RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΕΕΣΑ). Προβλέπει την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για την ενίσχυση την πρακτικής συνεργασίας σε θέματα ασύλου, μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ρόλος της οποίας είναι η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε θέματα ασύλου, η στήριξη των κρατών της ΕΕ των οποίων τα συστήματα ασύλου υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις και η καλύτερη υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Στήριξη της πρακτικής συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς επίσης και τον καθορισμό και τη σύγκλιση των βέλτιστων πρακτικών που αφορούν γενικά το άσυλο. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία ευθύνεται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις χώρες καταγωγής των ατόμων που ζητούν άσυλο, τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης, καθώς επίσης και την ανάλυση και κατάρτιση εκθέσεων για τις χώρες καταγωγής.

Επιπλέον, η Υπηρεσία στηρίζει τις μεταφορές («μετεγκατάσταση») εντός της Ένωσης, των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, την κατάρτιση των εμπλεκομένων και τις εξωτερικές πτυχές του ΕΕΣΑ.

Στήριξη των κρατών μελών που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο παρέχει βοήθεια στις χώρες της ΕΕ των οποίων τα συστήματα ασύλου υφίστανται ιδιαίτερες και δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως λόγω της γεωγραφικής θέσης τους ή της αιφνίδιας άφιξης μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι χρειάζονται διεθνή προστασία. Προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει τις ανάγκες των κρατών αυτών, η Υπηρεσία:

  • συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα επείγοντα μέτρα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αυτών πιέσεων·
  • εντοπίζει και αναλύει πληροφορίες για τις δομές, το προσωπικό, τη βοήθεια στη διαχείριση των φακέλων και τις ικανότητες υποδοχής των κρατών της ΕΕ σχετικά με το άσυλο·
  • αναλύει τα δεδομένα για κάθε άφιξη μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που μπορεί να επιφέρει σημαντικές πιέσεις σε μια χώρα.

Κατόπιν αιτήσεως, η Υπηρεσία παρέχει στήριξη στα κράτη της ΕΕ συντονίζοντας ομάδες υποστήριξης για το άσυλο και δράσεις με στόχο τη διευκόλυνση της αρχικής ανάλυσης των αιτήσεων ασύλου και τη γρήγορη δημιουργία κατάλληλων υποδομών υποδοχής.

Εφαρμογή του ΕΕΣΑ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο συμβάλλει στην υλοποίηση του ΕΕΣΑ, ιδίως μέσω του συντονισμού της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την εφαρμογή μηχανισμών του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του ασύλου. Για τοv σκοπό αυτό, η Υπηρεσία μπορεί να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων που αφορούν τους μηχανισμούς σχετικά με το άσυλο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των αιτήσεων ασύλου καθώς και τις εθνικές νομοθεσίες των χωρών της ΕΕ και τις εξελίξεις που παρουσιάζουν στον τομέα του ασύλου.

Η Υπηρεσία, επίσης, συντάσσει ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να χρειαστεί να καταρτίσει τεχνικά έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή των πράξεων της Ένωσης όσον αφορά το άσυλο, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντηρίων γραμμών και επιχειρησιακών εγχειριδίων.

Ομάδες υποστήριξης για το άσυλο

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο συντονίζει την αποστολή για περιορισμένο χρονικό διάστημα μιας ή περισσότερων ομάδων υποστήριξης για το άσυλο στην επικράτεια ενός ή περισσότερων κρατών της ΕΕ που απευθύνουν σχετικό αίτημα, επειδή υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις. Οι ομάδες αυτές παρέχουν τεχνική συνδρομή, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες όσον αφορά τις χώρες καταγωγής και την τεχνογνωσία τους όσον αφορά την εξέταση και τη διαχείριση των φακέλων ασύλου.

Η Υπηρεσία συγκροτεί δύναμη επέμβασης για το άσυλο που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες και με βάση την οποία δημιουργούνται οι ομάδες, ενώ καταρτίζει και κατάλογο διερμηνέων. Τα κράτη της ΕΕ διαθέτουν εμπειρογνώμονες των εθνικών τους δυνάμεων επέμβασης και συμμετέχουν στον εντοπισμό των διερμηνέων. Επιπλέον, πρέπει να καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο.

Κάθε κράτος της ΕΕ ορίζει ένα εθνικό σημείο επαφής που αναλαμβάνει την επικοινωνία σχετικά με τα θέματα που αφορούν τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο. Ένας ή περισσότεροι ειδικοί της Υπηρεσίας διορίζονται για να ενεργούν ως σημεία επαφής της Ένωσης, υπεύθυνα για τοv συντονισμό.

Διεύθυνση και διαχείριση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο παίρνει τη μορφή ρυθμιστικού φορέα. Θα αρχίσει να λειτουργεί πλήρως μέχρι τις 19 Ιουνίου 2011.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι η αρχή σχεδιασμού και παρακολούθησης της Υπηρεσίας. Αποτελείται από ένα μέλος ανά κράτος μέλος της ΕΕ, δύο μέλη από την Επιτροπή και ένα μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNCHR). Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή, τον οποίο επιλέγει από κατάλληλους υποψηφίους επιτυχόντες σε ανοικτό διαγωνισμό. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της Υπηρεσίας και ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός της. Διορίζεται για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για τρία χρόνια.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτήσει εκτελεστική επιτροπή, αποτελούμενη από οκτώ από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής, η οποία το επικουρεί και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον εκτελεστικό διευθυντή.

Επιπλέον, η Υπηρεσία μπορεί να συγκροτήσει ομάδες εργασίας απαρτιζόμενες από ειδικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ασύλου. Η Επιτροπή συμμετέχει αυτοδικαίως στις ομάδες εργασίας.

Θα συγκροτηθεί συμβουλευτικό φόρουμ, το οποίο θα εξασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ, αφενός, της Υπηρεσίας και των εμπλεκόμενων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και, αφετέρου, των άλλων αρμόδιων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής για το άσυλο σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Το φόρουμ αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων, που προσφέρει την τεχνογνωσία του και τις συμβουλές του σε θέματα ασύλου. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τοv συντονισμό του.

Οι πόροι της Υπηρεσίας περιλαμβάνουν κυρίως μια συνεισφορά που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (προαιρετικές) συνεισφορές από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010

18.6.2010

-

ΕΕ L 132, 29.5.2010

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2010/762/EE των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2010, για τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Ασύλου [Επίσημη Εφημερίδα L 324 της 9.12.2010].
Η παρούσα απόφαση ορίζει ως έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Ασύλου το λιμένα της Βαλέτα, στη Μάλτα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.02.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας