RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees spoorwegbureau

Het Europees Spoorwegbureau speelt een cruciale rol bij de tenuitvoerlegging van het beleid ter modernisering van de Europese spoorwegen. De ontwikkeling van de spoorwegsector wordt in ernstige mate belemmerd door het feit dat in de 27 lidstaten verschillende technische en veiligheidsregels gelden. Het spoorwegbureau heeft als taak deze technische regels geleidelijk te harmoniseren en de gemeenschappelijke methoden en veiligheidsdoelstellingen vast te leggen die voor alle Europese spoorwegmaatschappijen gelden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

CONTEXT

De doeltreffendheid van het spoorvervoer (EN) in de EU is van cruciaal belang. De spoorwegen moeten hun prestaties verbeteren teneinde een niveau te bereiken dat vergelijkbaar is met dat van de andere transportmodi. Het spoorwegbeleid blijft nog te veel gebaseerd op nationale belangenoverwegingen in plaats van op de behoeften van de burgers.

De Europese spoorwegsector wordt gekenmerkt door een gebrek aan internationale technische regelgeving. Om een geïntegreerde spoorwegruimte tot stand te kunnen brengen, moet er een gecontroleerde gemeenschappelijke technische regelgeving komen. Gezien de moeilijkheden die de lidstaten ondervinden om zelf gemeenschappelijke oplossingen uit te werken voor de veiligheid en de interoperabiliteit van het spoorvervoer, lijkt het meest geschikte instrument om bedoelde ruimte tot stand te brengen de oprichting van een Bureau.

De voornaamste taken van het Europees spoorwegbureau zijn:

 • verbeteren van de veiligheid van het Europees spoorwegsysteem;
 • bevorderen van de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem;
 • bijdragen aan de totstandbrenging van een Europees systeem voor de certificering van onderhoudswerkplaatsen voor spoorvoertuigen;
 • bijdragen aan de totstandbrenging van een eenvormig stelsel voor de opleiding en de erkenning van treinbestuurders.

Veiligheid van het spoorwegsysteem

Het spoorwegbureau dient de technische ondersteuning te bieden die nodig is voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/49/EG betreffende de veiligheid op de Europese spoorwegen. De voornaamste taken van het spoorwegbureau zijn:

 • aanbevelingen doen inzake gemeenschappelijke veiligheidsmethoden en -doelstellingen;
 • zich steunen op het advies van de groepen van deskundigen uit de sector;
 • de sociale partners en de organisaties raadplegen die op Europees niveau de passagiers en klanten van het goederenvervoer vertegenwoordigen;
 • de veiligheidsprestaties permanent bewaken;
 • tweejaarlijks een openbaar verslag over de veiligheidsprestaties publiceren;
 • een openbaar gegevensbestand inzake de veiligheid van het spoorvervoer bijhouden;
 • de samenwerking tussen de nationale veiligheidsinstanties en de desbetreffende onderzoeksinstanties organiseren en bevorderen met het oog op de uitwisseling van ervaring en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur van spoorwegveiligheid.

Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem

De interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem heeft ten doel de verschillende nationale spoorwegsystemen van de lidstaten verenigbaar te maken door technische obstakels weg te werken of te beperken.

Het spoorwegbureau moet met andere woorden de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem verbeteren. Daartoe organiseert en leidt het werkzaamheden in het kader waarvan technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI's) worden opgesteld en bijgewerkt. TSI's zijn technische specificaties die ervoor moeten zorgen dat de voornaamste voorschriften van Richtlijn 2008/57/EG betreffende de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem worden nageleefd.

Het spoorwegbureau brengt ook om de twee jaar verslag uit over de vorderingen die op het gebied van interoperabiliteit zijn gemaakt.

Onderhoud van spoorvoertuigen

Het onderhoud van spoorvoertuigen is belangrijk voor de spoorwegveiligheid. Daarom heeft het spoorwegbureau tot taak de Commissie aanbevelingen te doen, met name wat de regeling voor de certificering van werkplaatsen betreft die instaan voor het onderhoud van wagons en andere spoorvoertuigen.

Het spoorwegbureau moet voorts verslag uitbrengen over de totstandbrenging van die certificeringsregeling.

Spoorwegpersoneel

De opleiding en de vaardigheden van treinbestuurders zijn belangrijk voor zowel de veiligheid als de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem. Het spoorwegbureau moet er daarom ook mee helpen voor zorgen dat de beroepsvaardigheden van treinbestuurders worden geharmoniseerd. De werkzaamheden van het spoorwegbureau houden bijgevolg ook verband met de richtlijn betreffende de certificering van treinbestuurders in de EU.

Het spoorwegbureau moet met name samenwerken met de bevoegde autoriteiten om de interoperabiliteit van de vergunningsregisters en de aan treinbestuurders afgegeven getuigschriften te garanderen, de vooruitgang op het gebied van de certificering van treinbestuurders te evalueren en een verslag over mogelijke verbeteringen op te stellen.

Organisatie

Het Europees spoorwegbureau beschikt over een raad van bestuur, die minstens tweemaal per jaar bijeenkomt. Deze moet met name het jaarlijkse werkprogramma en het algemene verslag van het spoorwegbureau goedkeuren. De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van elke lidstaat, van de Commissie en van zes groepen uit de spoorwegsector, namelijk spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, spoorwegindustrie, vakbonden, passagiers en klanten van het goederenvervoer.

Het spoorwegbureau wordt voorts geleid door een uitvoerend directeur, die door de raad van bestuur wordt benoemd. De uitvoerend directeur heeft tot taak het werkprogramma op te stellen en uit te voeren. Hij beheert ook de begroting van het spoorwegbureau.

Het Europees spoorwegbureau heeft geen beslissingsbevoegdheden als dusdanig, maar kan de Commissie adviezen, aanbevelingen en voorstellen voorleggen. Het is onafhankelijk, maar werkt wel nauw samen met deskundigen op het gebied.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 881/2004

1.5.2004

-

L 164, 30.4.2004

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1335/2008

1.1.2009

-

L 354, 31.12.2008

Laatste wijziging: 03.12.2010

Zie ook

 • Europees spoorwegbureau (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven