RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Colegiul European de Poliţie (CEPOL)

Scopul acestei decizii este de a îmbunătăţi funcţionarea CEPOL. Decizia prevede finanţarea CEPOL din bugetul general al Uniunii Europene şi valabilitatea, în cazul personalului CEPOL, a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Colegiul European de Poliţie este o reţea de cooperare ce reuneşte institutele naţionale de formare pentru înalţii responsabili de poliţie. Obiectivul Colegiului este de a dezvolta o abordare comună a aspectelor legate de prevenirea şi de combaterea infracţionalităţii prin intermediul formării, prin înfiinţarea unor programe armonizate şi prin diseminarea bunelor practici.

ACT

Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliţie (CEPOL) şi de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI.

SINTEZĂ

CEPOL a fost înfiinţat iniţial printr-o decizie a Consiliului (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) din 22 decembrie 2000. Raportul privind primii trei ani de activitate a adus în atenţie mai multe dificultăţi. În concluziile sale din 24 februarie 2005, Consiliul a solicitat anumite îmbunătăţiri privind funcţionarea Colegiului European de Poliţie (CEPOL): a devenit evident că CEPOL ar putea funcţiona mai eficace dacă ar fi finanţat din bugetul general şi dacă personalul CEPOL ar fi supus Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Această decizie instituie un Colegiu European de Poliţie ca succesor al acelui CEPOL care a fost înfiinţat prin Decizia 2000/820/JAI. Decizia conferă CEPOL statutul de agenţie finanţată din bugetul Comunităţilor Europene. Ea stabileşte măsurile tranzitorii privind succesiunea juridică generală.

Organizarea CEPOL

CEPOL se constituie ca reţea a institutelor naţionale de formare pentru înalţii responsabili de poliţie. Colegiul este administrat de un consiliu de administraţie şi de un director. Un secretariat general îndeplineşte sarcinile administrative.

Consiliul de administraţie este format din directorii institutelor naţionale de formare. Fiecare delegaţie naţională (formată din unul sau mai mulţi directori de institute naţionale de formare) are dreptul la un vot în consiliul de administraţie. Reprezentanţii Secretariatului General al Consiliului, ai Comisiei şi ai Europol pot participa la întrunirile consiliului de administraţie ca observatori fără drept de vot.

Consiliul de administraţie hotărăşte cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi, cu excepţia proiectului de buget care urmează a fi înaintat Comisiei şi pentru care este necesară unanimitatea. Consiliul adoptă programe, module de formare, metode de învăţare comune şi raportul anual al CEPOL. De asemenea, consiliul adoptă decizia de numire a directorului.

Directorul este numit de consiliul de administraţie dintr-o listă de cel puţin trei candidaţi. Directorul răspunde de gestionarea curentă a activităţii CEPOL. De asemenea, el execută bugetul, menţine contacte cu serviciile competente din statele membre şi coordonează punerea în aplicare a programului de lucru. Directorul se supune Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.

Secretariatul asistă CEPOL în cadrul sarcinilor administrative şi la punerea în aplicare a programului anual. Personalul secretariatului se supune Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.

CEPOL se bucură de capacitate legală şi contractuală. Directorul este reprezentantul legal al CEPOL. Sediul CEPOL se află la Bramshill, Regatul Unit.

Finanţarea CEPOL din bugetul UE

CEPOL este finanţat din bugetul comunitar. Cheltuielile finanţate din bugetul comunitar includ cheltuielile referitoare la personal, cheltuielile administrative, de infrastructură şi operaţionale. Până cel târziu în data de 31 martie a fiecărui an, consiliul de administraţie adoptă proiectul de previziune a bugetului şi îl înaintează Comisiei şi autorităţii bugetare (Parlamentul European şi Consiliul) împreună cu proiectul de buget preliminar al Uniunii Europene. Autoritatea bugetară decide asupra bugetului final al CEPOL.

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) se aplică fără restricţie în cazul CEPOL. CEPOL respectă celelalte prevederi privind lupta antifraudă, cum ar fi acordurile interinstituţionale din acest domeniu.

Decizia se aplică începând cu 1 ianuarie 2006. O dată la cinci ani începând de la această dată, consiliul de administraţie comandă o evaluare externă independentă a punerii în aplicare a prezentei decizii.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Decizia 2005/681/JAI a Consiliului

1.1.2006

-

JO 256 din 1.10.2005

Ultima actualizare: 10.11.2005

Consultaţi şi

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi paginile următoare:

  • Comisia Europeană: Direcţia Generală Afaceri Interne (EN)
  • CEPOL (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii