RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ)

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ) εργάζεται στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχοντας ως στόχο την παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες για τη βελτίωση της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει την ενθάρρυνση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ), και καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90, με τον οποίο είχε συσταθεί αρχικά. Το ίδρυμα λειτουργεί στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ακόλουθες χώρες εταίρους:

  • στις υποψήφιες για ένταξη χώρες στην ΕΕ (Κροατία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας)·
  • στις δυνητικά υποψήφιες χώρες στα δυτικά Βαλκάνια (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο και Σερβία)·
  • στις χώρες εταίρους της Νότιας Μεσογείου, της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου, (Αλγερία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Ρωσία, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία)·
  • σε λοιπές χώρες, όπως αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΕΕ βάσει ειδικών κριτηρίων.

Το ίδρυμα παρέχει βοήθεια στις χώρες αυτές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών τους. Η βοήθεια αυτή συνίσταται σε συμμετοχή στη διαδικασία μεταρρύθμισης για την ανάπτυξη αρχικής και διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτήν. Το ΕΙΕΕ συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κινητικότητας, της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, καθώς και των ανταλλαγών εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Για την προώθηση και την ανάπτυξη των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες εταίρους, τα καθήκοντα του ιδρύματος συνίστανται ειδικότερα σε:

  • παροχή πληροφοριών, αναλύσεων πολιτικής και συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου·
  • βελτίωση της γνώσης των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας·
  • παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων·
  • προαγωγή των ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των χορηγών καθώς μεταξύ των χωρών εταίρων και της ΕΕ·
  • στήριξη στην παροχή κοινοτικής βοήθειας και ανάλυση της αποτελεσματικότητάς της (εάν απαιτείται από την Επιτροπή).

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, προβλέπεται η συνεργασία του ιδρύματος με άλλα αρμόδια κοινοτικά όργανα, ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), καθώς και με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Το ΕΙΕΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με νομική προσωπικότητα. Έχει την έδρα του στο Τορίνο της Ιταλίας.

Δομή

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΕΕ αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους, τρεις αντιπροσώπους της Επιτροπής, τρεις εμπειρογνώμονες οι οποίοι διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τρεις αντιπροσώπους των χωρών εταίρων, οι οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της Επιτροπής, μία ψήφο για κάθε κράτος μέλος και μία κοινή ψήφο για τους τελευταίους. Ένας από τους αντιπροσώπους της Επιτροπής προεδρεύει στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η διάρκεια της θητείας του συμβουλίου είναι πέντε έτη και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση της ετήσιας εκτίμησης των δαπανών και των εσόδων, καθώς και για την έγκριση του σχεδίου του ετησίου προγράμματος εργασίας, του πίνακα προσωπικού, του οριστικού προϋπολογισμού, της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, του εσωτερικού κανονισμού και των δημοσιονομικών κανόνων. Έχει την εξουσία να διορίζει και να παύει τον διευθυντή, καθώς και να παρατείνει τη θητεία του.

Ο διευθυντής διορίζεται με βάση πίνακα υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή για θητεία πέντε ετών. Η θητεία μπορεί να παραταθεί μόνο μία φορά το ανώτερο μέχρι τρία έτη. Ο διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για τη διοικητική του διαχείριση. Είναι επίσης υπεύθυνος για την προετοιμασία και την οργάνωση του έργου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των καθηκόντων του. Επιπλέον, ο διευθυντής εφαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και εκτελεί τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

Τα έσοδα του ΕΙΕΕ περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο επιχορήγηση από το γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και πληρωμές που πραγματοποιούνται ως αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες. Οι οριστικοί λογαριασμοί του ιδρύματος, οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και ο εσωτερικός κανονισμός δημοσιοποιούνται.

Πλαίσιο

Μετά την έγκρισή του, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 για τη σύσταση του ΕΙΕΕ τροποποιήθηκε αρκετές φορές. Λόγω των επιπρόσθετων τροποποιήσεων και για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός καταργήθηκε, προκειμένου να αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2008

20.1.2009

-

ΕΕ L 354 της 31.12.2008

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.05.2009

βλέπε και

  • Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Eυρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (DE) (EN) (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας