwo cywilne i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Niniejsze rozporządzenie rozszerza kompetencje UE w zakresie bezpieczeństwa lotniczego i wprowadza nowe zasady w dziedzinie operacji lotniczych, licencji i szkolenia załogi. Wprowadza również system grzywien dla osób łamiących zasady bezpieczeństwa. Wreszcie – wzmacnia kompetencje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie to ma zastosowanie do produkcji, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, a także do osób i podmiotów związanych z tą działalnością. Jego celem jest:

  • zdefiniowanie wspólnych zasad w zakresie bezpieczeństwa lotniczego w celu zagwarantowania pasażerom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony środowiska,
  • zapewnienie równych reguł gry wszystkim uczestnikom wewnętrznego rynku lotniczego i ułatwienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług poprzez uznawanie certyfikatów wydanych przez właściwe organy,
  • uproszczenie i usprawnienie procedury certyfikacji poprzez centralizację możliwych działań na szczeblu europejskim,
  • promowanie na całym świecie poglądów Unii Europejskiej (UE) w zakresie norm i zasad bezpieczeństwa w dziedzinie lotnictwa cywilnego.

W tym celu w rozporządzeniu przewidziano między innymi utworzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz wzmocnienie jej kompetencji.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO (EASA)

Struktura, misje i finansowanie EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest organem Unii Europejskiej posiadającym osobowość prawną. Agencją kieruje jej dyrektor wykonawczy oraz zarząd złożony z przedstawiciela każdego państwa członkowskiego i przedstawiciela Komisji. Personel Agencji składa się ze ściśle ograniczonej liczby urzędników przydzielonych lub przeniesionych przez Komisję lub państwa członkowskie do wypełniania zadań kierowniczych, a także innych pracowników zatrudnionych przez Agencję do wykonania jej zadań.

Główne zadania EASA są następujące:

  • wspieranie Komisji w opracowywaniu wspólnych reguł w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz udzielanie pomocy technicznej, naukowej i administracyjnej podczas wykonywania jej zadań,
  • prowadzenie inspekcji standaryzacyjnych, aby zapewnić właściwe stosowanie tych reguł w państwach członkowskich,
  • wydawanie właściwych certyfikatów przedsiębiorstwom europejskim w dziedzinie konstrukcji statków powietrznych, wystawianie certyfikatów statkom powietrznym wykorzystywanym w Europie oraz przewoźnikom lotniczym i organizacjom zaangażowanym w obsługę lub szkolenie z siedzibą w krajach trzecich.

Agencja może wydawać opinie i zalecenia przeznaczone dla Komisji lub specyfikacje certyfikacyjne i akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia zasad europejskich.

Agencja przygotowuje roczny program prac służący wspieraniu stałej poprawy bezpieczeństwa lotnictwa europejskiego, zgodny z mandatami i zadaniami Agencji dodanymi, zmienionymi lub usuniętymi w porównaniu do roku poprzedniego.

Dochody Agencji składają się głównie z opłat wnoszonych przez osoby składające wniosek o certyfikaty wydawane przez Agencję oraz opłat za publikacje, szkolenia lub wszelkie inne usługi świadczone przez Agencję, a także z wkładu UE, krajów trzecich i państw członkowskich.

WSPÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Zdatność do lotu

Zdatność do lotu określa zdolność statków powietrznych do ich bezpiecznego lotu. Jest to oczywiście jedno z zasadniczych wymagań dotyczących statków powietrznych. UE narzuca więc wymóg, aby każdy statek powietrzny przed oddaniem go do eksploatacji uzyskał indywidualne świadectwo zdatności do lotu. Oprócz tego wymagane są także dodatkowe rodzaje zaświadczeń dla:

  • wyrobów, części i akcesoriów zainstalowanych na statkach powietrznych,
  • organizacji odpowiedzialnych za projektowanie i produkcję statków powietrznych,
  • organizacji i personelu odpowiedzialnego za kontrolę zdatności do lotu i konserwację statków powietrznych.

Środowisko

Wyroby, części i akcesoria zainstalowane na statkach powietrznych muszą spełniać wymagania ochrony środowiska.

Certyfikacja załóg

Piloci muszą posiadać licencję oraz stosowne do wykonywanej działalności zaświadczenie lekarskie. Licencję może otrzymać jedynie osoba spełniająca wymagania w zakresie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych, kompetencji językowych i doświadczenia.

Organizacje szkolące i użytkownicy symulatorów lotów muszą także posiadać odpowiednie zaświadczenia.

Członkowie załogi kabinowej, biorący udział w działalności zarobkowej, muszą posiadać stosowne zaświadczenia i poddawać się regularnej kontroli lekarskiej, co gwarantuje, że mogą w pewny sposób wywiązywać się z przydzielonych im zadań dotyczących bezpieczeństwa.

Operacje lotnicze

Użytkownicy statków powietrznych to osoby fizyczne lub prawne użytkujące statki powietrzne, np. piloci (osoby prywatne) lub przedsiębiorstwa lotnicze. Każdy użytkownik komercyjny musi posiadać zaświadczenie, którego poziom wymagań zależy od rodzaju wykonywanej działalności, gwarantujące przede wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa zarobkowej działalności lotniczej.

Także użytkownicy z krajów trzecich, których statki powietrzne korzystają z europejskich portów lotniczych, muszą spełniać pewne europejskie wymagania.

Lotniska i zarządzanie ruchem lotniczym

Lotniska oznaczają infrastrukturę wykorzystywaną do wylotu i lądowania statków powietrznych. Infrastruktura taka powinna posiadać stosowne zaświadczenia gwarantujące bezpieczeństwo i zdolność odpowiednich organizacji do użytkowania lotnisk.

Poza tym służby i personel odpowiedzialny za zarządzanie ruchem lotniczym również powinny posiadać odpowiednie zaświadczenie. Zadaniem owych służb jest przede wszystkim zarządzanie czynnościami i ruchem statków powietrznych oraz pojazdów poruszających się na płycie postojowej.

Komunikacja i informacja

Państwa członkowskie uznają zaświadczenia wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem bez spełniania żadnych dodatkowych wymagań ani przeprowadzania oceny technicznej.

Państwa członkowskie i Agencja prowadzą kontrole, w tym inspekcje lotnisk, i stosują wszelkie środki, aby zapobiec kontynuacji naruszania przepisów.

Został wprowadzony mechanizm nakładania sankcji w stwierdzonych przypadkach naruszania przepisów. Komisja może w szczególności podjąć decyzję o cofnięciu uznania w Europie wyżej wspomnianych zaświadczeń, a – na wniosek Agencji – nałożyć kary finansowe na posiadaczy zaświadczeń wydanych przez Agencję, naruszających zasady obowiązujące w Unii Europejskiej.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

8.4.2008

-

Dz.U. L 79, 19.3.2008

Akt(-y) zmieniający(-e) Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1108/2009

14.12.2009

-

Dz.U. L 309, 24.11.2009

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 [Dz.U. L 97 z 19.3.2008].

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony