RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 22 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Curtea de Justiţie îşi modifică regulamentul de procedură pentru a-l face mai simplu şi mai accesibil justiţiabililor şi instanţelor naţionale. De asemenea, aceasta intenţionează să îi adapteze structura şi conţinutul pentru a ţine mai bine seama de realitatea faptelor şi de evoluţia contenciosului său.

ACT

Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie din 29 septembrie 2012 [Jurnalul Oficial L 265 din 29.9.2012].

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte dispoziţiile necesare în vederea aplicării şi completării Statutului Curţii de Justiţie prevăzut de Protocolul nr. 3 anexat la tratate.

Curtea de Justiţie este una dintre cele trei instanţe judiciare care formează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, instituţia judiciară a Uniunii şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA). Celelalte două instanţe sunt Tribunalul şi Tribunalul Funcţiei Publice. Misiunea lor este de a asigura respectarea legii în interpretarea şi aplicarea tratatelor, îndeosebi prin controlarea legalităţii actelor Uniunii.

Organizarea Curţii

Curtea este organizată astfel:

 • componenţa Curţii: Curtea este alcătuită din 27 de judecători şi 8 avocaţi generali, numiţi pentru un mandat de şase ani. Atribuţiile avocaţilor generali sunt de a asista Curtea şi de a prezenta opinii juridice. Judecătorii aleg preşedintele şi vicepreşedintele Curţii pentru o perioadă de trei ani. Atribuţiile preşedintelui sunt de a reprezenta Curtea şi de a conduce lucrările acesteia; vicepreşedintele îl asistă în exercitarea funcţiilor sale.
 • constituirea camerelor şi desemnarea judecătorilor raportori: Curtea constituie în cadrul ei camere de cinci judecători, cu un preşedinte ales pentru o perioadă de trei ani, precum şi camere de trei judecători, cu un preşedinte ales pentru o perioadă de un an. Pentru judecarea unei cauze, preşedintele Curţii desemnează un judecător raportor, iar primul avocat general desemnează un avocat general. Dacă este necesar, Curtea poate numi şi raportori adjuncţi.
 • rolul grefierului: Curtea numeşte un grefier pentru o perioadă de şase ani. Atribuţiile acestuia sunt de a primi, transmite şi păstra toate înscrisurile, fiind responsabil cu arhivele. De asemenea, grefierul asistă membrii Curţii şi se îngrijeşte de publicaţiile acesteia. În fine, grefierul conduce serviciile instituţiei sub autoritatea preşedintelui Curţii.
 • funcţionarea Curţii: cauzele sunt trimise Plenului, Marii Camere sau unei camere de cinci sau trei judecători. Mai multe cauze pot fi judecate împreună de acelaşi complet de judecată. Deliberările Curţii trebuie să rămână secrete.
 • regimul lingvistic: fiecărei cauze îi este atribuită o limbă de procedură. În cazul acţiunilor directe, reclamantul are posibilitatea de a alege o limbă de procedură dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii. În cazul procedurilor preliminare, limba de procedură este cea a instanţei naţionale de trimitere.

Caracteristicile procedurii

Procedura în faţa Curţii cuprinde, în principiu, următoarele faze:

 • faza scrisă: include un schimb de memorii între părţi. Memoriile trebuie să aibă un conţinut bine determinat. După încheierea acestei proceduri, judecătorul raportor prezintă reuniunii generale a Curţii un raport preliminar.
 • activităţile de cercetare judecătorească: Curtea poate stabili o serie de activităţi de cercetare judecătorească, cum ar fi înfăţişarea personală a părţilor, solicitarea de informaţii şi de prezentare de înscrisuri, proba testimonială, expertiza sau cercetarea la faţa locului. Se întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare şedinţă de cercetare judecătorească.
 • faza orală are loc, în funcţie de caz, după încheierea cercetării judecătoreşti. Dezbaterile sunt deschise, fiind conduse de preşedinte. Faza orală se poate desfăşura şi în şedinţă secretă.
 • concluziile avocatului general: după încheierea acestei proceduri, avocatul general prezintă concluziile sale.
 • decizia finală: Curtea se pronunţă prin hotărâri sau ordonanţe. Numai hotărârea se pronunţă în şedinţă publică. Hotărârile şi ordonanţele conţin diverse informaţii, precum expunerea sumară a faptelor sau motivele. O copie este apoi distribuită fiecărei părţi.

Regulamentul conţine, de asemenea, dispoziţii specifice referitoare la diferitele proceduri în faţa Curţii: procedura preliminară, acţiunile directe, recursurile împotriva deciziilor Tribunalului, reexaminarea deciziilor Tribunalului, avizele, precum şi o serie de alte proceduri speciale.

Trimiterile preliminare

Instanţele naţionale pot iniţia o procedură de trimitere preliminară în faţa Curţii, pentru a adresa întrebări legate de validitatea sau interpretarea dreptului Uniunii. În cadrul unei proceduri de trimitere preliminară, se pot prezenta observaţii îndeosebi de către:

 • părţile la litigiu;
 • statele membre;
 • Comisia Europeană;
 • instituţia care a adoptat actul a cărui validitate este contestată.

Recursul împotriva deciziilor Tribunalului

Se poate formula un recurs împotriva deciziilor Tribunalului. În acest caz, trebuie depusă o cerere la grefă, care să conţină, printre altele, motivele şi argumentele de drept invocate. Cererea trebuie să solicite anularea, în tot sau în parte, a deciziei.

Reexaminarea deciziilor Tribunalului

În două situaţii, îndeosebi atunci când s-a pronunţat în recurs împotriva unei decizii a Tribunalului Funcţiei Publice, deciziile Tribunalului pot face obiectul unei reexaminări din partea Curţii. Se desemnează o cameră de cinci judecători pentru o perioadă de un an care să realizeze aceste reexaminări.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie

1.11.2012

-

JO L 265 din 29.9.2012 şi

JO C 337 din 6.11.2012

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 904/2012 al Consiliului din 24 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului nr. 422/67/CEE, 5/67/Euratom de stabilire a regimului financiar al preşedintelui şi membrilor Comisiei, al preşedintelui, judecătorilor, avocaţilor generali şi grefierului Curţii de Justiţie, al preşedintelui, membrilor şi grefierului Tribunalului de Primă Instanţă, precum şi al preşedintelui, membrilor şi grefierului Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene [Jurnalul Oficial L 269 din 4.10.2012].

Ultima actualizare: 27.12.2012
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii