RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EUROFOUND)

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EUROFOUND) is een tripartiet EU-orgaan dat in 1975 in het leven is geroepen om betere levens- en arbeidsomstandigheden in Europa uit te werken en te verwezenlijken. Concreet beoordeelt en analyseert zij de levens- en arbeidsomstandigheden; verstrekt zij gezaghebbende richtsnoeren en adviezen aan beleidsmakers en belangrijke actoren op sociaal gebied; draagt zij bij aan de verbetering van de levenskwaliteit; en brengt zij verslag uit over de ontwikkelingen en trends, met name die welke tot verandering leiden.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden [Zie Wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Eurofound heeft als opdracht betere levens - en arbeidsomstandigheden uit te werken en te verwezenlijken door middel van een actie ter ontwikkeling en verspreiding van de kennis die deze verbetering kan bevorderen.
Bij de uitvoering van haar taken houdt de stichting rekening met het communautaire beleid op deze gebieden en licht zij de instellingen voor over de in aanmerking komende doelstellingen en beleidslijnen, met name door hun de wetenschappelijke kennis en de technische gegevens te doen toekomen.

In het kader van de verbetering van het leefklimaat en de arbeidsomstandigheden houdt de stichting zich meer in het bijzonder bezig met de volgende kwesties:

  • arbeidsomstandigheden, inclusief organisatie van het werk, werktijden, flexibiliteit en volgen van veranderingen in de arbeidsomstandigheden;
  • levensomstandigheden, d.w.z. alle aspecten die het dagelijkse leven van de Europese burger beïnvloeden, zoals het evenwicht tussen werk en gezinsleven, de toegang tot openbare sociale diensten en een betere integratie in het arbeidsproces;
  • arbeidsverhoudingen, waaronder industriële veranderingen en bedrijfsherstructureringen, participatie van werknemers aan de besluitvorming en de europeanisering van de arbeidsverhoudingen.

De stichting bevordert de uitwisseling van informatie en ervaringen: zij vergemakkelijkt de contacten tussen universiteiten, overheidsinstellingen en organisaties uit het sociaaleconomische leven en moedigt gezamenlijke acties aan. Zij organiseert cursussen, conferenties en seminars en neemt deel aan studies. Bovendien voorziet zij overheden, werkgevers, vakbonden en de Europese Commissie van bevindingen en adviezen afkomstig van onafhankelijk en vergelijkend onderzoek.

De stichting werkt zo nauw mogelijk samen met de gespecialiseerde instellingen, stichtingen en organen die op nationaal of internationaal niveau bestaan. Zij draagt in het bijzonder zorg voor de nodige samenwerking met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

De stichting heeft rechtspersoonlijkheid; haar zetel is gevestigd in Ierland (Dublin). Zij omvat een raad van bestuur, een presidium, een directeur en een adjunct-directeur:

  • de raad van bestuur bestaat uit 78 leden, waarvan 25 leden de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigen, 25 leden de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, 25 leden de werknemersorganisaties vertegenwoordigen en drie leden de Commissie vertegenwoordigen. De ambtstermijn van de leden van de raad van bestuur bedraagt drie jaar en kan worden verlengd. De raad van bestuur beheert de stichting, waarvan hij de beleidslijnen bepaalt. Aan de hand van een door de directeur voorgelegd ontwerp keurt de raad van bestuur in overeenstemming met de Commissie het jaarprogramma en het flexibele vierjarige programma van de stichting goed;
  • de directeur leidt de stichting en voert de beslissingen van de raad van bestuur uit. De directeur wordt door de Commissie benoemd voor ten hoogste vijf jaar en zijn ambtstermijn kan worden verlengd. Vóór 1 juli van elk jaar stelt hij het jaarlijkse werkprogramma op, dat vergezeld gaat van een raming van de noodzakelijke uitgaven;
  • het presidium bestaat uit 11 leden: de voorzitter en de drie vice-voorzitters van de raad van bestuur, een coördinator per groep van vertegenwoordigers (werkgevers, werknemers en regeringen), nog een vertegenwoordiger van elke groep en een vertegenwoordiger van de Commissie. Het presidium houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur en neemt in de tijd tussen twee vergaderingen van de raad van bestuur alle voor het beheer van de stichting noodzakelijke maatregelen.

Op basis van het voorstel van de directeur kan de raad van bestuur onafhankelijke experts kiezen en hun om advies vragen over specifieke kwesties betreffende het vierjarige flexibele programma en het jaarlijkse werkprogramma.

Sinds november 2003 is de verordening die tot de oprichting van de stichting van Dublin heeft geleid in overeenstemming met het nieuwe Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (juni 2002) en met de verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten (mei 2001).

De stichting heeft onlangs het Europees Waarnemingscentrum voor het veranderingsproces opgericht om veranderingen in de arbeidsverhoudingen en in het bedrijfsleven te analyseren en erop te anticiperen om zo de sociaaleconomische vooruitgang te bevorderen.

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 1365/75

2.6.1975

-

L 139 van 30.5.1975

Wijzigingsbesluiten Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 1947/93

26.7.1993

-

L 181 van 23.7.1993

Verordening (EG) nr. 1649/2003

1.10.2003

-

L 245 van 29.9.2003

Verordening (EG) nr. 1111/2005

4.8.2005

-

L 184 van 15.7.2005

Laatste wijziging: 25.05.2007

Zie ook

  • Raadpleeg voor meer informatie de website van de stichting (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven