RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 22 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Процедурен правилник на Съда на Европейския съюз

Съдът изменя процедурния си правилник, с цел да го направи по-прост и по-прегледен както за правните субекти, така и за националните юрисдикции. Освен това той възнамерява да адаптира структурата и съдържанието му, така че да отчита по-добре реалността и промените, свързани с разглежданите от него спорове.

АКТ

Процедурен правилник на Съда от 29 септември 2012 г. [Официален вестник L 265 от 29.9.2012 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент определя разпоредбите, необходими за прилагането и допълването на Статута на Съда, съдържащ се в Протокол № 3, приложен към Договорите.

Съдът е една от трите юрисдикции, които съставят Съда на Европейския съюз, съдебната институция на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Другите две юрисдикции са Общият съд и Съдът на публичната служба. Тяхната мисия е да осигуряват зачитане на правото при тълкуването и прилагането на договорите, по-специално чрез контролиране на законосъобразността на актовете, издавани от Съюза.

Организация на Съда

Съдът е организиран по следния начин:

 • състав на Съда: Съдът е съставен от 27 съдии и 8 генерални адвокати, назначени за срок от шест години. Генералните адвокати подпомагат Съда и представят правни становища. Съдиите избират председател на Съда, както и заместник-председател за срок от три години. Председателят представлява Съда и ръководи работата му; заместник-председателят подпомага председателя при изпълнението на функциите му.
 • формиране на съставите и определяне на съдиите докладчици: Съдът формира състави от пет съдии, чийто председател се избира за срок от три години, и състави от трима съдии, чийто председател се избира за срок от една година. За разглеждането на всяко дело председателят на Съда определя съдия докладчик, а първият генерален адвокат определя генерален адвокат. Ако е необходимо, Съдът определя и помощник-докладчици.
 • Роля на секретаря: Съдът назначава секретар за срок от шест години. Той е натоварен с приемането, предаването, и съхраняването на всички документи и отговаря за архивите. Освен това подпомага членовете на Съда и отговаря за публикациите му. Освен това той управлява под ръководството на председателя на Съда службите на институцията.
 • организация на работата на Съда: Делата се разпределят на пленума, големия състав или състав от петима или трима съдии. Няколко дела могат да бъдат решени заедно от един и същи съдебен състав. Разискванията на Съда остават в тайна.
 • езиков режим: За всяко дело се определя език на производството. В преките производства езикът на производството се избира от ищеца или жалбоподателя измежду двадесет и трите официални езика на Съюза. В преюдициалните производства език на производството е езикът на националната юрисдикция.

Характеристики на производството

Производството пред Съда включва по принцип следните етапи:

 • писмена процедура: тя се състои от размяна на писмени изявления между страните. Тези изявления трябва да имат строго определено съдържание. След приключване на процедурата съдията докладчик представя предварителен доклад пред общото събрание на Съда.
 • събиране на доказателства: Съдът има възможност да определи действия по събиране на доказателства, като например явяване на страните, искане за предоставяне на сведения и документи, свидетелски показания, експертиза или оглед на място. За всяко съдебно заседание за събиране на доказателства се изготвя протокол.
 • устна процедура, ако има такава, се провежда след събирането на доказателства. Устните състезания в такъв случай се откриват и ръководят от председателя. Устната процедура може да се състои при затворени врати.
 • заключение на генералния адвокат: генералният адвокат представя заключението си след приключване на тази процедура.
 • окончателно решение: Съдът се произнася чрез съдебно решение или определение. Единствено съдебното решение се обявява в открито съдебно заседание. Съдебните решения и определенията съдържат разнообразна информация, като например резюме на фактите или мотиви. След тяхното произнасяне на всяка от страните се връчва препис.

Регламентът съдържа и особени разпоредби относно различните процедури в Съда: преюдициално производство, преки производства, обжалвания на съдебните решения на Общия съд, преразглеждане на съдебните актове на Общия съд, становища, както и някои други особени производства.

Преюдицинални запитвания

Националните юрисдикции могат да представят в Съда преюдицинално запитване, за да поставят въпрос относно валидността или тълкуването на правото на Съюза. В рамките на преюдициналното запитване становища могат да бъдат представени по-специално от:

 • страните по главното производство;
 • държавите-членки;
 • Европейската комисия;
 • институцията, която е приела акта, чиято валидност или тълкуване се оспорват.

Обжалване на съдебните решения на Общия съд

Възможно е съдебно решение на Общия съд да бъде обжалвано. В такъв случай трябва да се подаде жалба в секретариата, която съдържа изтъкнатите правни основания и доводи. Тази жалба цели отмяна, изцяло или частично, на решението.

Преразглеждане на съдебните актове на Общия съд

Решенията на Общия съд могат да бъдат преразглеждани от Съда при две хипотези, по-специално когато са постановени по жалби срещу решения на Съда на публичната служба. За период от една година се определя състав от петима съдии, който решава дали следва да бъде преразгледан съдебен акт на Общия съд.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите-членкиОфициален вестник

Процедурен правилник на Съда на Европейския съюз

1.11.2012 г.

ОВ L 265 от 29.9.2012 г.

ОВ C 337 от 6.11.2012 г.

Свързан(и) акт(ове)

Регламент (ЕС, Евратом) № 904/2012 на Съвета от 24 септември 2012 година за изменение на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом относно определянето на възнагражденията на председателя и членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз [Официален вестник L 269 от 4.10.2012 г.].

Последна актуализация: 27.12.2012
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата