RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 22 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Európai Unió Bíróságának eljárási szabályzata

A Bíróság módosítja eljárási szabályzatát, hogy az egyszerűbb és átláthatóbb legyen a jogalanyok és a nemzeti bíróságok számára. A Bíróság ezenkívül arra törekszik, hogy a szabályzat szerkezeti felépítését és tartalmát a valós helyzetek figyelembe vételéhez és a peres eljárások alakulásához igazítsa.

JOGI AKTUS

A Bíróság eljárási szabályzata (2012. szeptember 29.) [Hivatalos Lap L 265., 2012.9.29.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A szabályzat meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek a Bíróságnak a Szerződésekhez csatolt 3. jegyzőkönyvben szereplő alapokmányának alkalmazásához és kiegészítéséhez szükségesek.

A Bíróság az egyike annak a három bírósági ágnak, amely az Európai Unió Bíróságát, az Unió és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) igazságszolgáltatási intézményrendszerét alkotja. A másik két bírósági ág a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék. Ezeknek a szerveknek a feladata biztosítani a jogok tiszteletben tartását a Szerződések értelmezésében és alkalmazásában, többek között azáltal, hogy ellenőrzik az Unió jogi aktusainak törvényességét.

A Bíróság szervezete

A Bíróság szervezete a következő módon épül fel:

 • a Bíróság összetétele: a Bíróság 27 bíróból és 8 főtanácsnokból áll, akiket hat évre neveznek ki. A főtanácsnokok feladata, hogy támogassák a Bíróság munkáját, és jogi véleményt adjanak. A Bíróság elnökét és alelnökét a bírák választják meg hároméves időtartamra. Az elnök feladata a Bíróság képviselete és a Bíróság munkájának irányítása; az alelnök segíti őt e feladatai ellátásában.
 • a tanácsok megalakítása és az előadó bírák kijelölése: a Bíróság szervezetén belül öt bíróból álló tanácsokat hoz létre, ezek elnökét három évre választják meg; valamint három bíróból álló tanácsokat is felállít, ezek elnöke egy évig viseli tisztségét. Az egyes ügyekhez a Bíróság elnöke előadó bírát jelöl ki, míg a főtanácsnokokat az első főtanácsnok jelöli ki. Amennyiben szükséges, a Bíróság segédelőadókat nevezhet ki.
 • a hivatalvezető szerepe: a Bíróság a hivatalvezetőt hat évre nevezi ki. A hivatalvezető felelős a dokumentumok átvételéért, megküldéséért és megőrzéséért, és ő felel az irattárért. Ezenkívül segíti a Bíróság tagjainak munkáját, gondozza a Bíróság kiadványait. Végső soron a hivatalvezető – a Bíróság elnökének felügyelete alatt – irányítja az intézmény szervezeti egységeit.
 • a Bíróság működése: az ügyeket a teljes ülés, a nagytanács, illetve az öt vagy három bíróból álló tanács elé utalják. Ugyanazon ítélkező testület határozhat több ügyről együttesen. A Bíróság határozatai titkosak.
 • a nyelvhasználat szabályai: egy ügyhöz egy eljárásnyelv van rendelve. A közvetlen keresetekben a felperes választhatja ki ezt a nyelvet az Unió huszonhárom hivatalos nyelve közül. Az előzetes döntéshozatali eljárásokban az eljárás nyelve a nemzeti bíróság nyelve.

Az eljárás jellemzői

A Bíróság előtti eljárás alapvetően a következő szakaszokból áll:

 • az eljárás írásbeli szakasza: ebben a szakaszban a felek között beadványváltásra kerül sor. A beadványok tartalmát szabályok határozzák meg. Az eljárás e szakaszának lezárását követően az előadó bíró előzetes jelentést nyújt be a Bíróság általános értekezletéhez.
 • a bizonyításfelvétel: a Bíróság dönthet bizonyításfelvételről, ide a részt vevő felek személyes megjelenése, tájékoztatás és dokumentumok benyújtásának kérése, tanúvallomás, szakértői vélemény és helyszíni szemle tartozhat. Jegyzőkönyv készül minden olyan tárgyalásról, amelyen bizonyításfelvétel történt.
 • az eljárás szóbeli szakasza adott esetben a bizonyításfelvétel után kezdődik. A tárgyalást az elnök nyitja meg és vezeti. Az eljárás szóbeli szakasza történhet a nyilvánosság kizárásával.
 • a főtanácsnok indítványa: az eljárás e szakaszát követően a főtanácsnok ismerteti indítványát.
 • a végső határozat: a Bíróság ítéletet vagy végzést hoz. Csak az ítéletet hirdetik ki nyilvános ülésen. Az ítéletek és végzések különböző információkat tartalmaznak, többek között a tények összefoglalását vagy az indokolást. Ezt követően a felek egy-egy másolatot kapnak.

A szabályzat ezenkívül külön rendelkezéseket tartalmaz a Bíróság előtt zajló különböző eljárásokra vonatkozóan: előzetes döntéshozatali eljárás, közvetlen keresetek, fellebbezések a Törvényszék határozatai ellen, a Törvényszék határozatainak felülvizsgálata, véleménynek, valamint egyéb különleges eljárások.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem

A nemzeti bíróságok előzetes döntéshozatali kérelmet adhatnak be a Bírósághoz, hogy kérdést tegyenek fel az uniós jog érvényességére vagy értelmezésére vonatkozóan. Az előzetes döntéshozatali kérelem keretében többek között az alábbiak tehetnek észrevételeket:

 • az eljárásban részt vevő felek;
 • a tagállamok;
 • az Európai Bizottság;
 • az intézmény, amely elfogadta a vitatott érvényességű jogi aktust.

A Törvényszék határozatai elleni fellebbezés

A Törvényszék határozata ellen lehetőség van fellebbezni. Ebben az esetben keresetlevelet kell benyújtani a Hivatalhoz, amely tartalmazza többek között a felhozott jogalapokat és érveket. A keresetlevélnek a határozat teljes vagy részleges hatályon kívül helyezésére kell irányulnia.

A Törvényszék határozatainak felülvizsgálata

Két esetben, például ha fellebbezést nyújtottak be a Közszolgálati Törvényszék határozata ellen, a Bíróság felülvizsgálhatja a Törvényszék határozatait. Egy öt bíróból álló tanácsot jelölnek ki egy évre, hogy a felülvizsgálatot elvégezze.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A Bíróság eljárási szabályzata

2012.11.1.

HL L 265., 2012.9.29. és

HL C 337., 2012.11.6.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 904/2012/EU, Euratom rendelete (2012. szeptember 24.) a Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 269., 2012.10.4.].

Utolsó frissítés: 27.12.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére