RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den Europæiske Investeringsbanks operationelle prioriteter

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), der blev oprettet ved Rom-traktaten og etableret i 1958, er Den Europæiske Unions (EU) bank for langfristede lån. Den bidrager til den europæiske integration og til den økonomiske udvikling af ugunstigt stillede områder. I 1994 oprettedes Den Europæiske Investeringsfond (EIF) med henblik på at yde støtte til udviklingen af små og mellemstore virksomheder, der er i voldsom vækst og/eller aktive i sektoren for ny teknologi. EIB har aktiemajoriteten i EIF og er dennes operatør. I 2000 oprettedes EIB-koncernen, der består af EIB og EIF. Inden for rammerne af koncernen yder EIB mellem- og langfristede banklån, og EIF har specialiseret sig i risikovillig kapital og bankgarantier til små og mellemstore virksomheder.

I sin aktivitetsplan har EIB fastlagt sin politik på mellemlang sigt og de operationelle prioriteter, som styrelsesrådet har udpeget. For perioden 2011-2013 er långivningen fokuseret på følgende prioriteter

 • samhørighed og konvergens (DE) (EN) (FR)
 • støtte til vidensøkonomien (DE) (EN) (FR)
 • udvikling af de transeuropæiske transport- og energinet (TEN) (DE) (EN) (FR)
 • miljøbeskyttelse (DE) (EN) (FR)
 • støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV) (DE) (EN) (FR)
 • fremme af en sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energi (DE) (EN) (FR)
 • menneskelig kapital (DE) (EN) (FR).

Økonomisk og social samhørighed i et udvidet EU

EU’s samhørighedspolitik sigter mod at reducere de økonomiske og sociale forskelle mellem regionerne i EU. Europa-Kommissionen gennemfører politikken via EU’s strukturfonde, der yder tilskud til de europæiske regioner.

EIB supplerer strukturfondenes indsats med lån, der ydes inden for rammerne af samhørighedspolitikken. Lånene udgør en alternativ finansieringskilde for projekter, der gennemføres på lokalt eller regionalt plan.


Støtte til vidensøkonomien

EIB støtter etableringen af en vidensøkonomi, der skal stimulere økonomisk vækst, beskæftigelse og social samhørighed. Under denne målsætning støtter EIB investeringer på tre områder

 • uddannelse
 • forskning og udvikling
 • innovation.

Udvikling af de transeuropæiske net

EIB yder ligeledes betydelig støtte til finansieringen af de transeuropæiske net (TEN). Det drejer sig om infrastrukturnet som transportnet, forsyningsnet og kommunikationsnet.

Miljøbeskyttelse

Projekter, der støttes af EIB på miljøområdet, falder under følgende sektorer

 • bymiljø
 • bæredygtig transport
 • forvaltning af vandressourcer (vandforsyning og spildevandsrensning)
 • klimaindsatsen
 • vedvarende energi og energieffektivitet.

Derudover skal alle projekter, der finansieres af EIB, uanset art overholde de europæiske principper, praksis og standarder på miljøområdet.

Støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV)

Den Europæiske Investeringsbank yder finansiering på mellemlang og langt sigt til SMV’er ved hjælp af kreditlinjer, som ydes via formidlere - banker eller andre finansinstitutter. Via kreditlinjerne kan formidlerne støtte investeringsprojekter af begrænset omfang, som iværksættes af SMV'er.

EIF støtter SMV'er direkte ved at skaffe dem egenkapital ved hjælp af venturekapitalfinansieringer, eller indirekte som garant for lån til små og mellemstore virksomheder, som ydes af finansinstitutter eller offentlige garantiordninger.

Fremme af en sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energi

Støtte til energiforsyning i EU er et af EIB’s prioriterede udlånsområder.
EIB vil derfor koncentrere sin indsats på fem prioriterede områder

 • vedvarende energi
 • energieffektivitet
 • forskning, teknologisk udvikling og innovation
 • diversificering og intern forsyningssikkerhed
 • ekstern forsyningssikkerhed og økonomisk udvikling.

Menneskelig kapital

EIB støtter opbygningen af menneskelig kapital ved at yde lån til sundheds- og uddannelsessektoren. Lån kan f.eks. ydes af EIB til finansiering af nye bygninger, udstyr eller investering i universitetsforskning.

Dette resumé tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 29.04.2011

Se endvidere

 • Den Europæiske Investeringsbank (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top