RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Ez a rendelet annak érdekében hozza létre az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (FRA), hogy kiterjessze a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának (EUMC) megbízatását. A 2007. március 1-je óta működő ügynökség célja, hogy a közösségi intézmények és az EU-tagállamok számára támogatást és szakértelmet nyújtson az alapvető jogokkal kapcsolatosan.

JOGI AKTUS

A Tanács 168/2007/EK rendelete (2007. február 15.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A ügynökség célja, hogy a közösségi intézmények és az EU-tagállamok számára a közösségi jog végrehajtása során az alapvető jogokkal kapcsolatos támogatást és szakértelmet nyújtson. Az Ügynökség célja, hogy a támogatást nyújtson ahhoz, hogy az intézmények, szervezetek és tagállamok maradéktalanul tiszteletben tartsák ezeket a jogokat.

Az Ügynökség adatokat gyűjt az alapvető jogokról a többéves keretprogramban felsorolt, a Közösség hatáskörébe tartozó területeken. Az Ügynökség nyitva áll a tagjelölt országok előtt. A Tanács határozhat úgy is, hogy felkéri azokat az országokat, amelyekkel az Európai Unió stabilizációs és társulási megállapodást kötött, hogy megfigyelőként vegyenek részt az Ügynökség munkájában. Ily módon elősegíti ezen országok jogszabályainak a közösségi joghoz történő fokozatos közelítését, valamint támogatja az európai integráció irányába tett erőfeszítéseiket.

Az ötéves időszakot áfogó, többéves keret rögzíti az Ügynökség tevékenységének tematikus területeit. Ezen területek közé tartozik a rasszizmus, az idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia elleni küzdelem.

Az Ügynökség a tematikus területek által behatárolt területeken végzi tevékenységeit, amelyek közé tartoznak az alábbiak:

 • objektív, megbízható és összehasonlítható információk és adatok független gyűjtése, elemzése, terjesztése és értékelése az uniós fellépés alapvető jogokra gyakorolt konkrét hatásaira, valamint e jogok tiszteletben tartására és érvényesülésük elősegítésére vonatkozó helyes gyakorlatra tekintettel;
 • normák kidolgozása a Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködésben, az adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának európai szinten történő javítása érdekében;
 • tudományos kutatások és felmérések, előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok;
 • az uniós intézmények, valamint a tagállamok számára konkrét témakörökben, a közösségi jog végrehajtása kapcsán felhasználható következtetések és vélemények kidolgozása és közzététele;
 • éves jelentés közzététele az Ügynökség tevékenységi körébe tartozó alapjogi kérdésekről;
 • az Ügynökség elemzései alapján tematikus jelentések közzététele;
 • éves jelentés közzététele tevékenységéről;
 • kommunikációs stratégia kialakítása és a civil társadalommal folytatott párbeszéd előmozdítása annak érdekében, hogy jobban ráébressze a közvéleményt az alapvető jogok fontosságára.

Az Ügynökség összehangolja tevékenységét és együttműködési hálózatot épít ki a civil társadalommal („Alapjogi Platform”), köztük számos alapjogi kérdésekben érintett szereplővel. Ennek célja az információcsere, a tudás egyesítése és az együttműködés biztosítása az Ügynökség és az érdekelt felek között.

Az Ügynökség szoros intézményi kapcsolatokat hoz létre nemzetközi, európai és nemzeti szinteken, különösen az Európa Tanáccsal, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ), az illetékes közösségi ügynökségekkel, valamint az alapvető jogok védelmével foglalkozó kormányzati szervezetekkel és köztestületekkel, ideértve a nemzeti emberi jogvédő intézményeket is. A cél az együttműködés és az átfedések elkerülése.

Az Ügynökség szervezeti felépítése a következő:

 • az igazgatótanács (tervező és ellenőrző szerv) a tagállamok által kinevezett egy-egy független személyből, az Európa Tanács által kinevezett független személyből és a Bizottság két képviselőjéből áll. Az igazgatótanács tagjainak hivatali ideje öt évre szól és nem megújítható. Az igazgatótanács fogadja el az Ügynökség éves munkaprogramját és éves beszámolóját tevékenységeiről, kinevezi és szükség esetén felmenti az Ügynökség igazgatóját, valamint összeállítja az éves tervezett és végleges költségvetést;
 • a végrehajtó bizottság az igazgatótanács elnökéből és alelnökéből, az igazgatótanács által megválasztott két másik igazgatótanácsi tagból, valamint a Bizottság igazgatótanácsbeli képviselőinek egyikéből áll. Az igazgatótanács Európa Tanács által kinevezett tagja szintén részt vehet a végrehajtó bizottság ülésein. A végrehajtó bizottság feladata az igazgatótanács munkájának segítése;
 • a tudományos bizottság 11 független, az alapvető jogok területén magasan képzett személyből áll. A tudományos bizottság tagjait az Ügynökség igazgatótanácsa nevezi ki átlátható pályázati felhívási és kiválasztási eljárást követően, az Európai Parlament illetékes bizottságával konzultálva. A tudományos bizottság tagjainak hivatali ideje öt évre szól és nem megújítható. A tudományos bizottság szavatolja az Ügynökség munkájának tudományos minőségét.

Az Ügynökség igazgatóját az igazgatótanács nevezi ki – az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa véleményének figyelembe vételével – a jelöltek Bizottság által összeállított listájából. Az igazgató felel a napi igazgatási kérdésekért, az Ügynökség feladatainak elvégzéséért és a költségvetés végrehajtásáért.

Az Ügynökség személyzetére és igazgatójára az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó szabályzatok vonatkoznak, Az Ügynökség a tevékenységeinek lehető legmagasabb szintű átláthatósága biztosítása érdekében helyes igazgatási gyakorlatot dolgoz ki.

Az ügynökség költségvetése 2008-ban 15 millió euró volt, amely a tervek szerint 2013-ra eléri a 22 millió eurót. A javaslat szerint az Ügynökség létszáma 2013-ra összesen 80 fő körül lesz. A költségvetés fedezetéül a Közösségtől kapott támogatás, a nyújtott szolgáltatásokért kapott kifizetések, valamint az Ügynökséggel együttműködő szervezetektől, tagjelölt országoktól vagy az olyan országoktól kapott esetleges pénzügyi hozzájárulások szolgálnak, amelyekkel az Európai Unió stabilizációs és társulási megállapodást kötött. Az Ügynökség kiadásai a működési költségeket, a személyzet illetményét, valamint az igazgatási és infrastrukturális költségeket foglalják magukban.

Háttér

Az Ügynökség 2007. március 1-jén kezdte meg működését. A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) (EUMC) jogutódjaként átszálltak rá annak jogai és kötelezettségei, valamint pénzügyi kötezettség-vállalásai is. A Tanács Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló 1035/97/EK rendelete 2007. március 1-jével hatályát veszti.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A Tanács 168/2007/EK rendelete

2007.2.23.

HL L 53., 2007.2.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Megállapodás az Európai Közösség és az Európa Tanács között az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttműködésről [Hivatalos Lap L 186., 2008.7.15.].
Ez a megállapodás létrehozza az FRA és az Európa Tanács közötti együttműködés kereteit. A cél az átfedések elkerülése, valamint a kiegészítő jelleg és a hozzáadott érték szavatolása. Az együttműködés a rendszeres kapcsolattartáson alapul. Ebből a célból mindkét szervezetben egy-egy kapcsolattartó személy kerül kinevezésre. Ezenkívül mindkét fél képviselői jogosultak a másik fél ülésein megfigyelőként részt venni. Az FRA-nak és az Európa Tanácsnak gondoskodnia kell minden releváns, nem bizalmas adat és információ kicseréléséről, valamint tevékenységeik eredményének széles körben való terjesztéséről. A kiegészítő jelleg további előmozdításának céljából a két fél rendszeresen konzultál egymással a FRA tevékenységeinek koordinálásáról. Ezek a konzultációk a felek közös érdeklődési területei alapján közös és/vagy kiegészítő tevékenységekhez is vezethetnek.

A Tanács 2008/203/EK határozata (2008. február 28.) a 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 63., 2008.3.7.].
Ez a határozat egy többéves keretet hoz létre, amely a 2007–2012 közötti időszakra vonatkozóan meghatározza az Ügynökség tevékenységének tematikus területeit. A keret kilenc tematikus területet foglal magába: rasszizmus, idegengyűlölet és intolerancia; hátrányos megkülönböztetés; sértettek kártérítése; a gyermekek jogai; menekültügy, bevándorlás és a bevándorlók integrációja; vízum és határellenőrzés; az uniós állampolgárok részvétele az Európai Unió demokratikus működésében; információs társadalom; valamint a hatékony és független igazságszolgáltatáshoz való jog. Az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság megkeresésére a többéves keretprogramban meghatározott tematikus területeken kívülre is kiterjedhet az Ügynökség tevékenysége.

Utolsó frissítés: 08.07.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére