RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednací řád Rady Evropské unie

Rada Evropské unie (EU), všeobecně nazývaná Rada, je orgánem EU. Spolu s Evropským parlamentem je normotvůrcem Evropské unie a zmocňuje Komisi k provádění aktů. Svá rozhodnutí zpravidla přijímá většinou hlasů svých členů. V Radě, která zasedá v různých složeních, jsou zastoupeny členské státy, a to vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni.

AKT

Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Tento jednací řád stanoví fungování a organizaci Rady EU (Rady). Čl. 240 odst. 3 Smlouvy o fungování EU jí svěřuje pravomoc samoregulace. Stávající vydání jednacího řádu obsahuje 28 článků a 6 příloh.

Radu tvoří čtyři základní instance: složení Rady, předsednictví, Výbor stálých zástupců (Coreper) a generální tajemník.

Složení Rady

Rada zasedá v různých složeních podle předmětu jednání. Tvoří ji zástupci členských států na ministerské úrovni, pověřeni zastupováním své vlády. Seznam složení Rady kromě obecných záležitostí a zahraničních věcí je stanoven rozhodnutím Evropské rady. V očekávání takového rozhodnutí Rada ve složení pro obecné záležitosti ve svém rozhodnutí 2009/878/EU stanovila seznam těchto deseti složení:

 • obecné záležitosti;
 • zahraniční věci;
 • hospodářské a finanční věci;
 • spravedlnost a vnitřní věci;
 • zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele;
 • konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír);
 • doprava, telekomunikace a energetika;
 • zemědělství a rybolov;
 • životní prostředí;
 • vzdělávání, mládež a kultura.

Je věcí členských států, jak stanoví své zastoupení v Radě. Různí ministři se mohou účastnit stejného složení jako platní členové.

Rada ve složení pro obecné záležitosti

Rada ve složení pro obecné záležitosti má za úkol:

 • zajišťovat soudržnost a koordinaci prací různých složení Rady;
 • koordinovat přípravu a monitorování zasedání Evropské rady.

Ostatní složení Rady musí předkládat Radě pro obecné záležitosti své příspěvky na zasedání Evropské rady nejméně dva týdny před tímto zasedáním.

Rada ve složení pro zahraniční věci

Rada ve složení pro zahraniční věci odpovídá za:

 • společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP);
 • společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP);
 • společnou obchodní politiku;
 • rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.

Předsednictví Rady EU

Radě ve složení pro zahraniční věci přesedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Předsednictví dalších složení Rady zajišťuje skupina tří členských států, které se střídají po 18 měsících. Členové skupiny po řadě předsedají zasedáním Rady, kromě Rady ve složení pro zahraniční věci, po dobu 6 měsíců. Předsednictví je hnacím motorem činnosti Rady. Skupina tří členských států a vysoký představitel, kteří předsedají jednotlivým složením Rady, musí předložit návrh plánu práce Rady na dotyčné období. Tento návrh pak musí schválit Rada ve složení pro obecné záležitosti. Předsednictví musí také stanovit předběžný pořad jednání pro zasedání Rady po dobu trvání svého mandátu.

Předsednictví odpovídá za uplatňování tohoto jednacího řádu a za řádný průběh jednání. V případě potřeby může omezit u každé delegace počet účastníků, stanovit pořadí projednávaných bodů a délku jejich projednávání, požádat delegace o předložení písemných návrhů a společných stanovisek. Také může zastupovat Radu před Evropským parlamentem.

Výbor stálých zástupců, výbory a pracovní skupiny

Výbor stálých zástupců zasedá ve složení stálých zástupců členského státu nebo jejich zástupců. Výbor odpovídá za přípravu práce Rady a za plnění úkolů, které mu Rada svěří. Předsedá mu stálý zástupce členského státu, který vykonává předsednictví Rady. Zajišťuje soulad politik a činnosti EU a dohlíží nad dodržováním:

 • zásad legality, subsidiarity, proporcionality a odůvodňování aktů;
 • pravidel týkajících se pravomocí orgánů a subjektů Unie;
 • rozpočtových ustanovení;
 • procesních pravidel, průhlednosti a redakční kvality. Pokud jde o redakční kvalitu, právní služba Rady má za úkol prověřit kvalitu návrhů a předloh předpisů.

Výbor stálých zástupců:

 • musí předem projednat všechny body pořadu jednání Rady. Usiluje o dosažení dohody na své úrovni, aby mohl Radě předložit dotčený text k přijetí. Pokud bylo dosaženo dohody, zařadí se bod do části A předběžného pořadu jednání. Část A obsahuje body, které může Rada schválit bez rozpravy;
 • může zřizovat výbory nebo pracovní skupiny, jejichž úkolem je provádět některé předem vymezené přípravné práce nebo studie.

Generální sekretariát

Generální sekretariát se podílí na organizaci, koordinaci a zajištění souladu práce Rady a na plnění jejího programu. Vede ho generální tajemník, kterého jmenuje Rada kvalifikovanou většinou. Generální tajemník také Radě předkládá návrh výdajů Rady a zodpovídá za správu rozpočtových položek této instituce.

Fungování Rady

Radu svolává k zasedání její předseda. Sedm měsíců před zahájením svého funkčního období oznámí předsednictví předpokládané termíny zasedání. Rada má sídlo v Bruselu, ale během měsíců dubna, června a října zasedá v Lucemburku. Zasedání se mohou konat na jiném místě, pokud o tom Rada nebo Výbor stálých zástupců jednomyslně rozhodnou.

Předseda sestavuje předběžný pořad zasedání. Konečný pořad jednání přijímá Rada na začátku každého zasedání. Dělí se na dvě části: projednávání legislativních aktů a nelegislativní činnost. Také se dělí na část A a část B, kde část A obsahuje body, které Rada může schválit bez rozpravy.

Před odevzdáním hlasů se musí ověřit, zda je Rada usnášeníschopná. Pro hlasování je nezbytné, aby byla přítomna většina členů Rady.

Rada hlasuje z podnětu svého předsedy. Hlasování probíhá podle pořadí členských států jednomyslně stanoveného Radou, počínaje členem, který podle uvedeného pořadí následuje za členem zastávajícím funkci předsedy.

Akty Rady k naléhavým záležitostem se mohou přijímat písemným hlasováním. O použití tohoto postupu jednomyslně rozhodne Rada nebo Výbor stálých zástupců. Použití tohoto postupu může navrhnout rovněž předseda, pokud s tím souhlasí všichni členové Rady.

Otázka veřejnosti jednání Rady, zveřejňování a oznamování aktů

Jednání Rady jsou veřejná, pokud se jedná o návrhu legislativního aktu, proto se pořad jednání dělí na legislativní a nelegislativní činnost.

Rada musí také veřejně zasedat u některých typů jednání, jako jsou:

 • politické rozpravy o pracovním programu Rady;
 • politické rozpravy Rady v jiných složeních o jejích prioritách;
 • představení pětiletého plánu Komise, jejího ročního politického programu a roční strategie;
 • rozpravy o významných otázkách ovlivňujících zájmy EU a jejích občanů, na základě rozhodnutí přijatého Radou nebo Výborem stálých zástupců kvalifikovanou většinou;
 • některé nelegislativní návrhy, které předsednictví považuje za dostatečně důležité, pokud s tím Rada a Výbor stálých zástupců souhlasí.

Legislativní akty přijaté Radou musí být zveřejněny v Úředním věstníku stejně jako mezinárodní dohody uzavřené Unií. O zveřejňování dalších typů aktů rozhoduje Rada nebo Výbor stálých zástupců.

ODKAZY

AktPoužitíLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 2009/937/EU

1. 12. 2009

-

Úř. věst. L 325 ze dne 11. 12. 2009

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí 2010/594/EU

16. 9. 2010

Úř. věst. L 263, 6. 10. 2010

Rozhodnutí 2010/795/EU

23. 12. 2010

-

Úř. věst. L 338, 22. 12. 2010

Rozhodnutí 2011/900/EU

31. 12. 2011

-

Úř. věst. L 346, 30. 12. 2011

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 28.03.2013
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky