RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa

Tällä direktiivillä vahvistetaan säännöt, joiden mukaan ne Euroopan unionin (EU) kansalaiset, jotka asuvat EU‑maassa, mutta eivät ole sen kansalaisia, voivat käyttää oikeuttaan äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 93/109/EY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

YHTEENVETO

Tässä direktiivissä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan Euroopan unionin (EU) kansalaiset, jotka asuvat EU‑maassa mutta eivät ole sen kansalaisia, voivat käyttää oikeuttaan äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa kyseisessä maassa.

Se ei vaikuta EU‑maan kansalaisten äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen Euroopan parlamentin vaaleissa heidän kotimaassaan, vaikka he asuisivatkin kyseisen maan ulkopuolella.

Direktiivissä määritetään edellytykset, jotka toisen EU‑maan kansalaisen on täytettävä saadakseen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden asuinmaassaan. Edellytykset ovat seuraavat:

  • unionin kansalaisuus
  • asuinpaikka EU‑maassa, jossa henkilö äänestää tai asettuu ehdokkaaksi
  • kyseisen EU‑maan kansalaisiin äänioikeuden tai vaalikelpoisuuden osalta sovellettavien säännösten noudattaminen (asuinmaan omien kansalaisten ja muiden EU-maiden kansalaisten yhdenvertaisuus).

Kukin EU‑maa voi tarvittaessa itse määritellä, keitä pidetään sen kansalaisina.

EU-kansalainen voi käyttää oikeuttaan äänestää ja asettua ehdokkaaksi joko siinä EU‑maassa, jossa hän asuu, tai kotimaassaan. Henkilö on vaaleissa äänioikeutettu ja vaalikelpoinen vain yhdessä EU‑maassa. Kahteen kertaan äänestämisen ja ehdokkaaksi asettumisen estämiseksi EU‑maat vaihtavat tietoja kansalaisista, jotka ovat rekisteröityneet äänestäjiksi tai ehdokkaiksi.

Äänestäjät merkitään asuinmaansa vaaliluetteloon ainoastaan, jos he ovat ennakolta nimenomaisesti sitä toivoneet. Jos henkilö haluaa äänestää asuinmaassaan, hänellä ei enää ole oikeutta äänestää kotimaassaan. Niissä EU‑maissa, joissa kansalaiset ovat velvoitettuja äänestämään, tämä velvoite koskee myös äänioikeutettuja muiden EU‑maiden kansalaisia, jotka ovat pyytäneet merkitsemistään vaaliluetteloon.

Tullakseen merkityksi vaaliluetteloon äänioikeutettujen muiden EU‑maiden kansalaisten on esitettävä samat asiakirjat kuin kansallisten valitsijoiden. Lisäksi heidän on esitettävä lisätietoja virallisella todistuksella.

Jotta EU-äänestäjä olisi vaalikelpoinen, hänen vaalikelpoisuuttaan ei ole saanut evätä asuinmaassa eikä kotimaassa. Ehdokkaaksi asettuvan EU‑kansalaisen on esitettävä kotimaansa myöntämä todistus siitä, että hänen vaalikelpoisuuttaan ei ole evätty.

EU‑kansalaisen asuinmaa voi päättää, ottaako se huomioon sen, että kyseiseltä henkilöltä on viety äänioikeus hänen kotimaassaan.

Jos toisen EU-maan kansalaista ei hyväksytä merkittäväksi vaaliluetteloon tai hänen ehdokkuutensa hylätään, hänen on voitava käyttää samoja valitusmenettelyjä, kuin kyseisen maan kansalaisten.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Direktiivi 93/109/EY

30.12.1993

1.2.1994

EYVL L 329, 30.12.1993.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus, annettu 27 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta (vuoden 1976 säädös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/772/EY, Euratom) ja Euroopan unionin kansalaisten osallistumisesta Euroopan parlamentin vaaleihin asuinvaltiossaan (direktiivi 93/109/EY)[KOM(2010) 605 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Kertomus on vuonna 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien seurantatoimi. Siinä arvioidaan EU‑kansalaisten äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden toteutumista tarkastelemalla seuraavia seikkoja:

  • kansalaisten tietämystä vaaleista ja niihin liittyvistä oikeuksista sekä osallistumisastetta
  • muiden EU‑maiden kansalaisten tietämystä ja osallistumista asuinmaissaan ja EU‑maiden toimia heidän osallistumisensa edistämiseksi
  • tämän alan EU‑lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa EU‑maissa.

Yleisesti ottaen direktiivin 93/109/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano EU‑maissa on toteutettu asianmukaisesti. Tästä huolimatta muutamat maat määräävät muiden EU‑maiden kansalaisia koskevia vaatimuksia estäen siten heitä käyttämästä oikeuttaan äänestää ja asettua ehdokkaaksi asuinmaassaan; joissain tapauksissa tämä on vastoin direktiivin säännöksiä. Joidenkin EU‑maiden on myös toteutettava lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ne noudattavat velvoitettaan tiedottaa kansalaisille riittävästi heille kuuluvista oikeuksista.
Direktiivissä säädetty mekanismi kahteen kertaan äänestämisen ja ehdokkaaksi asettumisen estämiseksi on edelleen puutteellinen. Voidakseen paremmin puuttua ongelmaan komissio pohtii parhaillaan käsiteltävänä olevan direktiivin muutosehdotuksen korvaamista uudella ehdotuksella.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa määrätyn poikkeuksen myöntämisestä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta Euroopan parlamentin vaaleissa koskevan direktiivin 93/109/EY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti [KOM(2007) 846 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].
Direktiivin 14 artiklan mukaisesti komissio esittää ennen kesäkuun 2009 vaaleja tämän kertomuksen EU‑maille myönnettyjen poikkeusten voimassaoloajasta. Vain Luxemburgilla on tällä hetkellä komission myöntämä poikkeuslupa (ks. jäljempänä), joka antaa maalle oikeuden rajata äänioikeuden niille äänioikeutetuille henkilöille, jotka ovat asuneet jäsenvaltiossa määrätyn vähimmäisajan. Tarkastelun jälkeen komissio arvioi, että poikkeuksen myöntämisen syyt ovat edelleen perusteltuja eikä sen vuoksi ole tarpeellista ehdottaa mukautuksia.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa määrätyn poikkeuksen myöntämisestä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta Euroopan parlamentin vaaleissa koskevan direktiivin 93/109/EY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti [KOM(2003) 31 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].
Direktiivin 93/109/EY 14 artiklan mukaan EU‑maa voi anoa poikkeusta periaatteeseen, jos kyseisessä maassa asuvien muiden EU‑maiden äänestysikäisten kansalaisten osuus on enemmän kuin 20 prosenttia kaikista tässä maassa asuvista äänestysikäisistä EU:n kansalaisista. Tämä poikkeuslupa on myönnetty Luxemburgille. Komission esittämässä kertomuksessa todetaan, että poikkeuksen myöntämisen syyt ovat edelleen perusteltuja. Näin ollen komissio ei katso tarpeelliseksi ehdottaa siihen muutoksia.

Komission tiedonanto, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, direktiivin 93/109/EY soveltamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa 1999 - Toisessa jäsenvaltiossa asuvien unionin kansalaisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa [KOM(2000) 843 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].
Komissio arvioi, että direktiivin 93/109/EY soveltaminen ei ole ollut tyydyttävää tähän mennessä. Tiedonannossa todetaan, että muussa kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten osallistumisaste Euroopan unionin vaaleihin ei juuri noussut vuonna 1999. Oikeutta valintakelpoisuuteen käytetään vieläkin vähemmän.
Tietojenvaihtojärjestelmän toiminnassa on havaittu edelleen puutteita. Komissio esittääkin, että tietojenvaihtoa pitäisi parantaa nykyisten sääntöjen puitteissa, sillä direktiiviä ei ole komission mielestä tarpeellista muuttaa, vaikka vaaliluetteloon merkitsemistä koskevien määräaikojen eroavuudet vaikeuttavatkin tietojenvaihdon toteuttamista.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 7 päivänä tammikuuta 1998, direktiivin 93/109/EY soveltamisesta - Niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluva äänioikeus [KOM(97) 731 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].
Komissio toteaa direktiivin 93/109/EY soveltamisesta antamassaan kertomuksessa, että kaikki EU‑maat sovelsivat direktiiviä vuonna 1994 pidetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa, ja Ruotsi, Itävalta ja Suomi sovelsivat sitä vuosina 1995 ja 1996 pidetyissä vaaleissa EU:hun liittymisensä jälkeen.
Kertomuksessa tehdään näistä vaaleista seuraavat kaksi päätelmää:

  • EU:n kansalaisille ei ole tiedotettu riittävän hyvin heidän uusista oikeuksistaan
  • ulkomaalaisten ehdokkaiden valinta-aste oli poikkeuksellisen matala (vain yksi ehdolle asettunut toisen EU‑maan kansalainen tuli valituksi asuinmaassaan), ja ulkomaalaisten äänestäjien keskimääräinen äänestysprosentti oli 5,87 prosenttia.

EU‑maat ovat yleisesti katsoen saattaneet direktiivin tyydyttävästi osaksi kansallista lainsäädäntöä, eikä sitä ole komission mielestä tarpeen muuttaa tässä vaiheessa.

Viimeisin päivitys 27.01.2011

Katso myös

  • Euroopan komission oikeus- vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivusto jäsenvaltioissa asuvien EU‑maiden kansalaisten äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta (DE) (EN) (FR)
  • Euroopan parlamentin verkkosivusto
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun