RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská agentura pro železnice

Evropská agentura pro železnice představuje hnací prvek v politice modernizace evropského železničního sektoru. V sedmadvaceti členských státech jsou zavedeny vnitrostátní technické a bezpečnostní předpisy, které jsou navzájem neslučitelné, a proto tvoří hlavní překážku rozvoje železničního odvětví. Cílem agentury je postupně sbližovat tyto technické předpisy a zavádět společné bezpečnostní metody a společné bezpečnostní cíle pro celý evropský železniční systém.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Efektivnost železniční dopravy (EN) v EU je zásadní prioritou. Železnice však musí zlepšit služby, které poskytují, aby dosáhly stejné úrovně kvality jako jiné způsoby dopravy. Příliš často se stává, že spíše než na potřeby občanů je železniční politika zaměřena na národní zájmy.

V evropském železničním sektoru nejsou jednotně zavedeny mezinárodní technické předpisy. Vytvoření integrovaného železničního prostoru ovšem zavedení a kontrolu společných technických předpisů předpokládá. Vzhledem k těžkostem, s kterými se členské státy potýkaly při formulování společných řešení ve věci bezpečnosti a interoperability železnic, se jako nejvhodnější nástroj pro tuto oblast jevilo založení agentury.

K hlavním cílům Evropské agentury pro železnice tedy patří:

 • posilovat bezpečnost evropského železničního systému;
 • zlepšit úroveň interoperability evropského železničního systému;
 • přispět ke zřízení evropského systému certifikace opravárenských dílen;
 • přispívat k zavádění jednotného systému školení a uznávání strojvedoucích.

Bezpečnost železničního systému

Agentura má za úkol poskytovat potřebnou technickou podporu při provádění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství. Její hlavní úkoly jsou:

 • připravovat a navrhovat společné bezpečnostní metody a společné bezpečnostní cíle;
 • opírat se o pracovní skupiny odborníků v odvětví, spadajících pod agenturu;
 • vést konzultace se sociálními partnery a s organizacemi, které na evropské úrovni zastupují klienty nákladní železniční dopravy a cestující;
 • zajišťovat průběžné sledování bezpečnosti;
 • každé dva roky sestavovat veřejnou zprávu;
 • vést databázi o železniční bezpečnosti;
 • zajistit vytvoření sítě propojující vnitrostátní bezpečnostní orgány a vnitrostátní inspekční orgány a podporovat vzájemnou spolupráci výměnou zkušeností a rozvíjením společné kultury železniční bezpečnosti.

Interoperabilita železničního systému

Interoperabilita evropského železničního systému usiluje o sloučení různých železničních systémů členských států odstraňováním a omezováním technických překážek.

Úkolem agentury je tedy zlepšovat úroveň interoperability evropského železničního systému. Za tím účelem musí organizovat a řídit práce usilující o vytvoření a aktualizaci technických specifikací pro interoperabilitu (TSI). TSI jsou technické specifikace, které mají zajišťovat základní požadavky směrnice 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Agentura mimoto každé dva roky zveřejní zprávu o pokroku dosaženém v oblasti interoperability.

Údržba vozidel

Údržba vozidel je důležitým prvkem železniční bezpečnosti. Proto je posláním agentury vydávat doporučení Komisi, zvláště pokud jde o systém certifikace subjektů pověřených údržbou vagonů a jiných železničních vozidel.

Agentura je také povinna sestavovat zprávu o zavádění tohoto systému certifikace.

Personál železnic

Odborná příprava a způsobilost strojvedoucích je důležitým faktorem bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému. K úkolům agentury proto patří i přispívat k harmonizaci odborné způsobilosti strojvedoucích. V tomto ohledu spadá práce agentury do rámce směrnice týkající se vydávání osvědčení strojvedoucím v EU.

Agentura musí zejména spolupracovat s příslušnými orgány na zajištění interoperability registrů licencí a osvědčení vydávaných strojvedoucím, hodnotit vývoj vydávání osvědčení strojvůdcům a předložit zprávu o navrhovaných zlepšeních v této oblasti.

Organizace

Evropskou agenturu pro železnice tvoří správní rada. Schází se nejméně dvakrát ročně. K jejím úkolům patří zejména přijímat roční pracovní program a schvalovat souhrnnou zprávu agentury. Správní rada se skládá ze zástupců každého členského státu, Komise a šesti profesních skupin z železničního sektoru: železničních podniků, provozovatelů infrastruktury, železničního průmyslu, odborů, cestujících a klientů nákladní železniční dopravy.

Agenturu kromě toho řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje správní rada. K jeho úkolům patří zejména připravovat a realizovat pracovní program. Také je pověřen plněním rozpočtu agentury.

Evropská agentura pro železnice nemá samostatnou rozhodovací pravomoc, ale může předkládat stanoviska, doporučení a návrhy Komisi. Je nezávislá, ale úzce spolupracuje s odborníky z oboru.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 881/2004

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 164 

ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1335/2008

1. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354 

ze dne 31. 12. 2008

Poslední aktualizace: 03.12.2010

Viz také

 • Evropská agentura pro železnice (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky