RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Agenţia Europeană a Căilor Ferate

Agenţia Europeană a Căilor Ferate constituie o forţă motrice în politica de modernizare a sectorului feroviar european. Existenţa în cele douăzeci şi şapte de state membre a unor norme tehnice şi de siguranţă naţionale incompatibile între ele constituie un obstacol major în calea dezvoltării sectorului feroviar. Agenţia are ca sarcină să armonizeze în mod progresiv aceste norme tehnice şi să stabilească metodele şi obiectivele comune de siguranţă pentru întregul sistem feroviar european.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Eficacitatea transportului feroviar (EN) în UE are o importanţă crucială. Cu toate acestea, căile ferate trebuie să îşi îmbunătăţească serviciile furnizate pentru ca acestea să atingă un nivel echivalent cu cel oferit de alte mijloace de transport. Transportul feroviar se bazează în continuare, de prea multe ori, mai degrabă pe considerente naţionale decât pe nevoile cetăţenilor.

Sectorul feroviar european se caracterizează prin lipsa unor reglementări tehnice internaţionale. Constituirea unui spaţiu feroviar integrat presupune stabilirea unei norme tehnice comune controlate. Dată fiind dificultatea statelor membre de a elabora soluţii comune în materie de siguranţă şi interoperabilitate feroviară, s-a dovedit că instrumentul cel mai adecvat pentru crearea acestui spaţiu este înfiinţarea unei agenţii.

Agenţia Europeană a Căilor Ferate are, astfel, ca misiuni principale:

 • întărirea siguranţei sistemului feroviar european;
 • îmbunătăţirea nivelului de interoperabilitate a sistemului feroviar european;
 • contribuţia la instituirea unui sistem european de certificare a atelierelor de întreţinere a vehiculelor;
 • contribuţia la crearea unui sistem uniform de formare şi de recunoaştere a mecanicilor de locomotivă.

Siguranţa sistemului feroviar

Agenţia trebuie să asigure asistenţa tehnică necesară punerii în aplicare a Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare. Principalele sale sarcini sunt:

 • să pregătească şi să propună metodele şi obiectivele comune de siguranţă;
 • să se bazeze pe grupuri de experţi din sector care se află sub responsabilitatea sa;
 • să consulte partenerii sociali şi organizaţiile care reprezintă la nivel european clienţii serviciilor de transport de mărfuri şi pasagerii;
 • să asigure monitorizarea permanentă a performanţelor de siguranţă;
 • să elaboreze un raport public la fiecare doi ani;
 • să menţină o bază de date privind siguranţa feroviară;
 • să asigure stabilirea unor reţele şi colaborarea dintre autorităţile naţionale de siguranţă feroviară şi organismele de investigare, în scopul de a încuraja schimburile de experienţă şi dezvoltarea unei culturi comune a siguranţei feroviare.

Interoperabilitatea sistemului feroviar

Interoperabilitatea sistemului feroviar european are ca obiectiv asigurarea compatibilităţii între diferitele sisteme feroviare naţionale ale statelor membre prin înlăturarea sau reducerea barierelor tehnice.

Astfel, agenţia are sarcina de a îmbunătăţi nivelul de interoperabilitate al sistemului feroviar european. În acest scop, ea trebuie să organizeze şi să coordoneze lucrările menite să creeze şi să actualizeze specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI). STI-urile sunt specificaţii tehnice al căror obiectiv este de a asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute în Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar european. În plus, agenţia publică, la fiecare doi ani, un raport privind progresele realizate în materie de interoperabilitate.

Întreţinerea vehiculelor

Întreţinerea vehiculelor este un element important al siguranţei feroviare. Din acest motiv, agenţia trebuie să formuleze recomandări către Comisie, în special în ceea ce priveşte sistemul de certificare a entităţilor responsabile de întreţinerea vagoanelor şi a altor vehicule feroviare.

De asemenea, agenţia este însărcinată cu întocmirea unui raport privind instituirea acestui sistem de certificare.

Personalul feroviar

Formarea competenţelor mecanicilor de locomotivă constituie un element important atât pentru siguranţa sistemului feroviar european, cât şi pentru interoperabilitatea acestuia. Prin urmare, agenţia are şi misiunea de a contribui la armonizarea competenţelor profesionale ale mecanicilor de locomotivă. Astfel, activitatea agenţiei se înscrie în cadrul directivei privind certificarea mecanicilor de locomotivă în UE.

Agenţia trebuie, în special, să coopereze cu autorităţile competente în scopul de a asigura interoperabilitatea registrelor de evidenţă a permiselor şi a certificatelor emise pentru mecanicii de locomotivă, de a evalua modul de desfăşurare a procedurii de certificare a mecanicilor de locomotivă şi de a întocmi un raport privind posibilele îmbunătăţiri.

Organizare

Agenţia Europeană a Căilor Ferate este alcătuită dintr-un consiliu de administraţie. Acesta se întruneşte de cel puţin două ori pe an. Una dintre principalele sale sarcini este de a adopta programul de lucru anual şi raportul general al agenţiei. Consiliul de administraţie este compus din reprezentanţi ai fiecărui stat membru, din reprezentanţi ai Comisiei şi din şase reprezentanţi ai acestui sector: societăţile feroviare, directorii de infrastructură, industria feroviară, sindicatele, pasagerii şi clienţii serviciilor de transport de marfă.

În plus, agenţia este condusă de un director executiv numit de Consiliul de administraţie. Principala misiune a directorului este de a elabora şi de a pune în aplicare programul de lucru. De asemenea, acesta este însărcinat cu gestionarea bugetului agenţiei.

Agenţia Europeană a Căilor Ferate nu dispune de putere de decizie ca atare, însă este în măsură să prezinte Comisiei avize, recomandări şi propuneri. Ea este independentă, dar îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu experţii în domeniu.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 881/2004

1.5.2004

-

JO L 164 din 30.4.2004

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1335/2008

1.1.2009

-

JO L 354 din 31.12.2008

Ultima actualizare: 03.12.2010

Consultaţi şi

 • Agenţia Europeană a Căilor Ferate (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii