RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Elintarvikkeiden ja rehun turvallisuus

Tällä asetuksella vahvistetaan sääntöjä, jotka koskevat sisämarkkinoilla liikkuvien elintarvikkeiden ja rehun turvallisuutta. Asetuksella luodaan puitteet tuotannon valvonnalle ja seurannalle sekä riskien ennaltaehkäisylle ja hallinnalle. Lisäksi asetuksella perustetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), joka tarjoaa elintarvikkeiden valvonnan ja tieteellisen arvioinnin viitejärjestelmän.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella taataan ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ja eläinten rehun laatu. Asetuksella mahdollistetaan näin ollen terveellisten ja turvallisten elintarvikkeiden vapaa liikkuminen sisämarkkinoilla.

Lisäksi Euroopan unionin (EU) elintarvikelainsäädännöllä suojellaan kuluttajia vilpillisiltä ja harhaanjohtavilta kaupallisilta menettelyiltä. EU:n elintarvikelainsäädännön tavoitteena on suojella myös eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvien ja ympäristön terveyttä.

Turvallisuusstandardit

Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka ovat terveydelle haitallisia ja/tai ravinnoksi soveltumattomia. Elintarvikkeen mahdollista haitallisuutta arvioitaessa huomioidaan seuraavat tekijät

 • elintarvikkeen tavanomaiset käyttöolosuhteet
 • kuluttajalle annetut tiedot
 • todennäköiset välittömät ja pitkän aikavälin terveysvaikutukset
 • kasautuvat toksiset vaikutukset
 • tiettyjen kuluttajaryhmien erityisherkkyydet.

Jos elintarvike, joka ei ole turvallinen, on osa elintarvikkeiden erää tai lähetystä, on oletettava, että kaikki kyseiseen erään tai lähetykseen kuuluvat elintarvikkeet ovat haitallisia.

Myöskään haitallisiksi todettuja eläinten rehuja ei saa saattaa markkinoille eikä antaa millekään elintarviketuotantoon käytettävälle eläimelle.

Toimijoiden vastuu

Toimijoiden * on noudatettava elintarvikelainsäädäntöä kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa, niin tuotannon, jalostuksen, kuljetuksen, jakelun kuin tarjonnankin yhteydessä.

Toimijoiden on myös taattava tuotteiden jäljitettävyys kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa; tämä koskee myös aineita, jotka elintarvikkeisiin lisätään.

Mikäli toimija katsoo elintarvikkeen tai rehun olevan haitallinen ihmisten tai eläinten terveydelle, hänen on käynnistettävä viipymättä menettely elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille. Jos tuote mahdollisesti on jo ehtinyt kuluttajalle, toimijan on ilmoitettava asiasta kuluttajille ja varmistettava, että tuotteet palautetaan.

Elintarvikkeiden riskianalyysi

Terveysriskien analysointi on kolmivaiheinen prosessi, jonka osat ovat riskinarviointi, riskinhallinta ja kansalaisille suunnattu riskiviestintä. Riskianalyysi on toteutettava riippumattomalla, puolueettomalla ja avoimella tavalla. Analyysi perustuu saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön.

Kun analyysissa todetaan riskin olemassaolo, jäsenvaltiot ja komissio voivat noudattaa ennalta varautumisen periaatetta ja hyväksyä tilapäisiä ja oikeasuhteisia toimenpiteitä.

Kansainväliset markkinat

Lainsäädäntöä sovelletaan kolmansien maiden markkinoille saattamista varten EU:n alueelta vietäviin tai jälleenvietäviin elintarvikkeisiin, jollei tuojamaa muuta päätä.

EU edistää elintarvikkeita ja rehuja koskevien kansainvälisten teknisten standardien sekä terveyttä ja torjunta-aineita koskevien kansainvälisten standardien laadintaa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSAn) tehtävänä on lausuntojen sekä tieteellisen ja teknisen tuen antaminen kaikilla elintarviketurvallisuuteen vaikuttavilla aloilla. Se toimii puolueettomana tietolähteenä ja tiedottaa riskeistä suurelle yleisölle.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ja yhteisön elintarviketurvallisuuslainsäädäntöä soveltavat valtiot voivat osallistua EFSAn toimintaan.

EFSA huolehtii myös seuraavista tehtävistä

 • EFSA koordinoi riskien arviointia ja määrittää kehittymässä olevia riskejä
 • EFSA tarjoaa komissiolle tieteellistä ja teknistä neuvontaa muun muassa riskinhallintamenettelyiden yhteydessä
 • EFSA kerää ja julkaisee elintarviketurvallisuutta koskevia tieteellisiä ja teknisiä tietoja
 • EFSA tukee elintarviketurvallisuuden alalla toimivien tahojen verkottumista Euroopan tasolla.

Nopean hälytyksen järjestelmä

Nopean hälytyksen järjestelmään (EN), RAPEXiin, kuuluvat jäsenvaltiot, komissio ja EFSA. Järjestelmä mahdollistaa seuraavia seikkoja koskevan tiedonvaihdon

 • toimenpiteet, joilla on tarkoitus rajoittaa elintarvikkeiden markkinoille saattamista tai poistaa niitä myynnistä
 • alan ammatinharjoittajien kanssa toteutettavat toimet, joilla on tarkoitus säännöstellä elintarvikkeiden käyttöä
 • EU:ssa sijaitsevalla raja-asemalla hylätyt elintarvike-erät.

Jos nopean hälytyksen järjestelmän avulla välitettävät tiedot koskevat elintarvikkeista johtuvaa riskiä, ne on saatettava yleisön tietoon.

Hätätilanteet

Jos elintarvikkeet, mukaan lukien kolmansista maista tuodut elintarvikkeet, voivat aiheuttaa vakavan ja hallitsemattoman riskin ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, komissio toteuttaa suojatoimenpiteitä ja

 • keskeyttää markkinoille saattamisen tai käyttämisen, mikäli tuotteet ovat peräisin EU:sta
 • keskeyttää maahantuonnin, mikäli tuotteet ovat peräisin kolmannesta maasta.

Jos komissio ei toteuta toimenpiteitä saatuaan tiedon vakavan riskin olemassaolosta, kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa suojatoimenpiteitä. Komissio pyytää kymmenen työpäivän kuluessa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon kyseisten kansallisten toimenpiteiden jatkamisesta, muuttamisesta tai kumoamisesta.

Kriisinhallinnan suunnitelma

Komissio, EFSA ja jäsenvaltiot voivat laatia kriisinhallinnan yleissuunnitelman sellaisten tilanteiden varalle, joihin liittyy elintarvikkeista ja rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvia välittömiä tai välillisiä riskejä, joista asetuksessa ei ole säädetty.

Jos johonkin tilanteeseen liittyvää vakavaa riskiä ei voida hallita voimassa olevien säännösten avulla, komissio perustaa välittömästi kriisiyksikön, johon EFSA osallistuu antaen sen puitteissa tieteellistä ja teknistä tukea. Kriisiyksikkö kerää ja arvioi asiaan liittyvät tiedot sekä kartoittaa vaihtoehdot, joilla ihmisten terveydelle aiheutuva riski voidaan ehkäistä, estää tai vähimmäistää.

Taustaa

Kumotaan päätökset 68/361/ETY, 69/414/ETY ja 70/372/ETY.

Keskeiset termit
 • Toimija: luonnollinen tai oikeushenkilö tai -henkilöt, jotka ovat vastuussa elintarvikelainsäädännön noudattamisen varmistamisesta valvonnassaan olevassa elintarvikeyrityksessä.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 178/2002

21.2.2002

1.1.2005

EYVL L 31, 1.2.2002

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 1642/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003

Asetus (EY) N:o 575/2006

28.4.2006

-

EUVL L 100, 8.4.2006

Asetus (EY) N:o 202/2008

25.3.2008

EUVL L 60, 5.3.2008

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Asetukseen (EY) N:o 178/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2230/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien elinten verkoston osalta [EUVL L 379, 24.12.2004].

Komission päätös 2004/478/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kriisinhallinnan yleissuunnitelman hyväksymisestä elintarvikkeiden ja rehujen alalla [EUVL L 160, 30.4.2004].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä [EUVL L 139, 30.4.2004].

Viimeisin päivitys 17.05.2011

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun