RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Sąd do spraw Służby Publicznej jest właściwy do rozpoznawania sporów między Unią Europejską a jej pracownikami. Regulaminem ustanowiono organizację wewnętrzną Sądu oraz przebieg prowadzonych przed nim postępowań.

AKT

Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (UE) ustanawia, w porozumieniu z Trybunałem Sprawiedliwości UE i za zgodą Rady, własny regulamin postępowania.

Regulaminem postępowania ustanowiono organizację i sposób funkcjonowania Sądu do spraw Służby Publicznej. Wyszczególniono w nim przede wszystkim postępowania sądowe, jakie mogą być prowadzone przed Sądem do spraw Służby Publicznej, oraz przyjęto ich zasady.

Właściwość

Sąd do spraw Służby Publicznej jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między UE a jej pracownikami. Spory te dotyczą na przykład kwestii związanych ze stosunkiem pracy lub systemem zabezpieczenia społecznego.

Sąd do spraw Służby Publicznej jest również właściwy w sporach między każdą jednostką organizacyjną a jej personelem, w której statucie właściwość została przyznana Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Dotyczy to, na przykład, Europolu czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Skład

Sąd do spraw Służby Publicznej składa się z siedmiu sędziów, mianowanych przez Radę na odnawialny okres sześciu lat. Sędziowie wypełniają swoją funkcję w sposób bezstronny i niezależny.

Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa, którego mandat jest odnawialny. Prezes kieruje pracami i administracją Sądu.

Sędziowie mianują również sekretarza, którego mandat wynosi sześć lat i może zostać odnowiony. Sekretarz odpowiada za archiwum i publikacje Sądu. Do jego zadań należy również zapewnienie obsługi sędziów i prezesa Sądu w wykonywaniu ich zadań.

Skład orzekający

W przypadku wniesienia sprawy Sąd do spraw Służby Publicznej obraduje w izbach złożonych z trzech sędziów.

Sprawa może zostać przekazana izbie obradującej w składzie pięciu sędziów lub pełnemu składowi Sądu, jeżeli jest to uzasadnione zawiłością podniesionych kwestii prawnych lub znaczeniem sprawy.

Z kolei w przypadku braku zawiłości kwestii prawnych i braku złożoności stanu faktycznego lub w razie niewielkiego znaczenia sprawy może ona być przekazana do rozpoznania przez Sąd w składzie jednego sędziego.

Postępowanie

Postępowanie przed Sądem do spraw Służby Publicznej obejmuje procedurę pisemną i procedurę ustną.

W ramach procedury pisemnej skarżący wnosi sprawę do Sądu, składając skargę do sekretariatu. Skarga zostaje następnie doręczona stronie przeciwnej, która dysponuje dwumiesięcznym terminem do wniesienia odpowiedzi na skargę. Skarga i odpowiedź na skargę zawierają informacje dotyczące obu stron sporu (nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę itd.) oraz argumenty co do prawa i stanu faktycznego powołane przez każdą ze stron. Sąd może zdecydować, że w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie, niezbędna jest druga wymiana pism procesowych między stroną skarżącą a pozwaną.

Następnie ma miejsce procedura ustna, w trakcie której sędziowie mogą zadawać pytania pełnomocnikom stron i samym stronom. Posiedzenia są z reguły jawne.

Sąd może podjąć decyzję o zastosowaniu środków organizacji postępowania lub środków dowodowych. Wspólnym celem takich środków jest zapewnienie, w jak najlepszy sposób, przygotowania spraw do rozpoznania i prawidłowego prowadzenia postępowania.

Postępowania ugodowe

Sąd może, na każdym etapie postępowania, badać możliwości przeprowadzenia postępowania ugodowego i występować z propozycją rozwiązania kładącego kres sporowi. Podejmowane są zatem przez niego właściwe środki w celu ułatwienia ugody.

Jeżeli strony zgodzą się na dane rozwiązanie, podpisują ugodę, na podstawie której postępowanie przed Sądem zostaje zakończone.

Pomoc w zakresie kosztów postępowania

Postępowanie przed Sądem do spraw Służby Publicznej jest wolne od opłat. Sąd do spraw Służby Publicznej nie pokrywa natomiast kosztów adwokata lub radcy prawnego, uprawnionego do występowania przed Sądem.

Jeśli dana strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, może złożyć wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania. Wniosek powinien zawierać wszelkie informacje, z których wynika, iż wnioskodawca nie posiada dostatecznych środków na ten cel.

Skargi przeciwko orzeczeniom Sądu do spraw Służby Publicznej

Od wyroków i postanowień Sądu do spraw Służby Publicznej przysługuje odwołanie do Sądu Pierwszej Instancji.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

1.11.2007

Dz.U. L 225 z 29.8.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Zmiany regulaminu Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

1.3.2009

Dz.U. L 24 z 28.1.2009

Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

13.4.2010

Dz.U. L 92 z 13.4.2010

Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

1.7.2011

Dz.U. L 162 z 22.6.2011

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 904/2012 z dnia 24 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej [Dz.U. L 269 z 4.10.2012].

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2013

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony