RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 22 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości zostaje zmieniony, aby go uprościć i uczynić bardziej zrozumiałym dla podmiotów prawa i sądów krajowych. Należy dać wyraz stanowi faktycznemu i w konsekwencji dostosować strukturę i treść regulaminu do ewolucji właściwości Trybunału.

AKT

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Dz.U. L 265 z 29.9.2012].

STRESZCZENIE

W regulaminie zawarto przepisy dotyczące stosowania i uzupełnienia statutu Trybunału Sprawiedliwości, który figuruje w protokole nr 3 załączonym do traktatów.

Trybunał Sprawiedliwości jest jednym z trzech sądów tworzących Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będący instytucją sądowniczą Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA). Dwa pozostałe sądy to: Sąd i Sąd do spraw Służby Publicznej. Ich misją jest zapewnienie poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu traktatów, zwłaszcza poprzez kontrolowanie legalności aktów unijnych.

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości jest zorganizowany w następujący sposób:

 • skład Trybunału Sprawiedliwości: w skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 27 sędziów i 8 rzeczników generalnych, mianowanych na okres sześciu lat. Obowiązkiem rzeczników generalnych jest wspieranie Trybunału i przedstawianie opinii prawnych. Sędziowie wybierają na okres trzech lat prezesa Trybunału Sprawiedliwości i wiceprezesa. Do zadań prezesa należy reprezentowanie Trybunału i kierowanie jego pracami. Zadaniem wiceprezesa jest natomiast wspieranie prezesa w wykonywaniu jego obowiązków,
 • skład izb i wyznaczanie sędziów sprawozdawców:Trybunał powołuje izby złożone z pięciu sędziów i z trzech sędziów. Prezesi izb złożonych z pięciu sędziów wybierani są na okres trzech lat, a z trzech sędziów na okres roku. W celu rozpatrzenia sprawy prezes Trybunału wyznacza sędziego sprawozdawcę, a pierwszy rzecznik generalny wyznacza rzecznika generalnego. Trybunał, jeśli uzna za konieczne, może mianować sprawozdawców pomocniczych,
 • rola sekretarza:Trybunał mianuje sekretarza na okres sześciu lat. Sekretarz przyjmuje i przekazuje wszelkie dokumenty, sprawuje nad nimi pieczę i odpowiada za archiwum. Wspiera też członków Trybunału, zapewnia przygotowanie publikacji oraz, z upoważnienia prezesa Trybunału, kieruje służbami instytucji,
 • funkcjonowanie Trybunału:sprawy przydzielane są pełnemu składowi Trybunału, wielkiej izbie lub izbom złożonym z pięciu bądź też trzech sędziów. Kilka spraw może być rozstrzyganych razem przez ten sam skład orzekający. Narady Trybunału muszą pozostawać niejawne,
 • system językowy:w każdej sprawie używa się danego języka postępowania. W sprawach wszczętych na podstawie skarg bezpośrednich język postępowania wybierany jest przez skarżącego spośród dwudziestu trzech języków urzędowych Unii. W postępowaniach prejudycjalnych językiem postępowania jest język sądu odsyłającego, który zwrócił się do Trybunału.

Cechy charakterystyczne postępowania

Postępowanie przed Trybunałem obejmuje zasadniczo następujące etapy:

 • etap pisemny: polega na wymianie pism procesowych między stronami. Treść tych pism musi być ściśle określona. Po zamknięciu pisemnego etapu postępowania sędzia sprawozdawca przedstawia, na zgromadzeniu ogólnym, sprawozdanie wstępne,
 • środki dowodowe: Trybunał może określić środki dowodowe, do których należą: stawiennictwo stron, wezwanie do udzielenia informacji i przedstawienia dokumentów, zeznanie świadków, opinia biegłych, oględziny. Z każdego posiedzenia wyznaczonego w celu przeprowadzenia dowodu sporządzany zostaje protokół,
 • etap ustny ma miejsce w stosownym przypadku, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Posiedzenia otwiera i prowadzi prezes. Ustny etap postępowania może mieć miejsce przy drzwiach zamkniętych,
 • opinia rzecznika generalnego:na koniec tego etapu rzecznik generalny przedstawia swoją opinią,
 • ostateczny wynik:Trybunał orzeka wydając wyrok lub postanowienie. Na posiedzeniu jawnym ogłaszane są jedynie wyroki. Wyroki i postanowienia zawierają różne informacje, m.in. streszczenie stanu faktycznego, motywy. Kopia przekazana zostaje każdej ze stron.

Rozporządzenie obejmuje również przepisy szczególne dotyczące poszczególnych postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości: postępowań prejudycjalnych, skarg bezpośrednich, odwołań od orzeczeń Sądu, szczególnej procedury kontroli orzeczeń Sądu, opinii oraz innych postępowań szczególnych.

Odesłania prejudycjalne

Sądy krajowe mogą zwrócić się z odesłaniem prejudycjalnym do Trybunału, aby zadać pytanie dotyczące ważności lub wykładni prawa unijnego. W ramach odesłania prejudycjalnego uwagi mogą składać:

 • strony w postępowaniu,
 • państwa członkowskie,
 • Komisja Europejska,
 • instytucja, która wydała akt, którego ważność jest przedmiotem sporu.

Odwołania od orzeczeń Sądu

Od orzeczenia Sądu można wnieść odwołanie.. Odwołanie składa się w sekretariacie. Musi ono zawierać podnoszone zarzuty i argumenty prawne. Jego celem musi być uchylenie, w całości lub części, orzeczenia Sądu.

Szczególna procedura kontroli orzeczeń Sądu

W dwóch przypadkach, mianowicie kiedy Sąd orzekał w sprawie odwołania orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej, Trybunał może orzeczenia Sądu poddać szczególnej procedurze kontroli. Do przeprowadzania takich procedur Trybunał wyznacza izbę złożoną z pięciu sędziów na okres jednego roku.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

1.11.2012

-

Dz.U. L 265 z 29.9.2012 i

Dz.U. C 337 z 6.11.2012

AKT(-Y) POWIĄZANY(-E)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 904/2012 z dnia 24 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej [Dz.U. L 269 z 4.10.2012].

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony