RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biroul European de Sprijin pentru Azil

Acest regulament contribuie la crearea unui sistem european comun de azil (SECA). Regulamentul prevede înfiinţarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil în vederea consolidării cooperării practice în materie de azil, facilitând schimbul de informaţii şi de bune practici între ţările Uniunii Europene (UE).

ACT

Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 mai 2010 privind înfiinţarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil.

SINTEZĂ

Acest regulament înfiinţează Biroul European de Sprijin pentru Azil, care are funcţia de a consolida cooperarea practică în materie de azil între ţările Uniunii Europene (UE), de a sprijini ţările UE ale căror sisteme de azil sunt supuse unor presiuni deosebite şi de a îmbunătăţi punerea în aplicare a sistemului european comun de azil.

Sprijinirea cooperării practice

Biroul European de Sprijin pentru Azil este responsabil cu facilitarea schimburilor de informaţii, precum şi identificarea şi convergenţa celor mai bune practici în materie de azil, în general. Mai exact, biroul răspunde de activităţile legate de colectarea informaţiilor privind ţările de origine ale solicitanţilor de azil, şi anume elaborarea unui portal, precum şi analiza şi elaborarea de rapoarte privind ţările de origine.

În plus, biroul sprijină transferurile („repartizările”) în cadrul Uniunii Europene ale beneficiarilor de protecţie internaţională, formarea persoanelor în chestiune şi aspectele externe ale SECA.

Sprijinirea ţărilor UE supuse unei presiuni deosebite

Biroul European de Sprijin pentru Azil ajută ţările UE ale căror sisteme de azil şi de primire sunt supuse unei presiuni deosebite şi disproporţionate, cauzată în special de situaţia lor geografică sau demografică sau de sosirea neprevăzută a unui număr mare de resortisanţi ai ţărilor terţe care necesită protecţie internaţională. Pentru a putea evalua nevoile acestor ţări UE, biroul:

  • colectează informaţii cu privire la măsurile de urgenţă care trebuie întreprinse pentru a face faţă presiunilor deosebite;
  • identifică şi analizează informaţiile privind structurile, personalul, asistenţa la gestionarea cazurilor de azil, precum şi capacităţile de primire în materie de azil ale ţărilor UE;
  • analizează datele referitoare la sosirea unui număr mare de resortisanţi ai ţărilor terţe care pot cauza o presiune deosebită asupra unei ţări.

La cerere, biroul sprijină ţările UE prin coordonarea echipelor de sprijin pentru azil şi acţiunilor care vizează facilitarea analizei iniţiale a cererilor de azil şi crearea rapidă de infrastructuri de primire corespunzătoare.

Punerea în aplicare a SECA

Biroul European de Sprijin pentru Azil contribuie la punerea în aplicare a SECA în special prin coordonarea schimburilor de informaţii referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor relevante din acquis-ul Uniunii în materie de azil între părţile implicate. În acest scop, biroul poate crea baze de date cu privire la instrumentele referitoare la azil la nivel naţional, european şi internaţional. În plus, biroul colectează informaţii cu privire la prelucrarea cererilor de azil şi legislaţiile naţionale şi evoluţiile acestora în materie de azil în ţările UE.

De asemenea, biroul răspunde de redactarea unui raport anual privind situaţia europeană în materie de azil şi poate adopta documentele tehnice referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor comunitare în materie de azil, precum orientări şi manuale operaţionale.

Echipele de sprijin pentru azil

Biroul European de Sprijin pentru Azil poate coordona detaşarea, pe durată limitată, a uneia sau mai multor echipe de sprijin pentru azil, pe teritoriul uneia sau mai multor ţări UE solicitante, care se confruntă cu o presiune deosebită. Aceste echipe contribuie prin asistenţă tehnică, în special servicii de interpretariat, servicii de informare cu privire la ţările de origine şi expertiza lor în domeniul gestionării cazurilor de azil.

Biroul nu numai că instaurează o rezervă de intervenţie pentru azil alcătuită din experţi, pe caza căreia se creează echipele, ci redactează şi o listă de interpreţi. Ţările UE pun la dispoziţie experţi din rezerva lor naţională şi participă la numirea interpreţilor. Mai mult, rămâne de stabilit un plan operaţional.

În fiecare ţară UE trebuie stabilit un punct naţional de contact însărcinat cu comunicarea privind chestiunile legate de echipele de sprijin pentru azil. Sunt desemnaţi unul sau mai mulţi experţi ai biroului, care să acţioneze ca puncte de contact ale Uniunii însărcinate cu coordonarea.

Administraţie şi gestiune

Biroul European de Sprijin pentru Azil adoptă forma unei agenţii de reglementare. Biroul este deplin operaţional din 19 iunie 2011.

Consiliul de administraţie este autoritatea de planificare şi de supraveghere a biroului. El este constituit din câte un membru al fiecărei ţări UE, doi membri ai Comisiei şi un membru fără drept de vot din Înaltul Comisariat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR). Mandatul membrilor consiliului este de trei ani cu posibilitatea reînnoirii.

Consiliul de administraţie numeşte directorul executiv dintre candidaţii selecţionaţi în cadrul unei competiţii deschise. Directorul executiv este însărcinat cu gestiunea şi acţionează ca reprezentant legal al biroului. Mandatul directorului executiv este de cinci ani, putând fi reînnoit o dată, pe o perioadă de trei ani.

Consiliul de administraţie poate crea un comitet executiv alcătuit din opt dintre membrii săi, inclusiv reprezentantul Comisiei, care să sprijine Consiliul de administraţie şi directorul executiv.

Biroul poate să stabilească grupuri de lucru alcătuite din experţi în materie de azil. Comisia este membru de drept al grupurilor de lucru.

Se va instaura un forum consultativ în vederea asigurării cooperării dintre birou şi instituţiile societăţii civile relevante, pe de o parte, şi alte organisme competente, pe de altă parte, active în domeniul politicii în materie de azil la nivel local, naţional, european sau internaţional. Forumul constituie o platformă de schimb de informaţii şi de partajare a cunoştinţelor şi contribuie cu expertiza sa şi cu consiliere în materie de azil. Forumul este coordonat de către directorul executiv.

Veniturile biroului cuprind în principal o contribuţie înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene şi contribuţii (voluntare) din partea ţărilor UE şi ţărilor asociate.

REFERINŢE

Act Data intrării în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (UE) nr. 439/2010

18.6.2010

-

JO L 132 din 29.5.2010

ACTE CONEXE

Decizia 2010/762/UE a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului din 25 februarie 2010 de stabilire a sediului Biroului European de Sprijin pentru Azil [Jurnalul Oficial L 324 din 9.12.2010].
Această decizie stabileşte sediul Biroului European de Sprijin pentru Azil la Valletta, în Malta.

Ultima actualizare: 17.02.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii