RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 22 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο τροποποιεί τον κανονισμό διαδικασίας του προκειμένου να τον καταστήσει απλούστερο και σαφέστερο τόσο για τους διοικουμένους όσο και για τα εθνικά δικαστήρια. Εξάλλου, προτίθεται να προσαρμόσει τη δομή και το περιεχόμενό του ώστε να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η πραγματικότητα και η εξέλιξη της δικαστικής ύλης του.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2012 [Επίσημη Εφημερίδα L 265 της 29.9.2012].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή και τη συμπλήρωση του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος περιγράφεται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 που έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες.

Το Δικαστήριο είναι ένα από τα τρία δικαιοδοτικά όργανα που απαρτίζουν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαστικό θεσμικό όργανο της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ). Τα άλλα δύο δικαιοδοτικά όργανα είναι το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Αποστολή τους είναι να διασφαλίζουν την τήρηση της νομιμότητας όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών, ιδίως ελέγχοντας τη νομιμότητα των πράξεων της Ένωσης.

Οργάνωση του Δικαστηρίου

Η οργάνωση του Δικαστηρίου είναι η ακόλουθη:

 • σύνθεση του Δικαστηρίου: το Δικαστήριο αποτελείται από 27 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς, που διορίζονται για έξι έτη. Οι γενικοί εισαγγελείς είναι επιφορτισμένοι να επικουρούν το Δικαστήριο και να διατυπώνουν νομικές γνώμες. Οι δικαστές εκλέγουν τον πρόεδρο καθώς και τον αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου για τριετή περίοδο. Ο πρόεδρος είναι επιφορτισμένος να εκπροσωπεί το Δικαστήριο και να διευθύνει τις εργασίες του· ο αντιπρόεδρος τον επικουρεί στα καθήκοντά του.
 • σύνθεση των τμημάτων και ορισμός εισηγητών δικαστών:το Δικαστήριο συγκροτεί πενταμελή τμήματα, ο πρόεδρος των οποίων εκλέγεται για τρία έτη, και τριμελή τμήματα, ο πρόεδρος των οποίων εκλέγεται για ένα έτος. Για την εκδίκαση μιας υπόθεσης, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου διορίζει έναν εισηγητή δικαστή, ενώ ένας γενικός εισαγγελέας διορίζεται από τον πρώτο γενικό εισαγγελέα. Εφόσον χρειάζεται, το Δικαστήριο μπορεί να επικουρείται από βοηθούς εισηγητές.
 • ρόλος του γραμματέα:Το Δικαστήριο διορίζει έναν γραμματέα για εξαετή περίοδο. Είναι επιφορτισμένος με την παραλαβή, διαβίβαση, φύλαξη όλων των εγγράφων και επίσης είναι υπεύθυνος για τα αρχεία. Επιπλέον, επικουρεί τα μέλη του Δικαστηρίου και επιμελείται των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου. Τέλος, διευθύνει τις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου υπό την εποπτεία του προέδρου του Δικαστηρίου.
 • λειτουργία του Δικαστηρίου:οι υποθέσεις παραπέμπονται στην ολομέλεια, στο τμήμα μείζονος συνθέσεως ή σε πενταμελές ή τριμελές τμήμα. Πολλές υποθέσεις μπορούν να συνεκδικασθούν από τον ίδιο δικαστικό σχηματισμό. Οι διασκέψεις του Δικαστηρίου πρέπει να παραμένουν μυστικές.
 • γλωσσικό καθεστώς:μια γλώσσα διαδικασίας συνδέεται με κάθε υπόθεση. Στις ευθείες προσφυγές, ο προσφεύγων μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα διαδικασίας μεταξύ των είκοσι τριών επίσημων γλωσσών της Ένωσης. Στις προδικαστικές διαδικασίες, η γλώσσα διαδικασίας είναι η γλώσσα του εθνικού δικαστηρίου.

Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου περιλαμβάνει κατ’ αρχήν τα ακόλουθα στάδια:

 • την έγγραφη διαδικασία: πρόκειται για ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των διαδίκων. Τα εν λόγω υπομνήματα πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένο περιεχόμενο. Μετά την περάτωση της διαδικασίας, υποβάλλεται προκαταρτική έκθεση από τον εισηγητή δικαστή στη γενική συνέλευση του Δικαστηρίου.
 • τα αποδεικτικά μέσα: το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ορίσει αποδεικτικά μέσα όπως εμφάνιση των διαδίκων, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και εγγράφων, εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμοσύνη ή αυτοψία. Σε κάθε συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων συντάσσονται πρακτικά.
 • η προφορική διαδικασία πραγματοποιείται ενδεχομένως μετά από τη διεξαγωγή αποδείξεων. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των συζητήσεων και τις διευθύνει. Το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών.
 • προτάσεις του γενικού εισαγγελέα:μετά τη λήξη αυτής της διαδικασίας, ο γενικός εισαγγελέας αναπτύσσει τις προτάσεις του.
 • οι τελικές αποφάσεις:το Δικαστήριο αποφαίνεται με απόφαση ή με διάταξη. Μόνο η απόφαση δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση. Οι αποφάσεις και οι διατάξεις περιλαμβάνουν διάφορες πληροφορίες όπως τη σύνοψη των πραγματικών περιστατικών και το σκεπτικό. Στη συνέχεια διανέμεται αντίγραφο στους διαδίκους.

Επίσης, ο κανονισμός περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες που ασκούνται ενώπιον του Δικαστηρίου: την προδικαστική διαδικασία, τις ευθείες προσφυγές, τις αναιρέσεις κατά αποφάσεων και διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου, την επανεξέταση αποφάσεων και διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου, τις γνωμοδοτήσεις καθώς και ορισμένες άλλες ειδικές διαδικασίες.

Προδικαστικές παραπομπές

Τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να υποβάλλουν προδικαστική προσφυγή στο Δικαστήριο προκειμένου να θέσουν ένα ερώτημα σχετικά με τη νομιμότητα ή την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης. Στο πλαίσιο μιας προδικαστικής παραπομπής, μπορούν να υποβάλλονται παρατηρήσεις κυρίως από:

 • τους διάδικους·
 • τα κράτη μέλη·
 • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
 • το θεσμικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη της οποίας η νομιμότητα αμφισβητείται.

Αναίρεση κατά αποφάσεων και διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αναίρεσης κατά απόφασης ή διάταξης του Γενικού Δικαστηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κατατεθεί το δικόγραφο της προσφυγής στη Γραμματεία και να περιέχει κυρίως τους προβαλλόμενους λόγους και επιχειρήματα. Η εν λόγω προσφυγή πρέπει να έχει ως στόχο την πλήρη ή μερική ακύρωση της απόφασης ή διάταξης.

Επανεξέταση των αποφάσεων και διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου

Σε δύο περιπτώσεις, ειδικότερα όταν αποφαίνεται επί αναίρεσης κατά απόφασης ή διάταξης του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, οι αποφάσεις ή διατάξεις του Γενικού Δικαστηρίου μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επανεξέτασης από το Δικαστήριο. Ορίζεται πενταμελές τμήμα για περίοδο ενός έτους προκειμένου να προβεί στις εν λόγω επανεξετάσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου

1.11.2012

-

ΕΕ L 265 της 29.9.2012 και

ΕΕ C 337 της 6.11.2012

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 904/2012 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου των Κοινοτήτων, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Πρωτοδικείου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 269 της 4.10.2012].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.12.2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας