RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska polisakademin (CEPOL)

Syftet med det aktuella beslutet är att förbättra Europeiska polisakademin (CEPOL). Bland annat ingår i beslutet att CEPOL ska finansieras via Europeiska gemenskapernas allmänna budget och att personalen vid CEPOL ska omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Europeiska polisakademin är ett nätverk mellan nationella utbildningsinstitut för utbildning av högre tjänstemän inom polisen. Dess syfte är att genom utbildning av högre polistjänstemän, gemensamma kursplaner och utbyte av goda metoder utveckla ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller de viktigaste problemen inom brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF.

SAMMANFATTNING

Europeiska polisakademin inrättades genom ett beslut som fattades av rådet den 22 december 2000. I den rapport som utarbetades efter de tre första åren definieras ett antal problem. I rådets slutsatser av den 24 februari 2005 begärs därför åtgärder för att se till att CEPOL fungerar bättre. Detta skulle bland annat kunna åstadkommas genom att Europeiska polisakademin finansieras via Europeiska gemenskapernas allmänna budget och genom att tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna även tillämpas på akademins personal. Genom det aktuella beslutet inrättas Europeiska polisakademin (CEPOL), dvs. efterföljaren till den akademi som inrättades genom beslut 2000/820/RIF. Genom beslutet blir CEPOL ett gemenskapsorgan som finansieras via Europeiska gemenskapernas allmänna budget. I beslutet föreskrivs övergångsbestämmelser för att säkra att det rättsliga övertagandet fungerar korrekt.

CEPOL:s organisation

CEPOL ska utformas som ett nätverk mellan nationella utbildningsinstitut för utbildning av högre tjänstemän inom polisen. Akademin ska förvaltas av en styrelse och en direktör. Ett sekretariat ska sköta de administrativa sysslorna.

Styrelsen ska bestå av direktörer för nationella utbildningsinstitut i medlemsländerna. Varje nationell delegation (som utgörs av en eller flera chefer för de nationella utbildningsinstituten) ska ha en röst i styrelsen. Företrädare för generalsekretariaten vid Europeiska unionens råd, kommissionen och Europol får delta i styrelsens möten som observatörer utan rösträtt.

Styrelsens beslut ska fattas med två tredjedelars majoritet av ledamöterna, utom när det gäller den budget som ska lämnas in till kommissionen, då beslutet måste fattas enhälligt. Styrelsen antar bland annat gemensamma kursplaner, utbildningsmoduler, pedagogiska metoder och andra utbildningsverktyg. Dessutom utarbetar styrelsen CEPOL:s årsrapport. Det är också styrelsen som beslutar om utnämning av direktören.

Direktören utses av styrelsen, som väljer från en förteckning över minst tre kandidater. Direktören ansvarar för den dagliga administrationen av CEPOL. Dessutom ansvarar direktören för att genomföra budgeten, för att upprätthålla kontakter med relevanta myndigheter i medlemsländerna och för att samordna genomförandet av arbetsprogrammet. Direktören omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

CEPOL:s sekretariat bistår CEPOL i de administrativa uppgifter som är nödvändiga för att akademin ska fungera väl och i genomförandet av det årliga arbetsprogrammet. Sekretariatspersonalen omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

CEPOL är en juridisk person. CEPOL:s direktör är dess rättsliga företrädare. CEPOL har sitt säte i Bramshill, Storbritannien.

Finansiering av CEPOL via Europeiska unionens budget

CEPOL finansieras via Europeiska gemenskapernas allmänna budget. De kostnader som finansieras via budgeten är följande: kostnader för personal, administration, infrastruktur och drift. Styrelsen utarbetar varje år, senast den 31 mars, ett preliminärt budgetförslag för CEPOL, som överlämnas till kommissionen och därefter till budgetmyndigheten, dvs. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, som en del av preliminära förslaget till Europeiska unionens budget. Budgetmyndigheten fastställer CEPOL:s slutliga budget.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) är tillämplig på CEPOL utan inskränkningar. CEPOL har anslutit sig till gällande bestämmelser om bedrägeribekämpning, till exempel de interinstitutionella avtal som finns på området.

Beslutet ska tillämpas från och med den 1 januari 2006 och styrelsen måste från och med den dagen vart femte år beställa en oberoende extern utvärdering av genomförandet av beslutet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Rådets beslut 2005/681/RIF

1.1.2006

-

EUT 256, 1.10.2005

Senast ändrat den 10.11.2005

Se även

Ytterligare upplysningar finns på följande webbplatser:

  • Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet för inrikes frågor (EN)
  • CEPOL (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början