RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan unionin neuvoston työjärjestys

Euroopan unionin (EU) neuvosto, jota yleisesti kutsutaan neuvostoksi, on EU:n toimielin. Se käyttää säädösvaltaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja antaa säädösten täytäntöönpanon komission tehtäväksi. Neuvosto tekee pääsääntöisesti ratkaisunsa jäsentensä enemmistöllä. Neuvostoon kuuluu sen eri kokoonpanoissa yksi ministeritason edustaja kustakin jäsenvaltiosta.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Työjärjestyksellä vahvistetaan EU:n neuvoston (jäljempänä "neuvosto") toimintatavat ja organisaatio. Neuvostolle annetaan toimivalta päättää itseään koskevista järjestelyistä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 240 artiklan 3 kohdassa. Nykyinen päätös käsittää 28 artiklaa ja kuusi liitettä.

Neuvosto muodostuu neljästä peruselimestä: neuvoston kokoonpanot, puheenjohtajavaltio, pysyvien edustajien komitea (Coreper) ja pääsihteeri.

Neuvoston kokoonpanot

Neuvosto kokoontuu eri kokoonpanoissa käsiteltävän alan mukaan. Kokoonpanoihin osallistuu kustakin jäsenvaltiosta yksi ministeritason edustaja, jolla on jäsenvaltionsa hallitusta sitovat valtuudet. Yleisten asioiden neuvoston ja ulkoasiainneuvoston kokoonpanoa lukuun ottamatta luettelo neuvoston kokoonpanoista vahvistetaan Eurooppa‑neuvoston päätöksellä. Kyseisen päätöksen voimaantuloon asti yleisten asioiden neuvosto vahvistaa päätöksessään 2009/878/EU seuraavia kymmentä neuvoston kokoonpanoa koskevan luettelon

 • yleiset asiat
 • ulkoasiat
 • talous- ja rahoitusasiat
 • oikeus- ja sisäasiat
 • työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat
 • kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)
 • liikenne, televiestintä ja energia
 • maatalous ja kalastus
 • ympäristö
 • koulutus, nuoriso ja kulttuuri ja urheilu.

Jokainen jäsenvaltio päättää itse omasta edustuksestaan neuvostossa. Useampi ministeri voi osallistua varsinaisena jäsenenä samaan kokoonpanoon.

Yleisten asioiden neuvosto

Yleisten asioiden neuvosto

 • huolehtii neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta ja yhteensovittamisesta
 • valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja toteuttaa niistä aiheutuvat jatkotoimet.

Muiden neuvoston kokoonpanojen on toimitettava Eurooppa‑neuvostolle tarkoitetut asiakirjat yleisten asioiden neuvostolle viimeistään kaksi viikkoa ennen Eurooppa‑neuvoston kokousta.

Ulkoasiainneuvosto

Ulkoasiainneuvosto vastaa seuraavista aloista

 • yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)
 • yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP)
 • yhteinen kauppapolitiikka
 • kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio

Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja tuvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Muiden neuvoston kokoonpanojen puheenjohtajavaltiona toimii kolmen jäsenvaltion ryhmä 18 kuukauden ajan. Kukin ryhmän jäsen toimii vuorollaan kuuden kuukauden ajan kaikkien neuvoston kokoonpanojen puheenjohtajana ulkoasiain kokoonpanoa lukuun ottamatta. Puheenjohtajavaltio toimii neuvoston työskentelyn liikkeelle panevana voimana. Kolmen jäsenvaltion ryhmän ja korkean edustajan, jotka hoitavat neuvoston kokoonpanojen puheenjohtajuutta, on esitettävä ehdotus neuvoston toimintaohjelmaksi. Sen jälkeen ehdotukselle on saatava yleisten asioiden neuvoston hyväksyntä. Tulevan puheenjohtajavaltion on lisäksi laadittava esityslistaehdotus toimikaudellaan pidettäviä kokouksia varten.

Puheenjohtajavaltio huolehtii lisäksi työjärjestyksen noudattamisesta ja valvoo, että keskustelut sujuvat moitteettomasti. Se voi tarvittaessa rajoittaa läsnä olevien henkilöiden määrää, rajoittaa keskustelujen kestoa tai pyytää yhteisiä kantoja ja kirjallisia lausuntoja. Lisäksi puheenjohtajavaltio voi edustaa neuvostoa Euroopan parlamentissa.

Pysyvien edustajien komitea (Coreper), muut komiteat ja työryhmät

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) muodostuu kunkin jäsenvaltion pysyvistä edustajista tai näiden sijaisista. Coreper valmistelee neuvoston työskentelyä ja toteuttaa sen antamat toimeksiannot. Coreperin puheenjohtajana toimii sen maan edustaja, joka hoitaa neuvoston puheenjohtajuutta. Coreper valvoo, että EU:n politiikat ja toimet ovat johdonmukaisia ja että seuraavia määräyksiä noudatetaan

 • laillisuutta, toissijaisuutta, suhteellisuutta ja säädösten perustelua koskevia periaatteita
 • sääntöjä, joissa vahvistetaan unionin toimielinten ja elinten toimivallan jako
 • varainhoitoa koskevia määräyksiä
 • menettelyvaatimuksia sekä avoimuutta ja lainsäädännön valmistelun laatua koskevia sääntöjä. Neuvoston oikeudellinen yksikkö tarkistaa säädökset lainsäädännön valmistelun laadun takaamiseksi.

Coreper

 • on velvollinen tarkastelemaan etukäteen kaikkia neuvoston istunnon esityslistalle otettuja asioita. Se pyrkii pääsemään käsiteltävistä asioista yhteisymmärrykseen omalla tasollaan, minkä jälkeen asia annetaan neuvoston hyväksyttäväksi. Jos yhteisymmärrykseen päästään, asia otetaan esityslistalle A-kohdaksi, ja se voidaan hyväksyä neuvostossa ilman keskustelua
 • voi perustaa komiteoita tai työryhmiä, joissa valmistelutehtävät tai tutkimukset voidaan saattaa päätökseen.

Pääsihteeristö

Pääsihteeristö osallistuu neuvoston työskentelyn järjestelyyn, yhteensovittamiseen ja sen yhtenäisyyden valvontaan sekä sen toimintaohjelman täytäntöönpanoon. Pääsihteeristöä johtaa pääsihteeri, jonka neuvosto nimittää määräenemmistöllä. Pääsihteeri antaa myös neuvostolle ehdotuksen pääsihteeristön arvioiduista kuluista sekä vastaa toimielintä koskevien määrärahojen hallinnoinnista.

Neuvoston toiminta

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtajavaltio ilmoittaa istuntopäivämäärät seitsemän kuukautta ennen toimikautensa alkua. Neuvoston toimipaikka on Brysselissä, mutta huhti-, kesä- ja lokakuussa se kokoontuu Luxemburgissa. Kokoukset voidaan järjestää muussa paikassa neuvoston tai Coreperin yksimielisellä päätöksellä.

Puheenjohtaja laatii kutakin istuntoa varten esityslistaehdotuksen. Neuvosto vahvistaa lopullisen esityslistan jokaisen istuntonsa aluksi. Esityslista jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on "Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset" ja toinen "Muut kuin lainsäädäntöasiat". Esityslista jakautuu edelleen A- ja B-osaan. A-osa sisältää kohdat, jotka voidaan hyväksyä neuvostossa ilman keskustelua.

Päätösvaltaisuus on tarkistettava ennen äänestystä. Istunto on päätösvaltainen, jos jäsenten enemmistö on läsnä.

Neuvosto äänestää puheenjohtajansa aloitteesta. Neuvosto vahvistaa äänestysjärjestyksen yksimielisesti, ja äänestys aloitetaan jäsenestä, joka tämän järjestyksen mukaan on puheenjohtajan tehtävää hoitavasta jäsenestä seuraava.

Kiireellisessä asiassa neuvoston säädökset voidaan antaa kirjallisella äänestyksellä. Neuvoston tai Coreperin on tällöin yksimielisesti tehtävä päätös kirjallisen menettelyn käyttämisestä. Myös puheenjohtaja voi ehdottaa sitä, jos kaikki neuvoston jäsenet hyväksyvät kirjallisen menettelyn käytön.

Neuvoston työskentelyn julkisuus, asiakirjojen julkaiseminen ja tiedoksi antaminen

Neuvoston käsittelyt ovat julkisia sen päättäessä esityksistä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi. Tästä syystä esityslista on jaettu lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä ja muita kuin lainsäädäntöasioita koskeviin osiin.

Neuvoston istunnot ovat julkisia myös seuraavien käsittelyjen osalta

 • neuvoston toimintaohjelmaa koskeva periaatekeskustelu
 • neuvoston muiden kokoonpanojen niiden omista painopisteistä käymät periaatekeskustelut
 • komission viisivuotisohjelman, vuosittaisen työohjelman ja vuotuisen toimintastrategian esittelyt
 • neuvoston tai Coreperin määräenemmistöllä tekemän päätöksen nojalla käydyt keskustelut EU:n ja sen kansalaisten etuja koskevista kysymyksistä
 • määrätyt muita kuin lainsäädäntöasioita koskevat ehdotukset, jotka puheenjohtajavaltio arvioi riittävän tärkeiksi, edellyttäen että neuvosto ja Coreper pääsevät asiasta yksimielisyyteen.

Neuvoston lainsäätämisjärjestyksessä hyväksymät säädökset on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL), samoin kuin unionin tekemät kansainväliset sopimukset. Muiden säädösten julkaisemisesta päättää neuvosto tai Coreper.

VIITEASIAKIRJAT

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös 2009/937/EU

21.2.2002

1.1.2005

EYVL L 31, 1.2.2002

MuutosasiakirjatVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös 2010/594/EU

16.9.2010

-

EUVL L 263, 6.10.2010

Päätös 2010/795/UE

23.12.2010

-

EUVL L 338, 22.12.2010

Päätös 2011/900/EU

31.12.2011

-

EUVL L 346, 30.12.2011

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 28.03.2013
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun