RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 22 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europos Sąjungos Teisingumo Teismo procedūros reglamentas

Teisingumo Teismas keičia savo procedūros reglamentą, siekdamas padaryti jį paprastesniu ir suprantamesniu teismo proceso dalyviams ir nacionalinėms jurisdikcijoms. Be to, Teismas siekia pritaikyti reglamento struktūrą ir turinį, kad būtų geriau atsižvelgiama į faktų tikrumą ir teisminių ginčų eigą.

DOKUMENTAS

2012 m. rugsėjo 29 d. procedūros reglamentas (OL L 265, 2012 9 29).

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu patvirtinamos nuostatos, skirtos Teisingumo Teismo statuto, esančio prie Sutarčių pridėtame protokole Nr. 3, taikymui ir papildymui.

Teisingumo Teismas yra viena iš trijų institucijų sudarančių Europos Sąjungos Teisingumo Teismą – Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) teisminės valdžios instituciją. Kitos dvi teisminės institucijos yra Bendrasis teismas ir Tarnautojų teismas. Jų paskirtis yra užtikrinti teisių apsaugą aiškinant ir taikant sutartis, ypač kontroliuojant Europos Sąjungos teisės aktų lygybę.

Teismo struktūra

Teismo struktūra yra tokia:

 • Teismo sudėtis: Teismą sudaro 27 teisėjai ir 8 generaliniai advokatai, paskirti šešeriems metams. Generalinių advokatų užduotis yra padėti Teismui ir teikti nuomonę teisiniais klausimais. Teisėjai renka Teismo pirmininką ir pirmininko pavaduotoją trejų metų laikotarpiui. Pirmininkas yra įgaliotas atstovauti teismui ir vadovauti jo darbui; pirmininko pavaduotojas padeda jam vykdyti šias pareigas.
 • kolegijų sudėtis ir teisėjų pranešėjų skyrimas: Teismas sudaro penkių teisėjų kolegijas, kurių pirmininkai renkami trejiems metams, ir trijų teisėjų kolegijas, kurių pirmininkai renkami vieneriems metams. Bylai nagrinėti Teismo pirmininkas paskiria teisėją pranešėją, o pirmasis generalinis advokatas skiria generalinį advokatą. Jei reikia, Teismas gali pasitelkti pranešėjų pavaduotojus.
 • sekretoriaus vaidmuo: Teismas paskiria sekretorių šešerių metų laikotarpiui. Jis įgaliotas priimti, perduoti ir saugoti visus dokumentus, taip pat yra atsakingas už archyvus. Be to, jis padeda Teismo nariams ir rūpinasi publikacijomis. Jis taip pat vadovauja institucijos tarnyboms prižiūrint Teismo pirmininkui.
 • Teismo veikimas: bylos siunčiamos nagrinėti plenarinei asamblėjai, didžiajai kolegijai, penkių arba trijų teisėjų kolegijai. Kelios bylos gali būti sprendžiamos vieno teisminio nagrinėjimo metu. Teismo svarstymai turi likti slapti.
 • kalbos: kiekvienai bylai nurodoma procedūros kalba. Tiesioginio ieškinio atveju ieškovas turi teisę pasirinkti vieną iš dvidešimt trijų oficialių Europos Sąjungos kalbų. Prašymų priimti prejudicinį sprendimą atveju proceso kalba yra nacionalinio teismo kalba.

Proceso schema

Teismo procesą iš esmės sudaro šie etapai:

 • rašytinė procedūra: tai yra šalių keitimasis rašytiniais pareiškimais. Šių rašytinių pareiškimų turinys turi būti griežtai apibrėžtas. Pasibaigus procesui teisėjas pranešėjas bendrajame Teismo posėdyje pateikia preliminarų pranešimą.
 • parengtinio tyrimo priemonės: teisėjas gali nustatyti tokias parengtinio tyrimo priemones, kaip šalių atvykimas į teismą, prašymai pateikti informaciją ir dokumentus, liudininkų įrodymai, ekspertizė arba atvykimas į įvykio vietą. Kiekvieno parengtinio posėdžio metu surašomas protokolas.
 • žodinė proceso dalis vykdoma, jei reikia, po parengtinės dalies. Po to pradedami svarstymai, kuriems vadovauja pirmininkas. Žodinė proceso dalis gali būti vykdoma uždarame posėdyje.
 • generalinio advokato išvados: po šios proceso dalies generalinis advokatas pateikia savo išvadas.
 • galutinis sprendimas: teismas priima nuosprendį arba nutartį. Viešai skelbiamas tik nuosprendis. Nuosprendžiuose ir nutartyse pateikiama įvairi informacija, tokia kaip faktų arba motyvų santrauka. Po to kiekvienai šaliai išsiunčiama teismo sprendimo kopija.

Be to, reglamente pateikiamos specialiosios nuostatos dėl skirtingų teismo procedūrų: prejudicinio sprendimo procedūros, tiesioginių ieškinių, ieškinių dėl Teismo sprendimo panaikinimo, Teismo sprendimų peržiūrėjimas, nuomonės, taip pat kai kurios kitos ypatingos procedūros.

Prašymai priimti prejudicinį sprendimą

Nacionaliniai teismai gali pateikti Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą, kad galėtų pateikti klausimą dėl ES teisės nuostatos galiojimo arba aiškinimo. Prašymo priimti prejudicinį sprendimą atveju pastabas gali reikšti:

 • ginče dalyvaujančios šalys;
 • valstybės narės;
 • Europos Komisija;
 • ginčijamą aktą priėmusi institucija.

Ieškinys dėl Bendrojo Teismo sprendimų panaikinimo

Galima pateikti ieškinį dėl Bendrojo Teismo sprendimo panaikinimo. Tokiu atveju teismo sekretoriui turi būti pateiktas prašymas, kuriame nurodyti susiję teisiniai pagrindai ir argumentai. Šis prašymas turi būti pateikiamas dėl viso sprendimo arba jo dalies panaikinimo.

Bendrojo Teismo sprendimų peržiūrėjimas

Abiem atvejais, taip pat priimant sprendimą panaikinti Tarnautojų Teismo sprendimą, Teismas gali peržiūrėti Bendrojo Teismo sprendimą. Šiam teismo sprendimui peržiūrėti vienerių metų laikotarpiui paskiriama penkių teisėjų kolegija.

NUORODA

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys

Teisingumo teismo procedūros reglamentas

2012 11 01

-

OL L 265, 2012 9 29 ir

OL C 337, 2012 11 6

SUSIJĘ (-S) AKTAI (-S)

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 904/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 422/67/EEB, Nr. 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Bendrijų Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Pirmosios instancijos teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas (OL L 269, 2012 10 4).

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.12.2012
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią