RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 22 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednací řád Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr novelizuje svůj jednací řád, aby byl jednodušší a přehlednější jak pro procesní subjekty, tak pro vnitrostátní soudy. Mimo jiné chce přizpůsobit jeho obsah a strukturu, aby lépe zohledňovaly stávající realitu a vývoj soudní agendy.

AKT

Jednací řád Soudního dvora ze dne 29. září 2012 (Úřední věstník L 265 ze dne 29.9.2012)

PŘEHLED

Toto nařízení stanovuje pravidla pro provedení a doplnění statutu Soudního dvora, jak je zakotven v Protokolu č. 3 v příloze Smluv.

Soudní dvůr je jedním ze tří soudních orgánů, které tvoří jednak Soudní dvůr Evropské unie – soudní instituce Unie a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE). Druhé dva soudy jsou Tribunál a Soud pro veřejnou službu. Jejich úkolem je zajišťovat, aby při výkladu a používání Smluv byly dodržovány právní předpisy, zejména tím, že kontrolují legalitu aktů Unie.

Organizace Soudního dvora

Soudní dvůr je organizován takto:

 • Složení Soudního dvora: Soudní dvůr má 27 soudců a 8 generálních advokátů, jmenovaných na dobu šesti let. Generální advokáti jsou nápomocni Soudnímu dvoru a poskytují právní stanoviska. Soudci volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Soudního dvora na dobu tří let. Předseda zastupuje Soudní dvůr a řídí jeho činnost; místopředseda je mu nápomocen ve výkonu jeho funkce.
 • Zřizování senátů a určování soudců zpravodajů: Soudní dvůr zřizuje senáty složené z pěti soudců, jejichž předseda je volen na dobu tří let, a senáty ze tří soudců, jejichž předseda je volen na dobu jednoho roku. Po podání návrhu na zahájení řízení určí předseda Soudního dvora soudce zpravodaje a první generální advokát určí generálního advokáta, jimž se věc přiděluje. V případě potřeby může Soudní dvůr jmenovat pomocné zpravodaje.
 • Úloha vedoucího soudní kanceláře: Soudní dvůr jmenuje vedoucího soudní kanceláře na dobu šesti let. Ten je odpovědný za přijímání, předávání a úschovu všech písemností a za archiv. Je nápomocen členům Soudního dvora a dbá na zveřejňování publikací Soudního dvora. Z úřední moci předsedy Soudního dvora řídí obslužné útvary orgánu.
 • Činnost Soudního dvora: věci se přidělují plénu, velkému senátu nebo senátům složeným z pěti nebo tří soudců. Jedno soudní kolegium může při společném jednání projednávat více věcí. Porady Soudního dvora musejí zůstat tajné.
 • Jazykový režim: každé věci je přidělen jednací jazyk. V řízení o přímé žalobě volí žalobce jednací jazyk z třiadvaceti úředních jazyků Unie. V řízeních o předběžné otázce je jednacím jazykem jazyk předkládajícího soudu.

Popis řízení

Řízení u Soudního dvora má v zásadě tyto etapy:

 • Písemná část: jedná se o výměnu odpovědí mezi účastníky řízení. Tyto odpovědi musí mít přesně určený obsah. Jakmile byla ukončena písemná část řízení, předloží soudce zpravodaj všeobecné schůzi Soudního dvora předběžnou zprávu.
 • Prováděné důkazy: Soudní dvůr může určit dokazované skutečnosti a provést dokazování předvoláním účastníků řízení, vyžádáním informací a listin, výslechem svědků, znaleckým posudkem nebo ohledáním místa nebo předmětu. O každém jednání k provedení důkazů je pořízen protokol.
 • Případná ústní část řízení se koná poté, co bylo ukončeno dokazování. Jednání zahajuje a řídí předseda. Ústní část řízení se může konat s vyloučením veřejnosti.
 • Stanovisko generálního advokáta: po ukončení jednání se přednese stanovisko generálního advokáta.
 • Konečné rozhodnutí: Soudní dvůr rozhoduje rozsudkem nebo usnesením. Rozsudek se vyhlašuje na veřejném zasedání. Rozsudky a usnesení obsahují různé informace, jako je popis skutkového stavu nebo odůvodnění. Jejich ověřená kopie se následně doručuje všem účastníkům řízení.

Jednací řád mimo jiné obsahuje zvláštní ustanovení týkající se různých druhů řízení u Soudního dvora: řízení o předběžné otázce, přímé žaloby, kasačního opravného prostředku proti rozhodnutím Tribunálu, přezkumu rozhodnutí Tribunálu a jiných zvláštních řízení.

Řízení o předběžné otázce

Soudní orgány členských států mohou Soudnímu dvoru podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu nebo platnosti práva Unie. V rámci řízení o předběžné otázce jsou oprávněni Soudnímu dvoru předkládat vyjádření zejména:

 • účastníci řízení;
 • členské státy;
 • Evropská komise;
 • orgán, který přijal akt, jehož platnost nebo výklad je předmětem sporu.

Kasační opravný prostředek proti rozhodnutím Tribunálu

Je možné podat kasační opravný prostředek proti rozhodnutím Tribunálu. V takovém případě se soudní kanceláři doručí návrh, který musí obsahovat zejména dovolávané právní důvody a argumenty. Tento návrh musí směřovat k úplnému nebo částečnému zrušení rozhodnutí Tribunálu.

Přezkum rozhodnutí Tribunálu

Soudní dvůr může provádět přezkum rozhodnutí Tribunálu ve dvou situacích, a to zejména o žalobách podaných proti rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu. Na dobu jednoho roku se určí senát složený z pěti soudců, který rozhoduje, zda je třeba rozhodnutí Tribunálu přezkoumat.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Jednací řád Soudního dvora

1. 11. 2012

Úř. věst. L 265 ze dne 29. 9. 2012 a

Úř. věst. C 337 ze dne 6. 11. 2012

SOUVISEJÍCÍ AKT(Y)

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 904/2012 ze dne 24. září 2012, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úřední věstník L 269 ze dne 4.10.2012)

Poslední aktualizace: 27.12.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky