RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Θαλάσσια ασφάλεια: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA) εξασφαλίζει υψηλό, ενιαίο και αποτελεσματικό επίπεδο ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, πρόληψης της ρύπανσης και αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ και των λιμένων της ΕΕ, μπροστά στις απειλές σκόπιμων παράνομων πράξεων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA) ο οποίος θα παρέχει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Επιτροπή τεχνική και επιστημονική βοήθεια, με στόχο την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο EMSA είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

  • συνδράμει την Επιτροπή στον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, της πρόληψης της ρύπανσης και της αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία·
  • συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να οργανώσει, ανά περίπτωση, συναφείς δραστηριότητες κατάρτισης και να τους παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·
  • παρέχει στην Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες καθώς και δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα χάρη στη συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση τεχνικών δεδομένων στους τομείς της ασφάλειας στη θάλασσα, της θαλάσσιας κυκλοφορίας, της θαλάσσιας ρύπανσης, χάρη στη συστηματική αξιοποίηση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων, και μάλιστα στην ανάπτυξη πρόσθετων βάσεων δεδομένων·
  • συνδράμει την Επιτροπή στη δημοσίευση, σε εξαμηνιαία βάση, των πληροφοριών που αφορούν πλοία στα οποία απαγορεύτηκε η είσοδος σε λιμένες της ΕΕ, αλλά και τις χώρες της ΕΕ για τη βελτίωση του εντοπισμού και της δίωξης των πλοίων που ευθύνονται για παράνομες απορρίψεις ρύπων·
  • αναλαμβάνει καθήκοντα που συνδέονται με την επιτήρηση της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας κυκλοφορίας που υπάγεται στην οδηγία 2002/59/ΕΚ, με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας των χωρών της ΕΕ και της Επιτροπής στον τομέα αυτό·
  • εκπονεί κοινή μεθοδολογία για τη διερεύνηση των θαλασσίων ατυχημάτων, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ·
  • παρέχει τεχνική βοήθεια στις χώρες που είναι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ, για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, συμπεριλαμβανόμενης της οργάνωσης κατάλληλων δράσεων κατάρτισης.

Ο EMSA είναι οργανισμός της ΕΕ και διαθέτει νομική προσωπικότητα. Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής και με συμφωνία των οικείων χωρών της ΕΕ, ο EMSA δύναται να αποφασίσει τη σύσταση των περιφερειακών κέντρων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την εποπτεία της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας κυκλοφορίας και ιδίως για τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών κυκλοφορίας στις ευαίσθητες ζώνες. Ο EMSA εκπροσωπείται από τον γενικό διευθυντή του.

Το προσωπικό του EMSA αποτελείται από υπαλλήλους της ΕΕ και των χωρών της ΕΕ που έχουν διορισθεί ή αποσπασθεί στον EMSA σε προσωρινή βάση και από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται από τον EMSA.

Το διοικητικό συμβούλιο του EMSA αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε χώρα της ΕΕ και τέσσερις εκπροσώπους της Επιτροπής, καθώς και από τέσσερις επαγγελματίες των πλέον ενδιαφερομένων κλάδων, οι οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή και δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Η θητεία τους είναι 5ετής, ανανεώσιμη άπαξ.

Ο γενικός διευθυντής του EMSA είναι παντελώς ανεξάρτητος στην άσκηση των καθηκόντων του, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου. Ασκεί τα καθήκοντα του διαχειριστή του EMSA και, υπό αυτή του την ιδιότητα, είναι επιφορτισμένος με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του προγράμματος εργασίας, καθώς και με όλα τα θέματα προσωπικού. Ο εκτελεστικός διευθυντής του EMSA διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για 5ετή θητεία, ανανεώσιμη μία φορά.

Ο προϋπολογισμός του EMSA αποτελείται, στο μεγαλύτερο τμήμα του, από μια συνεισφορά της ΕΕ και κάθε χώρας εκτός ΕΕ που συμμετέχει στις εργασίες και, αφετέρου, από τα τέλη για εκδόσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο EMSA. Ο δημοσιονομικός έλεγχος εκτελείται από τον δημοσιονομικό ελεγκτή της Επιτροπής.

Εντός πέντε ετών από την έναρξη λειτουργίας του EMSA, το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει σε εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα τη διεξαγωγή αξιολόγησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι χώρες εκτός ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη λειτουργία του EMSA πρέπει να υιοθετήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό δίκαιο που εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του EMSA.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002

25.8.2002

-

EE L 208 της 5.8.2002

Πράξη (εις) τροποποίησης Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1644/2003

1.10.2003

-

ΕΕ L 245 της 29.9.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 724/2004

19.5.2004

-

ΕΕ L 129 της 29.4.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2038/2006

31.12.2006

-

ΕΕ L 394 της 30.12.2006

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2009/16/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα [Επίσημη Εφημερίδα L 131 της 28.5.2009].

Οδηγία 2005/35/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις [Επίσημη Εφημερίδα L 255 της 30.9.2005].

Οδηγία 2002/59/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 208 της 5.8.2002].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.01.2012

βλέπε και

Για συμπληρωματικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (EN)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας