RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan rautatievirasto

Euroopan rautatievirasto toimii rautatiealan nykyaikaistamisen liikkeellepanijana Euroopassa. Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa on keskenään yhteensopimattomat kansalliset tekniset ja turvallisuussäännöt, mikä haittaa olennaisesti rautatiealan kehitystä. Viraston tavoitteena on asteittain lähentää näitä teknisiä sääntöjä ja laatia yhteiset turvallisuusmenetelmät ja -tavoitteet koko Euroopan rautatiejärjestelmälle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan rautatieviraston perustamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Rautatieliikenteen (EN) tehokkuudella on Euroopan unionille ratkaiseva merkitys. Rautateiden on kuitenkin tehostettava toimintojaan päästäkseen muiden liikennemuotojen kanssa samalle tasolle. Rautatietoiminnot perustuvat edelleen liian usein kansalliseen harkintaan kansalaisten tarpeiden sijaan.

Rautatiealalle on ominaista kansainvälisen teknisen sääntelyn puute. Yhdennetyn eurooppalaisen rautatiealueen perustaminen edellyttää yhteistä teknistä sääntelyä ja sen valvontaa. Yhteisten ratkaisujen löytäminen turvallisuuden ja yhteentoimivuuden alalla on osoittautunut vaikeaksi jäsenvaltioiden kesken, joten viraston luominen on katsottu soveltuvimmaksi tavaksi sen mahdollistamiseksi.

Euroopan rautatieviraston tärkeimpinä tehtävinä on

 • parantaa Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuutta
 • tehostaa Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta
 • olla mukana perustamassa kalustoyksikköjen kunnossapitokonepajojen eurooppalaista sertifiointijärjestelmää
 • edistää veturinkuljettajien yhdenmukaisen koulutusjärjestelmän ja tutkintojen tunnustamisjärjestelmän perustamista.

Rautatiejärjestelmän turvallisuus

Viraston on annettava EU:n rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY täytäntöönpanossa tarvittava tekninen tuki. Viraston pääasiallisena tehtävänä on

 • valmistella ja esittää turvallisuutta koskevia yhteisiä menetelmiä ja tavoitteita
 • tukeutua alaisuudessaan toimivien alan asiantuntijaryhmien apuun
 • kuulla työmarkkinaosapuolia sekä Euroopan tasolla toimivia rautateiden tavaraliikenteen asiakkaita ja matkustajia edustavia järjestöjä
 • varmistaa turvallisuustason jatkuva seuranta
 • laatia julkinen raportti joka toinen vuosi
 • ylläpitää rautateiden turvallisuutta koskevaa tietopankkia
 • varmistaa rautateiden turvallisuudesta vastaavien kansallisten viranomaisten ja tutkimuselinten verkottuminen ja yhteistyö kokemusten vaihdon ja yhteisen turvallisuuskulttuurin kehityksen edistämiseksi.

Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus

Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden tarkoituksena on saattaa jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset rautatiejärjestelmät yhteensopiviksi poistamalla tai vähentämällä teknisiä esteitä.

Viraston tehtävänä on siis tehostaa Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta. Tätä varten sen on organisoitava ja johdettava toimia, joiden tarkoituksena on saattaa ajan tasalle yhteentoimivuuden tekniset eritelmät (YTE). Ne ovat teknisiä eritelmiä, joiden tarkoituksena on varmistaa Euroopan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 2008/57/EY olennaisten vaatimusten noudattaminen.

Virasto julkaisee lisäksi kahden vuoden välein kertomuksen yhteentoimivuuden edistymisestä.

Kalustoyksikköjen kunnossapito

Kalustoyksikköjen kunnossapito on tärkeä osa rautatieturvallisuutta. Siksi viraston onkin laadittava komissiolle suosituksia muun muassa vaunujen ja rautateiden muiden kalustoyksikköjen huollosta vastaavien tahojen sertifiointijärjestelmästä.

Viraston on myös laadittava kertomus tällaisen sertifiointijärjestelmän perustamisesta.

Rautatiehenkilöstö

Veturinkuljettajien koulutus ja pätevyys ovat sekä Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuuden että yhteentoimivuuden kannalta tärkeitä asioita. Viraston tehtävänä on siis myös auttaa saamaan veturinkuljettajien ammatillinen pätevyys yhdenmukaisemmaksi. Viraston työ perustuu siten myös EU:n veturinkuljettajien hyväksymisestä annettuun direktiiviin.

Viraston on tehtävä yhteistyötä etenkin toimivaltaisten viranomaisten kanssa varmistaakseen veturinkuljettajien lupakirjojen ja todistusten rekisterien yhteentoimivuuden, arvioitava veturinkuljettajien hyväksymismenettelyn kehitystä ja laadittava kertomus, jossa käsitellään järjestelmään tehtäviä mahdollisia parannuksia.

Organisaatio

Euroopan rautatievirastolla on hallintoneuvosto. Se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on muun muassa hyväksyä viraston vuotuinen toimintaohjelma ja toimintakertomus. Hallintoneuvosto muodostuu kunkin jäsenvaltion edustajista, komission edustajasta sekä kuudesta alan ammattiryhmien edustajasta, jotka edustavat rautatieyrityksiä, infrastruktuurin haltijoita, rautatietoimialaa, ammattiliittoja, matkustajia ja tavaraliikenteen asiakkaita.

Virastoa johtaa hallintoneuvoston nimittämä pääjohtaja. Hänen tehtävänään on muun muassa valmistella ja toteuttaa toimintaohjelma. Hänen vastuullaan on myös viraston talousarviohallinto.

Euroopan rautatievirastolla ei ole sinänsä päätösvaltaa, vaan se voi esittää komissiolle lausuntoja, suosituksia ja ehdotuksia. Virasto on riippumaton mutta toimii läheisessä yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 881/2004

1.5.2004

-

EUVL L 164, 30.4.2004

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY)N:o 1335/2008

1.1.2009

EUVL L 354, 31.12.2008

Viimeisin päivitys 03.12.2010

Katso myös

 • Euroopan rautatievirasto (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun