RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

Päätöksellä pyritään tehostamaan Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) toimintaa. Siinä säädetään muun muassa, että poliisiakatemian toiminta rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, ja että sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. CEPOL on yhteistyöverkosto, joka muodostuu jäsenvaltioiden ylempien poliisiviranomaisten koulutuksesta vastaavista kansallisista oppilaitoksista. Poliisiakatemian tavoitteena on kehittää yhteinen tapa ehkäistä ja torjua rikollisuutta antamalla koulutusta, laatimalla yhdenmukaisia koulutusohjelmia ja levittämällä parhaita käytänteitä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta.

YHTEENVETO

Euroopan poliisiakatemia perustettiin alun perin 22. joulukuuta 2000 tehdyllä neuvoston päätöksellä. Kolmen ensimmäisen vuoden toimintaraportti toi kuitenkin esiin useita ongelmia. Neuvosto kehottikin 24. helmikuuta 2005 antamissaan päätelmissä parantamaan Euroopan poliisiakatemian toimintaa. Oli muun muassa selvinnyt, että CEPOLin toimintaa voitaisiin tehostaa, jos se rahoitettaisiin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ja jos sen henkilöstöön sovellettaisiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. Euroopan poliisiakatemia on päätöksellä 2000/820/YOS perustetun poliisiakatemian toiminnan jatkaja. Poliisiakatemia saa rahoituksensa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Perustamispäätöksen siirtymäsäännöksissä säädetään yleisestä oikeusseuraannosta.

Poliisiakatemian organisaatio

CEPOL muodostuu verkostosta, joka yhdistää jäsenvaltioiden ylempien poliisiviranomaisten koulutuksesta vastaavat kansalliset oppilaitokset. CEPOLin johtavat hallintoelimet ovat hallintoneuvosto ja johtaja. Hallinnollisista tehtävistä huolehtii sihteeristö.

Hallintoneuvosto muodostuu kansallisten koulutuslaitosten johtajista. Kullakin kansallisella valtuuskunnalla (joka muodostuu yhdestä tai useammasta kansallisen oppilaitoksen johtajasta) on hallintoneuvostossa yksi ääni. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön, komission ja Europolin edustajat voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina ilman äänioikeutta.

Hallintoneuvosto tekee päätöksensä jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä, lukuun ottamatta komissiolle esitettävää talousarvioesitystä, joka edellyttää yksimielisyyttä. Hallintoneuvosto hyväksyy muun muassa yhteiset oppijaksot, koulutusmoduulit ja opetusmenetelmät sekä CEPOLin vuosikertomuksen. Hallintoneuvosto päättää myös johtajan nimittämisestä.

Hallintoneuvosto nimittää johtajan vähintään kolme ehdokasta sisältävän luettelon perusteella. Johtaja on vastuussa CEPOLin työn päivittäisestä hallinnosta. Lisäksi johtaja vastaa talousarvion toteuttamisesta, pitää yhteyttä jäsenvaltioissa toimiviin asianomaisiin yksiköihin sekä huolehtii työohjelman toteutuksen yhteensovittamisesta. Johtajaan sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja.

Sihteeristö avustaa CEPOLia hallinnollisissa tehtävissä ja vuotuisen työohjelman toteuttamisessa. Sihteeristön henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja.

CEPOL on oikeuskelpoinen. CEPOLin hallintojohtaja on sen oikeudellinen edustaja. CEPOLin kotipaikka on Bramshill Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

CEPOL saa rahoituksensa EU:n yleisestä talousarviosta

CEPOLin toiminta rahoitetaan yhteisön talousarviosta. Yhteisön talousarviosta rahoitetaan sekä henkilöstö- ja hallinto- että infrastruktuuri- ja toimintamenot. Hallintoneuvosto hyväksyy CEPOLin alustavan talousarvioesityksen vuosittain viimeistään 31. maaliskuuta ja toimittaa sen komissiolle ja budjettivallan käyttäjälle (eli Euroopan parlamentille ja neuvostolle) yhdessä Euroopan unionin alustavan talousarvioesityksen yhteydessä. CEPOLin lopullisen talousarvion vahvistaa budjettivallan käyttäjä.

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/1999 sovelletaan CEPOLiin rajoituksitta. CEPOL liittyy myös muihin petostentorjuntaa koskeviin määräyksiin, kuten asiaa koskeviin toimielinten välisiin sopimuksiin.

Tätä päätöstä sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2006. Hallintoneuvoston on teetettävä riippumaton ulkopuolinen arviointi tämän päätöksen täytäntöönpanosta viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Neuvoston päätös 2005/681/YOS

1.1.2006

-

EUVL L 256, 1.10.2005

Viimeisin päivitys 10.11.2005

Katso myös

Lisätietoa saa seuraavilta verkkosivuilta:

  • Euroopan komission oikeus-Sisäasioiden pääosasto (EN)
  • CEPOL (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun