RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Toto nařízení zřizuje Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA) s cílem rozšířit mandát Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC). Cílem této agentury, která začala pracovat dne 1. března 2007, je poskytovat institucím Společenství a členským státům Evropské unie (EU) pomoc a odborné znalosti v oblasti základních práv.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

PŘEHLED

Úkolem agentury je poskytovat institucím Společenství a členským státům Evropské unie (EU) pomoc a odborné znalosti v oblasti základních práv Agentura má pomáhat institucím, orgánům a členským státům plně tato práva dodržovat.

Agentura shromažďuje údaje o otázkách základních práv v oblastech působnosti Společenství uvedených ve víceletém rámcovém programu. Agentura je otevřena k účasti kandidátských zemí. Rada také může rozhodnout pozvat země, s nimiž EU uzavřela dohodu o stabilizaci a přidružení, aby se podílely na práci Agentury. To usnadňuje postupné uvádění právních předpisů těchto zemí do souladu s právními předpisy Společenství a podporuje jejich úsilí směrem k evropské integraci.

Tematické oblasti činnosti agentury stanovuje víceletý rámec stanovený na období pěti let. Tyto oblasti musí zahrnovat boj proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené netoleranci.

Úkoly agentury musí být prováděny v rámci uvedených tematických oblastí činnosti a musí zahrnovat:

 • nezávislé shromažďování, analýzu, šíření a hodnocení důležitých, objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací a údajů o konkrétních účincích opatření přijatých EU na základní práva a o správném postupu vzhledem k dodržování a prosazování těchto práv;
 • vývoj norem pro zlepšení srovnatelnosti, objektivity a spolehlivosti údajů na evropské úrovni ve spolupráci s Komisí a členskými státy;
 • vědecký výzkum a šetření, přípravné studie a studie proveditelnosti;
 • sestavování a zveřejňování závěrů a stanovisek ke zvláštním tematickým oblastem a k vývoji základních práv při provádění politik, určených evropským orgánům a členským státům v souvislosti s prováděním právních předpisů Společenství;
 • zveřejňování výroční zprávy o problematice základních práv, na niž se vztahují oblasti činnosti agentury;
 • zveřejňování tematických zpráv opírajících se o vlastní analýzy;
 • zveřejňování výroční zprávy o činnosti;
 • vypracovávání komunikační strategie a podpora dialogu s občanskou společností za účelem zvyšování povědomí veřejnosti o základních právech.

Agentura musí koordinovat své činnosti a zřídit síť pro spolupráci s občanskou společností („Platforma pro základní práva“) zahrnující všechny příslušné zúčastněné strany v oblasti základních lidských práv. Platforma má sloužit k výměně informací, shromažďování poznatků a zajištění spolupráce mezi agenturou a příslušnými zúčastněnými stranami.

Agentura musí také navázat úzké institucionální vztahy na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni, zejména s Radou Evropy, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), příslušnými orgány Společenství a vládními agenturami a veřejnými orgány, včetně vnitrostátních organizací pro ochranu lidských práv. Cílem je spolupracovat a zabránit překrývání činností.

Orgány agentury jsou strukturovány následovně:

 • správní rada (plánovací a kontrolní orgán) se skládá z jedné nezávislé osoby jmenované každým členským státem, z jedné nezávislé osoby jmenované Radou Evropy a ze dvou zástupců Komise. Funkční období členů správní rady je pětileté a nelze jej prodloužit. Správní rada přijímá roční pracovní program a výroční zprávu o činnosti. Jmenuje a v případě potřeby odvolává ředitele agentury. Vytváří návrh ročního rozpočtu a konečný rozpočet;
 • výkonná rada se skládá z předsedy a místopředsedy správní rady, dvou dalších členů správní rady zvolených správní radou a z jednoho ze zástupců Komise ve správní radě. Člen správní rady, kterého jmenovala Rada Evropy, se může zasedání výkonné rady účastnit. Úkolem výkonné rady je pomáhat správní radě;
 • vědecký výbor se skládá z 11 nezávislých osob s vysokou úrovní odbornosti v oblasti základních práv. Členové vědeckého výboru jsou jmenováni správní radou agentury na základě výběrového řízení a po konzultaci příslušného výboru Evropského parlamentu. Funkční období členů vědeckého výboru je pětileté a nelze jej prodloužit. Vědecký výbor zajišťuje úroveň činnosti agentury z vědeckého hlediska.

Ředitel agentury je jmenován správní radou, která bere v úvahu stanoviska Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, na základě seznamu sestaveného Komisí. Ředitel je zodpovědný zejména za běžnou administrativu, provádění úkolů agentury a plnění rozpočtu agentury.

Zaměstnanci a ředitel agentury podléhají řádu a pravidlům platným na úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství. Agentura musí vypracovávat osvědčené správní postupy s cílem zajistit co nejvyšší úroveň průhlednosti, pokud jde o její činnost.

Rozpočet agentury, 15 milionů EUR v roce 2008, má dosáhnout 22 milionů EUR v roce 2013. Navrhuje se, že celkový počet zaměstnanců by měl v roce 2013 dosáhnout přibližně 80. Rozpočet bude pokryt subvencí od Společenství, platbami obdrženými za poskytnuté služby a možnými finančními příspěvky od organizací, se kterými Agentura spolupracuje, kandidátských zemí a zemí, s nimiž EU uzavřela dohodu o stabilizaci a přidružení. Výdaje agentury zahrnují provozní výdaje, platy zaměstnanců, správní náklady a náklady na infrastrukturu.

Kontext

Agentura pracuje od 1. března 2007. Je právním nástupcem Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) (EUMC) a převzala zákonná práva a povinnosti a finanční závazky tohoto střediska. Nařízení Rady (ES) č. 1035/97, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie, bylo k 1. březnu 2007 zrušeno. Sídlo agentury je ve Vídni.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 168/2007

23. 2. 2007

-

Úř. věst. L 53 

ze dne 22. 2. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (Úř. věst. L 186 ze dne 15.7.2008).
Tato dohoda stanoví rámec pro spolupráci mezi FRA a Radou Evropy. Jejím smyslem je především zamezit překrývání činností a také doplnit a poskytnout přidanou hodnotu pro jejich práci. Tato spolupráce je založena na pravidelných kontaktech. Proto je v obou organizacích jmenována kontaktní osoba. Kromě toho zástupci každé z těchto organizací budou moci navštívit zasedání druhé organizace jako pozorovatelé. FRA a Rada Evropy musí zajistit výměnu všech relevantních, nedůvěrných údajů a informací a široké rozšíření výsledků svých činností. Pro další podporu doplňkovosti mají mezi těmito dvěma organizacemi probíhat pravidelné konzultace za účelem koordinace činnosti agentury. Tyto konzultace mohou také vést k rozvoji společné nebo doplňkové činnosti v oblastech společného zájmu.

Rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (Úř. věst. L 63 ze dne 7.3.2008).
Toto rozhodnutí stanoví víceletý rámec definující tematické oblasti činnosti agentury pro období 2007–2012. Rámec obsahuje devět tematických oblastí: rasismus, xenofobie a nesnášenlivost; diskriminace; odškodnění obětí; práva dětí; azyl, přistěhovalectví a integrace přistěhovalců; víza a ochrana hranic; účast občanů Unie na demokratickém fungování Unie; informační společnost; a přístup k účinnému a nezávislému soudnictví. Agentura může pracovat mimo tyto tematické oblasti na vyžádání Evropského parlamentu, Rady nebo Komise.

Poslední aktualizace: 08.07.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky