RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurooppa-neuvoston työjärjestys

Eurooppa-neuvoston työjärjestyksessä annetaan määräyksiä sen organisaatiosta ja toimintatavoista. Siinä vahvistetaan sen sisäinen rakenne ja määritellään puheenjohtajan ja pääsihteeristön tehtävät. Työjärjestyksessä käsitellään myös Eurooppa-neuvoston kokousten järjestämistä. Siinä annetaan muun muassa Eurooppa‑neuvoston kokousten valmistelua, äänestyksiä ja neuvoston työskentelyn julkisuutta koskevat säännöt.

SÄÄDÖS

Eurooppa-neuvoston päätös 2009/882/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa‑neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä.

TIIVISTELMÄ

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu Eurooppa‑neuvoston työskentelyyn.

Eurooppa-neuvosto toimii poliittisten virikkeiden antajana. Se asettaa Euroopan yhdentymiskehityksen painopisteet ja määrittelee EU:n poliittiset suuntaviivat.

Eurooppa‑neuvoston kokousten valmistelu

3. Eurooppa-neuvoston puhe enjohtaja laatii ehdotuksen esityslistaksi sekä suuntaviivat ja ehdotukset Eurooppa‑neuvoston päätöksiksi. Nämä asiakirjat toimitetaan ensin yleisten asioiden neuvostolle. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja valmistelee asiakirjat tiiviissä yhteistyössä komission puheenjohtajan ja neuvoston puheenjohtajavaltiota edustavan Eurooppa‑neuvoston jäsenen kanssa.

Sen jälkeen asiakirjoista keskustellaan yleisten asioiden neuvostossa. Yleisten asioiden neuvostolle toimitetaan myös muiden neuvoston kokoonpanojen laatima aineisto. Eurooppa-neuvoston kokousta edeltävien viiden päivän aikana pidettävässä viimeisessä istunnossaan yleisten asioiden neuvosto laatii esityslistaehdotuksen.

Eurooppa-neuvosto vahvistaa lopullisen esityslistan kokouksensa alussa.

Eurooppa‑neuvoston kokousten kulku

Eurooppa‑neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Eurooppa‑neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta kaksi kertaa puolivuotiskaudella. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua koolle myös ylimääräisen istunnon. Jos käsiteltävät asiat sitä edellyttävät, kutakin Eurooppa‑neuvoston jäsentä voi avustaa ministeri ja komission puheenjohtajaa komission jäsen.

Eurooppa-neuvoston jäsenet tekevät ratkaisunsa yhteisymmärryksessä, jollei perussopimuksissa toisin määrätä. Ennen äänestystä Eurooppa‑neuvoston puheenjohtaja varmistuu kokouksen päätösvaltaisuudesta. Se edellyttää, että paikalla on vähintään kaksi kolmasosaa Eurooppa‑neuvoston jäsenistä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja komission puheenjohtajaa ei oteta lukuun päätösvaltaisuutta laskettaessa. Heillä ei myöskään ole äänioikeutta Eurooppa‑neuvostossa.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto voi kutsua Euroopan parlamentin puhemiehen kuultavaksi. Eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä voidaan järjestää tapaamisia kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen tai muiden merkittävien henkilöiden kanssa.

Eurooppa‑neuvoston työskentelyn julkisuus, asiakirjojen julkaiseminen ja antaminen

Eurooppa-neuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Eurooppa‑neuvosto voi kuitenkin päättää julkistaa äänestysten tulokset sekä tarvittaessa äänestysselitykset.

Eurooppa-neuvoston pääsihteeristö laatii kunkin kokouksen jälkeen pöytäkirjan, joka sisältää

  • maininnan Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi saatetuista asiakirjoista
  • maininnan hyväksytyistä päätelmistä
  • tehdyt päätökset
  • Eurooppa-neuvoston antamat julkilausumat ja ne lausumat, joiden merkitsemistä pöytäkirjaan Eurooppa-neuvoston jäsen on pyytänyt.

Kun Eurooppa-neuvosto tekee päätöksiä, joissa ei ole osoitettu vastaanottajaa, ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos tehdyt päätökset koskevat tiettyä vastaanottajaa, ne annetaan tälle tiedoksi.

Eurooppa-neuvoston edustus Euroopan parlamentissa

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja antaa parlamentille kertomuksen jokaisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Lisäksi Eurooppa-neuvoston jäsen, joka edustaa neuvoston puheenjohtajana toimivaa jäsenvaltiota, esittelee parlamentille painopisteet ja puolivuotiskaudella saavutetut tulokset.

Pääsihteeristö

Eurooppa-neuvostoa ja sen puheenjohtajaa avustaa pääsihteeristö, jota johtaa pääsihteeri. Hän ottaa osaa Eurooppa-neuvoston kokouksiin. Hän osallistuu muun muassa kokouspöytäkirjojen laadintaan ja antaa Eurooppa‑neuvoston päätökset tiedoksi vastaanottajille. Pääsihteeri on myös vastuussa Eurooppa‑neuvostolle myönnettyjen määrärahojen hallinnoinnista.

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 09.02.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun