RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do stworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA). Przewiduje on utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w celu wzmocnienia praktycznej współpracy w dziedzinie azylu przez ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk między państwami Unii Europejskiej (UE).

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, którego zadaniem jest wzmocnienie praktycznej współpracy w krajach Unii Europejskiej (UE) w sprawach azylu, wspieranie krajów UE, których systemy azylowe znajdują się pod szczególną presją, oraz usprawnienie procesu wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Wspieranie praktycznej współpracy

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu jest odpowiedzialny za ułatwianie wymiany informacji oraz identyfikację i zbieranie najlepszych praktyk w dziedzinie azylu w ogóle. W szczególności Urząd jest odpowiedzialny za działania związane z gromadzeniem informacji o kraju pochodzenia osób ubiegających się o azyl, w tym rozwój portalu, jak również za sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących krajów pochodzenia.

Ponadto urząd wspiera transfery (relokację) w ramach Unii osób korzystających z ochrony międzynarodowej, szkolenia osób zainteresowanych i aspekty zewnętrzne wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Wsparcie dla krajów UE znajdujących się pod szczególną presją

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu wspomaga kraje UE, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną presją z powodu swojego położenia geograficznego, sytuacji demograficznej lub nagłego przybycia dużej liczby obywateli państw trzecich wymagających międzynarodowej ochrony. Aby ocenić potrzeby państw wspomnianych państw UE, urząd:

  • gromadzi informacje dotyczące środków nadzwyczajnych mających na celu udzielenie odpowiedzi na szczególne obciążenia,
  • określa i analizuje informacje dotyczące struktury, personelu, pomocy przy zarządzaniu wnioskami azylowymi i możliwości przyjmowania krajów UE w dziedzinie azylu,
  • analizuje dane dotyczące napływu dużej liczby obywateli państw trzecich, które mogą wywrzeć szczególną presję na konkretny kraj.

Na wniosek Urząd wspiera kraje UE, koordynując zespoły służące wsparciu państw członkowskich i działania mające pomóc państwom członkowskim znajdującym się pod szczególną presją w usprawnieniu wstępnej analizy wniosków i udostępnieniu odpowiedniej infrastruktury do przyjmowania osób.

Wdrażanie WESA

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu przyczynia się do wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, w szczególności poprzez koordynację wymiany między zainteresowanymi stronami informacji odnoszących się do wdrażania instrumentów z dorobku Unii w zakresie azylu. W tym celu Urząd może tworzyć bazy danych obejmujące instrumenty w dziedzinie azylu na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Ponadto zbiera informacje dotyczące rozpatrywania wniosków o azyl i ustawodawstw krajowych i ich rozwoju w dziedzinie azylu w krajach UE.

Biuro jest również odpowiedzialne za przygotowywanie rocznych sprawozdań na temat sytuacji w Europie w dziedzinie azylu i może być zobowiązane do przygotowania dokumentów technicznych związanych z wdrażaniem instrumentów wspólnotowych w dziedzinie azylu, takich jak wytyczne i podręczniki postępowania.

Zespoły wsparcia w dziedzinie azylu

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu może koordynować oddelegowanie, przez określony czas, jednego lub wielu zespołów wsparcia w dziedzinie azylu na terytorium jednego lub więcej krajów UE znajdujących się pod szczególną presją. Zespoły te zapewniają pomoc techniczną, w tym w zakresie tłumaczenia ustnego, informacji o krajach pochodzenia oraz wiedzy w zakresie rozpatrywania spraw azylowych i zarządzania nimi.

Urząd ustanawia nie tylko rezerwę interwencyjną w dziedzinie azylu złożoną z ekspertów na potrzeby tworzenia zespołów wsparcia, lecz również wykaz tłumaczy ustnych. Kraje UE udostępniają ekspertów z rezerw krajowych i uczestniczą w mianowaniu tłumaczy. Ponadto powinien jeszcze zostać ustalony plan operacyjny.

W każdym państwie UE powinien zostać ustanowiony krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny za komunikację w sprawach związanych z zespołami wsparcia w dziedzinie azylu. Jeden lub więcej ekspertów Urzędu jest wyznaczanych jako punkty kontaktowe UE odpowiedzialne za koordynację.

Administracja i zarządzanie

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu ma formę agencji regulacyjnej i będzie funkcjonował w pełni od 19 czerwca 2011 r.

Zarząd jest organem odpowiedzialnym za planowanie i monitorowanie działalności Urzędu. W jego skład wchodzi po jednym członku z każdego kraju UE, dwóch członków Komicji i jeden członek bez prawa głosu będący przedstawicielem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR). Kadencja członków Komitetu trwa trzy lata i jest odnawialna.

Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego spośród kandydatów wybranych w drodze procedury otwartej. Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za zarządzanie i działa jako przedstawiciel prawny Urzędu. Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat z możliwością przedłużenia o trzy lata.

Zarząd może ustanowić komitet wykonawczy składający się z ośmiu członków wybieranych spośród członków Zarządu, w tym przedstawiciela Komisji, którego zadaniem jest służenie pomocą i doradzanie dyrektorowi wykonawczemu.

Urząd może ustanawiać grupy robocze składające się z ekspertów w dziedzinie azylu. Komisja jest z urzędu członkiem grup roboczych.

Forum doradcze zostanie ustanowione w celu zapewnienia współpracy pomiędzy biurem i właściwymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, z jednej strony, oraz, z drugiej strony, z innymi właściwymi organami prowadzącymi działalność w dziedzinie polityki azylowej na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Forum stanowi platformę do wymiany informacji i dzielenia się wiedzą udostępniającą swoje doświadczenie i zapewniającą doradztwo w dziedzinie azylu. Forum doradcze koordynuje dyrektor zarządzający.

Dochody Urzędu obejmują głównie środki wpisane w budżecie ogólnym Unii Europejskiej oraz wkłady krajów UE (dobrowolne) i wkłady krajów stowarzyszonych.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 439/2010

18.6.2010

-

Dz.U. L 132 z 29.5.2010

AKTY POWIĄZANE

Decyzja 2010/762/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu [Dz.U. L 324 z 9.12.2010].
Na mocy decyzji siedziba Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ustanowiona zostaje w Valletcie na Malcie.

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony