RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai Vasúti Ügynökség

Az Európai Vasúti Ügynökség az európai vasúti ágazat korszerűsítését célzó politika hajtómotorja. A 27 tagállam nemzeti műszaki és biztonsági előírásai között megfigyelhető különbségek jelentős akadályt állítanak a vasúti ágazat fejlődése elé. Az Ügynökség feladata e műszaki előírások fokozatos közelítése és az európai vasúti rendszer egészére vonatkozó közös biztonsági módszerek és célok kidolgozása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 881/2004/EK rendelete az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról [Hivatalos Lap L 164., 2004.4.30.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unióban döntő szerepet játszik a vasúti szállítás hatékonysága (EN). Mindeközben a vasutaknak javítaniuk kell szolgáltatásaikat, hogy azokat a más közlekedési módok által nyújtott szolgáltatások szintjére emeljék. Továbbra is gyakori, hogy a vasúti közlekedés a polgárok igényei helyett inkább nemzeti megfontolásokon alapul.

Az európai vasúti ágazatot a nemzetközi műszaki szabályozás hiánya jellemzi. Egy egységes vasúti térség létrehozásához ellenőrzött, közös műszaki szabályozásra van szükség. Tekintettel arra, hogy a tagállamok csak nehezen tudnának a vasúti biztonságra és a vasutak kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó közös megoldásokat kidolgozni, egy ilyen térség megvalósításának legjobb eszköze a jelek szerint egy ügynökség létrehozása volt.

Az Európai Vasúti Ügynökség főbb feladatai a következők:

 • az európai vasúti rendszer biztonságának megerősítése;
 • az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának javítása;
 • a járműkarbantartó műhelyek tanúsítására szolgáló európai rendszer kialakítása;
 • a mozdonyvezetők egységes képzési és elismerési rendszere létrehozásának elősegítése.

A vasúti rendszer biztonsága

Az Ügynökségnek gondoskodnia kell a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv végrehajtásához szükséges műszaki támogatásról. Főbb feladatai a következők:

 • közös biztonsági módszerek és célok kidolgozása és előterjesztése;
 • együttműködés az ellenőrzése alatt tevékenykedő ágazati szakértői csoportokkal;
 • konzultáció a szociális partnerekkel, valamint a vasúti fuvaroztatók és az utasok európai szintű képviseleti szerveivel;
 • a biztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése;
 • kétévente nyilvános jelentés készítése;
 • vasúti biztonsági adatbázis működtetése;
 • a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok és vizsgálati szervek közötti hálózatépítés és együttműködés biztosítása a tapasztalatcsere ösztönzése és egy közös európai vasúti kultúra kialakítása érdekében.

A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága

Az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának célja, hogy a műszaki korlátok felszámolása vagy csökkentése révén egységesítse az egyes tagállamok vasúti rendszereit.

Az Ügynökségnek ezért javítania kell az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának szintjét. Ennek érdekében meg kell szerveznie és le kell vezényelnie a kölcsönös átjárhatósági műszaki előírások (KÁME) kidolgozását és rendszeres naprakésszé tételét célzó munkát. A KÁME-k olyan műszaki előírások, amelyek célja az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelvben foglalt minimumkövetelmények teljesítésének biztosítása. Emellett az Ügynökség kétévente jelentést készít a kölcsönös átjárhatóság terén megvalósított előrehaladásról.

Járművek karbantartása

A járművek karbantartása a vasúti biztonság lényeges eleme. Ennélfogva az Ügynökség ajánlásokat fogalmaz meg a Bizottságnak többek között a teherkocsikat és az egyéb vasúti járműveket karbantartó műhelyek tanúsítási rendszerére vonatkozóan.

Az Ügynökségnek ezenfelül jelentést kell készítenie e tanúsítási rendszer végrehajtásáról.

Vasúti személyzet

A mozdonyvezetők képzése és szakmai ismeretei mind az európai vasúti rendszer biztonsága, mind pedig annak kölcsönös átjárhatósága szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. Az Ügynökségnek ezért elő kell mozdítania a mozdonyvezetők szakmai ismereteinek harmonizációját. Következésképpen az Ügynökség munkája az uniós mozdonyvezetők minősítéséről szóló irányelv által biztosított keretbe illeszkedik.

Az Ügynökség – többek között – a mozdonyvezetői engedélyekről és tanúsítványokról vezetett nyilvántartások kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében együttműködik az illetékes hatóságokkal, értékeli a mozdonyvezetők tanúsításának fejlődését, és jelentést készít a végrehajtandó javításokról.

Szervezet

Az Ügynökséget egy igazgatási tanács alkotja. Az igazgatási tanács legalább évente kétszer ülésezik. Feladata többek között az Ügynökség éves munkaprogramjának és általános jelentésének elfogadása. Az igazgatási tanácsot az egyes tagállamok, a Bizottság és a következő hat ágazati szakmai csoport képviselői alkotják: vasúttársaságok, infrastruktúra-működtetők, a vasúti ágazat, szakszervezetek, utasok és fuvaroztatók.

Az Ügynökséget az igazgatási tanács által kinevezett ügyvezető igazgató vezeti. Az ügyvezető igazgató felel többek között a munkaprogram elkészítéséért és végrehajtásáért. Ő látja el az Ügynökség költségvetési irányítását is.

Az Európai Vasúti Ügynökség önálló döntéshozatali jogkörrel nem rendelkezik, de véleményeket, ajánlásokat és javaslatokat nyújthat be a Bizottsághoz. Az Ügynökség feladatát függetlenül látja el, de szorosan együttműködik a területen illetékes szakértőkkel.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2004.5.1.

HL L 164., 2004.4.30.

Módosító jogszabály(ok) Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

1335/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.1.1

HL L 354., 2008.12.31.

Utolsó frissítés: 03.12.2010

Lásd még

 • Európai Vasúti Ügynökség (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére