RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeisk järnvägsbyrå

Europeiska järnvägsbyrån utgör en drivkraft i arbetet med att få till stånd en modernisering av den europeiska järnvägssektorn. I de tjugosju medlemsstaterna finns det tekniska föreskrifter och nationella säkerhetsföreskrifter som är sinsemellan oförenliga. Detta utgör ett allvarligt handikapp för utvecklingen av järnvägssektorn. Byrån har till uppgift att åstadkomma en stegvis tillnärmning av dessa tekniska föreskrifter och att upprätta metoder och gemensamma säkerhetsmål som ska uppnås för det europeiska järnvägssystemet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (ändringsrättsakter).

SAMMANFATTNING

Järnvägstransportens (EN) effektivitet i EU är en av de viktigaste frågorna. Järnvägen måste emellertid förbättra sin prestanda för att den ska nå samma nivå som övriga transportmedel. Järnvägen baseras alltför ofta fortfarande på nationella hänsyn i stället för på medborgarnas behov.

Den europeiska järnvägssektorn kännetecknas av att det saknas internationell teknisk reglering. Skapandet av ett integrerat järnvägssystem i Europa förutsätter alltså att man inför en gemensam teknisk reglering. Med tanke på svårigheten för medlemsstaterna att utveckla gemensamma lösningar vad gäller järnvägarnas driftskompatibilitet har det visat sig att det mest lämpliga instrumentet för att möjliggöra ett sådant system är att inrätta en järnvägsbyrå.

Europeiska järnvägsbyrån har som huvudsakliga uppdrag att:

 • öka säkerheten inom det europeiska järnvägssystemet,
 • förbättra driftskompatibiliteten hos det det europeiska järnvägssystemet,
 • bidraga till upprättandet av ett europeiskt system för certifiering av järnvägsverkstäder,
 • bidraga till införandet av ett enhetligt system för utbildning och godkännande av lokförare.

Järnvägssystemets säkerhet

Byrån ska tillhandahålla det tekniska stöd som är nödvändigt för genomförandet av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på europeiska järnvägar. De huvudsakliga uppgifterna är följande:

 • Utarbeta och föreslå gemensamma metoder och mål för säkerhetsarbetet,
 • Stödja sig på expertgrupper från sektorn, vilka underordnas byrån,
 • Samråda med arbetsmarknadens parter samt med de organisationer som på Europanivå företräder godskunder och passagerare,
 • Sörja för en kontinuerlig uppföljning av säkerheten,
 • Sammanställa en offentlig rapport vartannat år,
 • Förvalta en databas med uppgifter om järnvägssäkerheten,
 • Se till att nationella myndigheter för järnvägssäkerhet och utredningsorgan samarbetar i nätverk i syfte att främja utbyte av erfarenheter och utvecklingen av en gemensam säkerhetskultur för järnvägstransporter.

Järnvägssystemets driftskompatibilitet

Det europeiska järnvägssystemets driftskompatibilitet har som mål att göra medlemsstaternas nationella järnvägssystem kompatibla genom att avlägsna eller minska de tekniska hindren.

Byrån är ansvarig för att förbättra det europeiska järnvägssystemets driftskompatibilitet. För detta ändamål måste den organisera och leda arbetet som syftar till att skapa och uppdatera teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD). TSD är tekniska specifikationer som syftar till att säkerställa de grundläggande kraven i direktiv 2008/57/EG om det europeiska järnvägssystemets driftskompatibilitet.

Dessutom publicerar byrån en rapport vartannat år om framstegen som har uppnåtts för driftskompatibilitet.

Underhåll av fordon

Underhållet av fordon är en mycket viktig del av järnvägssäkerheten. Därför har byrån som uppdrag att ta fram rekommendationer till kommissionen avseende systemet med certifiering av organ som är ansvariga för att underhålla vagnar och andra järnvägsfordon.

Byrån har även till uppdrag att utarbeta en rapport avseende inrättandet av detta certifieringssystem.

Järnvägspersonal

Tågförarnas utbildning och kunskaper är mycket viktiga delar, dels för säkerheten och dels för det europeiska järnvägssystemets driftskompatibilitet. Byrån har även till uppdrag att bidraga till harmoniseringen av yrkeskunskaper hos lokförare. Byråns arbete bedrivs inom ramen för direktivet om behörighetsprövning av lokförare inom EU.

Byrån ska samarbeta särskilt med behöriga myndigheter för att säkerställa driftskompatibiliteten i register över certifikat och intyg som har utfärdats till lokförare, utvärdera utvecklingen av certifieringen av lokförare och att upprätta en rapport om förbättringar som kan genomföras.

Organisation

Den europeiska järnvägsbyrån består av en styrelse. Denna sammanträder minst två gånger om året. Den måste anta det årliga arbetsprorgammet och byråns allmänna rapport. Styrelsen består av representanter från samtliga medlemsstater, kommissionen och sektorns sex yrkeskategorier: järnvägsföretagen, infrastrukturförvaltare, järnvägsindustrin, fackförbunden, passagerarna och kunder som transporterar gods på järnväg.

Dessutom styrs byrån av en verkställande direktör som utses av styrelsen. Direktören har till uppgift att förbereda och genomföra arbetsprogrammet. Denne är även ansvarig för styrningen av byråns budget.

Den europeiska järnvägsbyrån har inga beslutsbefogenheter i sig, men kan ge råd, rekommendationer och förslag till kommissionen. Den är oberoende, men samarbetar med experter inom området.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 881/2004

1.5.2004

-

EUT L 164, 30.4.2004

Ändringsrättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1335/2008

1.1.2009

-

EUT L 354, 31.12.2008

Senast ändrat den 03.12.2010

Se även

 • Europeiska järnvägsbyrån (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början